Kinas kultur och historia Kina då och nu

Arbetsblad
Kinas kultur och historia
Kina då och nu
Den kinesiska historien är lång och händelserik och landets kultur
djup och mångskiftande. Under ett besök i utställningarna ”Kina
före Kina” och ”Mittens Rike” samt under visningar som Kinas
kultur och historia eller Kina då och nu, ser du föremål och hör
historier som berättar om Kina från forntiden fram till idag.
I utställningen ”Kina före Kina” frågar vi oss hur människorna levde
under bondestenåldern i det område som idag är Kina? Gravfynd
och keramik från bosättningarna kring den Gula floden berättar om
det dagliga livet i flodkulturen, om liv och död och om shamanism.
I vår gravmonter möter vi en stenåldersman som levde för över
4 500 år sedan. Hur gammal blev han och vad hade han med sig i
graven?
Utställningen ”Mittens Rike” berättar om de kinesiska kejsardynastierna från Shangdynastin och bronsåldern, ca 1500 år före vår
tidräknings början, fram till Qingdynastins fall i början av 1900talet. Vi tittar på offerkärl och berättar om kejsaren, ritualer och
tron på efterlivet. Den materiella kulturen i form av vapen,
musikinstrument, gravgåvor och skulpturer gestaltar livet under
tiden för vår tideräknings början. Vi diskuterar det enade Kinas
förste kejsare, Shi Huangdi och byggandet av kinesiska muren och
hans gravtempel som vaktas av den legendariska terrakottaarmén.
Bildkulturen berättar om synen på manligt och kvinnligt. Skulpturer
och keramik gestaltar Sidenvägens betydelse och Kinas kontakter
med Europa. Stora porslinsamlingar berättar om dynastier som
Song, Yuan, Ming och Qing samt den europeiska ostindienhandeln
och drömmen om Kina. Under visningarna görs tydliga kopplingar
till nutiden och dagens Kina.
Skolan kan använda utställningen på en mängd olika sätt: Som
utgångspunkt i undervisningen om Kinas och/eller Asiens historia,
kultur och geografi.
Inom tematiska studieområden som genus, globalisering, mänskliga
rättigheter och rasism utifrån ett asiatiskt perspektiv. Inom
religionsundervisningen för att illustrera begrepp som animism och
schamanism eller för att berätta om buddhism. Inom konst-, bild
och slöjdundervisning för att gestalta färg- och formlära och för att
diskutera bildkultur och konsttraditioner från andra länder.
Arbetsuppgifter
Frågor
1. En av de tidiga flodkulturerna låg i det land som i dag kallas för
Kina. Kring vilken flod låg dessa tidiga bosättningar? För omkring
hur många år sedan växte denna tidiga civilisation fram? Hur såg
människornas samhälle ut under denna tid? Beskriv!
2. De stora samlingarna av krukor och keramik påträffades under
jorden. Hur och varför hade krukorna hamnar där? På den nedre
delen av några av krukorna finns symboler – vad kan dessa
symboler betyda och vad för slags fenomen, som ännu lever kvar i
Kina, är de föregångare till?
3. Vad kallades den person som ledde de forntida byarnas ritualer
under vilken hen försökte komma i kontakt med förfäder, gudar
och/eller andar? Vad användes orakelben till?
4. Varför tror du att Kina kallas för Mittens rike?
5. Vad är en kejsardynasti?
6. Vad användes många av bronskärlen till under Shang- och
Zhoudynastin?
7. Vem var Shi Huangdi av ätten Qin? Vilka projekt – politiska,
administrativa och byggnadsmässiga – drev han igenom?
8. Vad kallades det nätverk av vägar som de många utländska
besökarna som kom till Kina färdades på? Varför kom de till Kina?
Vad tog besökarna med sig från sina egna hemtrakter som senare
blev en stor del av det kinesiska samhället och dess tankevärld?
9. Kinesiskt porslin har varit eftertraktat i århundraden. Vilket slags
kinesiskt porslin tror du blev mest populärt i Europa? Vilket slags
porslin tror du i allmänhet ansågs finast i Kina?
10. Vad kallas det folk som under 1200-talet kom från norr och
erövrade Kina och etablerade Yuandynastin? Vad hette den härskare
som under början av 1200-talet enade detta folk och inledde
erövringen av andra territorier?
11. Under Mingdynastin (1368-1644) blev draken en symbol för
kejsaren. Vilka egenskaper och attribut tror du att draken har
symboliserat i Kina? Hur har draken i Kina oftast ansetts vara i
jämförelse med hur den oftast porträtterats i den västerländska
mytologin och sagoskatten?
12. Under Qingdynastin (1644-1911) växte det europeiska intresset
för Kina sig ännu starkare och flera köpmän reste iväg för att
bedriva handel med kineserna. Vad kallades de handelsföretag som
ledde denna handel? Vad för slags produkter ville de rika adels- och
köpmannafamiljer helst ha?
13. Under 1800-talet gick den kinesiska ekonomin in i en nedgång
och landet försökte isolera sig från omvärlden i ett försök att stärka
ekonomin. De västerländska stormakterna växte sig däremot
starkare och de ville öppna Kina för ännu mer handel vilket i sin tur
ledde till flera konflikter med den kinesiska statsmakten. Varför tror
du att de europeiska staterna på flera sätt hade fått ett försprång på
Kina? Vad tror du att denna konfliktfyllda tid i slutändan innebar
för den kinesiska kejsarmakten?