En plats där
man vågar tänka
annorlunda…
Anställningar med stöd
– ett exempel på utveckling i Örebro kommun
FAKTA
Sedan snart tre år tillbaka har Örebro kommun satsat på så kallade anställningar med stöd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Anställningarna ska riktas
till människor som har försörjningsstöd, är långtidsarbetslösa, står långt från arbetsmarknaden och har behov av stöd för att komma vidare ut i arbete och/
eller studier och en varaktig egen försörjning.
Vi har ca 400 anställningar med stöd uppdelade på ungdomsanställningar, kom-jobb, instegsjobb och OSA-anställningar (offentlig skyddad anställning).
Anställningarna kan vara upp till 12 månader och för OSA upp till 24 månader.
Arbetssätt – så här gör vi
Försörjningsstöd eller Språk och Framtid (SFI) är den del av kommunen som
ofta initierar att en person kan vara
aktuell för en anställning med stöd.
Många av jobben finns i våra förvaltningar, i föreningar och organisationer
eller i våra kommunala bolag. De
annonseras ut som helt vanliga arbeten
för att skapa likhet med att söka ett
arbete på öppna marknaden. Tillsammans med förvaltningen, föreningen
eller bolaget sker sedan en rekrytering
till just denna arbetsplats.
Möjlighet till kompletterande utbildning kan ske på arbetsplatsen eller
via SFI, Komvux eller yrkesutbildningsanordnare. Vi inser mer och mer
vikten av utbildning och kommer från
och med 2014 att låta någon form av
utbildning anpassad till individen och
företaget/arbetsplatsen ingå i alla våra
anställningar med stöd.
Under tiden som personen är ute i
sin anställning finns en kontakt kvar
med en arbetskonsulent, som ger stöd
i fortsatt arbetssökande, vägledning
till studier, möjlighet att prova hos en
annan arbetsgivare med behov av att
anställa eller annat som överenskommits med personen.
Målet är alltid att personen ska kunna
gå vidare till annan anställning eller till
studier när anställningen är slut. Att
kvalificera sig till A-kassa är inget mål
i sig. Det tycker vi är viktigt att framhålla!
Framgångsfaktorer
Vinster och effekter
• Samarbete, uthållighet, omställningsbarhet och tydlig fokus på
arbete och egen försörjning.
• Kompetens och anställningsbar
arbetskraft till regionens företag
och offentliga verksamheter.
• Våga vägleda dit där arbete finns,
ge stöd och även våga ställa krav på människor.
• Arbete och försörjning till individen (nästan 50 procent går vidare i
fortsatt jobb).
• Ge stöd och uppbackning både till
arbetsgivare och till individer.
• Kostnader för försörjningsstöd
sjunker (på tre år har försörjningsstödet till ungdomar i åldern 18-24
minskat med en dryg tredjedel).
• Ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen, med företag i regionen,
med våra egna kommunala bolag,
med sociala företag, med föreningar och organisationer, internt i
kommunen och i förvaltningen.
• Uthållighet och tid. Har du varit
arbetslös länge är vägen tillbaka
också lång. • Jobba med individens egen motivation och uthållighet.
• Omställningsbarhet och att veta
var jobben finns nu och i framtiden. Vi ska vägleda till arbete och
försörjning, men inte nödvändigtvis till drömjobbet.
• Att vi har koll på och ansvar för
hela kedjan från försörjningsstöd
till arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning inklusive SFI.
• Anställningar med stöd bidrar
varje år till att försörjningsstödsutbetalningar minskar med ca 10
miljoner. Om personen fortsätter
att försörja sig själv efter det första
året så ackumuleras effekterna hela
tiden.
”Vi ska stödja varje människas inneboende förmåga att göra sig
själv rättvisa, växa av egen kraft och försörja sig själv,
samtidigt som vi också bidrar till regionens tillväxt genom
kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter.”
Vuxenutbildning och arbetsmarknads vision
Du kan läsa mer om Örebro kommun på orebro.se
och följa oss på facebook/orebrokommun.
På blogg.orebro.se/enklarevardag
kan du följa en del av vårt kvalitetsarbete.
Kontakta oss på 019-21 10 00 om du har frågor.
Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv
region för både människor och företag.
Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.