Pressmeddelande THE MARKETING GROUP

Pressmeddelande
THEMARKETINGGROUPÖVERENSKOMMEROMFÖRVÄRVSVILLKORFÖRSTÖRSTAFÖRVÄRVETHITTILS
•
•
•
•
•
Denyabolagensomundertecknatavsiktsförklaringär:Khemistry(Australien),MarcEdwardAgency
(Australien),McCorkell&Associates(Australien)ochPrecisionMarketingGroup(Storbritannien).
TotalårligomsättningochEBITDAfråndeföreståendeförvärvenförväntasuppgåtillcirka
30000000Eurorespektive4500000Euro.
Köpeskillingenberäknasuppgåtill29619000Euromedenökningavantaletaktieromcirka
8027079aktierförattförvärvadenyabolagen.
Vidtillträdeavallaföreståendeochpågåendeförvärvkommerantalethelägdadotterbolaguppgå
till23.
Pro-formaårligEBITDAperaktieberäknasökafrån36,52Eurocenttill39,79Eurocent.
Stockholm,18november2016–THEMARKETINGGROUPPLC(“TMG”eller“Gruppen”),världsledandeinom
agglomereringavdigitalamarknadsförings-ochreklambolag,offentliggöringåendetavexklusivavillkorföratt
förvärvafyranyabolag.Denyabolagenkommertillförautvecklingavdigitaltinnehåll,marknadsförings-och
reklamstyrkor till Gruppen och förstärka Gruppens erbjudande till de viktiga marknaderna Australien och
Storbritannienväsentligt.
FörvärvenkommeratttatotalaantalethelägdadotterbolaginomGruppentill23.Tillsammanshardessabolag
46kontori10länderocherbjudertjänstertillkunderiUSA,Europa,Asien,AustralienochNyaZeeland.Varje
bolagbehållersittunikavarumärkemenkandrafördelavstorleken,internationellaräckviddenochtillgången
tillandraprodukterochtjänstersommedförsgenomattvaraendelavTheMarketingGroupsglobalanätverk.
DenyadotterbolagensomanslutstillTheMarketingGroupär:
1.
Khemistry Pty Ltd – grundades år 2004 och är baserade i Brisbane, Australien. Bolaget erbjuder
varumärkesstrategier,
varumärkesbyggande,
utveckling
av
innehåll
och
digitala
marknadsföringstjänster till publika och privata kunder, vilka inkluderar Queensland Deparment of
Education&Training,ErgonEnergy,BrisbaneCityCouncilochandramyndigheteriQueensland.För
merinformationbesökwww.khemistry.com.au.
2.
Marc Edward Agency Pty Ltd – lanserades år 1996 och är baserade i Sydney, Australien. Bolaget
opererarsomenmellanhandochspecialiserariatt”gevarumärkenlivgenompersoner,aktiveringoch
kommunikation”. Bolaget arbetar genom flertalet kanaler i detaljhandeln och utomhus med kunder
som Moet Hennessey, Nikon, Procter & Gamble, Unilever, L’Oreal och LVMH. För mer information
besökwww.marcedward.com.au.
3.
McCorkell&AssociatesPteLtd–grundadesår1991ochharhuvudkontoriSydney,Australien.Bolaget
levererarintegreradehelhetslösningargenomettB2BIT&T-paraplytillAsienochOceanien.McCorkell
&AssociatshararbetatmedledandevarumärkensåsomAIG,HP,Telstra,Google,Symantec,LinkedIn,
LexusochVMware.Förmerinformationbesökwww.mccorkell.com.au.
4.
PrecisionMarketingGroupLtd–grundadesår1994ochärbaseradeiSuffolk,Storbritannien.Bolaget
tillhandahåller en rad marknadsföringstjänster till framförallt läkemedelsbranschen, bland annat
dataförvaltning, digitala marknadsföringslösningar, e-inlärningslösningar och telefonförsäljning.
Kunder inkluderar Johnson & Johnson, Omega Pharma, Zoopla och Boots Opticians. För mer
informationbesökwww.precisionmarketinggroup.co.uk.
Förvärvenberäknasslutförasunderellerinnandetförstakvartalet2017.
“JagärgladattkunnaoffentliggöraTheMarketingGroupsstörstaförvärvhittills.Varjebolagmötervårastrikta
krav och kommer bidra till en väsentlig ökning i aktieägarvärde. Om vi tittar framåt så är vår pipeline med
högkvalitativamarknadsföringsbolagsomärredoattanslutasigtillGruppenstarkochväxandeochvikommer
fortsättaattgenomföraförvärvsomskaparvärdeförvåraaktieägareochlevereraenaståendetjänstertillvåra
kunder.”,kommenterarJeremyHarbour,ordförandeiTheMarketingGroup.
FinansiellasiffrorförGruppen
Pro-formaprognosförhelagruppenom23bolagför2016,inklusiveallaföreståendeochpågåendeförvärv.
EBITDA(TheMarketingGroup)förräkenskapsåret 8484242Euro
2016
EBITDAförallaföreståendeochpågåendeförvärv
8312239Euro
förräkenskapsåret2016
EBITDAefterförvärven
16796481Euro
Pro-formaEBITDAperaktie
39,79Eurocent
JeremyHarbourkommerhållaeninvesterarkonferensklockan09.00CETden18november2016med
anledningavdettapressmeddelande,vilkennåsgenomföljandelänk:https://zoom.us/j/330287984.
DennainformationärsådaninformationsomTheMarketingGroupplcärskyldigtattoffentliggöraenligtEU:s
marknadsmissbruksförordning.Informationenlämnades,genomnedanståendekontaktpersonersförsorg,för
offentliggörandeden18november2016klockan07.00CET.
Förmerinformation,vänligenkontakta:
MalcolmRobertson/TomEvrard
Telefon:+6568317829/+6568317801
E-post:[email protected]
TheMarketingGroupikorthet
TheMarketingGroupplcärettglobaltmarknadsföringsbolagsomsammanförenportföljavframgångsrikaoch
oberoendedigitalamarknadsföringsbolag,somvarochetterbjuderunikaochkompletterandeprodukteroch
tjänster.Tillsammansbildardessabolagettglobaltnätverkmedenfulluppsättningavdigitalamarknadsförings-
ochreklamtjänster.Denkonsolideradegruppenbistårdotterbolagenmedvägledning,samordning,rådgivning
samtengemensamoperativplattformattverkagenom.TheMarketingGroupbildadesimaj2015ochnoterades
påNasdaqFirstNorthStockholmden8juni2016.MangoldFondkommissionAB,+468-50301550,ärbolagets
CertifiedAdviserochlikviditetsgarant.
Förmerinformation,vänligenbesökbolagetshemsidawww.marketinggroupplc.com.