Microsoft PowerPoint - Hj\344rta, kretslopp och

advertisement
Hjärt-- kärlsjukdomar
Hjärt
- patologi
patologi,, prevention och behandling
DEL II : Hjärta,
Hjärta, kretslopp och blodtryck
Cristine Skogastierna, M.Sc,
M.Sc, doktorand
Avd. För Klinisk Farmakologi
Karolinska Institutet
2011--08
2011
08--29
Innehåll
Allmänt om blodomloppet och reglering av blodtrycket
Hypertoni
Farmakologisk behandling
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Blodomloppet - hjärtat
Blodtryck = det cirkulerande
blodets tryck på kärlväggarna
120 = systole (sammandragning)
70
= diastole (avslappning)
Blodtrycket bestäms av:
Motståndet i cirkulationen
Mängden blod som behövs
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Reglering av blodtrycket
Aortabågen (baroreceptorer)
Halspulsådern (kemiska receptorer)
Njurar (renin, aldosteron)
Binjurar (adrenalin, noradrenalin
Snabbt!
Autonoma nervsystemet
Renin-angiotensin-aldosteon-systemet
Lokala faktorer (NO, PGI, endotelin)
Cristine Skogastierna
Långsiktigt!
10/6/2011
Blodtrycksreglering
- Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)
< Lågt blodtryck
Njurarna:
↑ Kärlsammandragning
↑ Cirkulerande blodvolym
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Hypertoni
Risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar med blodtrycksnivån
Varför?
Mekanisk stress för både hjärta och kärl
Ringmuskulaturen i artärer stärks
Ateroskleros utvecklas snabbare
Kärlen blir trängre och mindre elastiska
Hypertrofi av hjärtmuskulaturen
Njursvikt
- Cerebrovaskulära sjukdomar, njurskada, hjärtsvikt, arteriella
kärlkomplikationer
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Farmakologisk behandling
Diuretika
ACE-hämmare
Kalciumantagonister
Betablockerare
Angiotensin II antagonist (ges ffa då
ACE- hämmare ger biverkningar)
Alfablockare
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Diuretika
Biverkningar:
• Huvudvärk, trötthet
• Arytmitendens (tiaz o loop)
• Minskar insulinsekretion (tiaz)
Cristine Skogastierna
10/6/2011
ACE-hämmare & ARB
ACE-hämmare
⇓ Angiotensin II
⇓ Aldosteron
⇑ Bradykinin
Biverkningar:
• torrhosta
• angioödem (hudsvullnad)
• huvudvärk
• yrsel
• nedsatt smaksinne
• ökning av leverenzymer
Cristine Skogastierna
Angiotensin II antagonist
(Angiotensin Receptor Blockare, ARB)
⇓ Angiotensin II vasokontraktion
10/6/2011
Adrenerga blockerare
β-blockare
= receptorantagonist
Selektiva:
Hjärta & blodkärl
Icke-selektiva (generella)
Binder till alla subtyper av β-receptorer
Biverkningar:
Trötthet, yrsel, hypotoni ,
mardrömmar, depression
GI påverkan
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Kalciumantagonister
hämmar inströmning av kalciumjoner i
hjärtmuskelceller och i blodkärlens glatta
muskulatur
Biverkningar: ansiktsrodnad, svullnad vid
vristerna, huvudvärk, trötthet, illamående och förstoppning
Organiska nitrater
frigör kväveoxid som relaxerar glatt
muskulatur, främst i vener, och medför
omdistribuering av av blodvolymen i
kärlsystemet
Biverkningar: huvudvärk, illamående
och hypotoni.
SLUT!
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Download