9. Fredrik Svensson [Kompatibilitetsläge]

advertisement
Åtgärder vid problem med biologiska
beläggningar i kylsystem
Fredrik Svensson 2011-09-08
Vad är problemet?
VIRUS
ALGER
BAKTERIER
PROTOSOER
MÖGEL
JÄST
SVAMP
2
1
Biofilmsmodell
3
Vilka egenskaper önskas av ämnena?
- Snabbverkande, avdödning
- Total kontroll oavsett mikroorganism.
- Effektiv mot biofilm.
- Långtidsverkan i varm och kall miljö.
- Inga farliga nedbrytningsprodukter.
- Inga negativa effekter på systemmaterial.
- Miljövänlig
- Enkel att hantera, säker.
- Billig.
4
2
Hur grupperas vi?
- OXIDERANDE ÄMNEN
- ICKEOXIDERANDE ÄMNEN
- DISPERGENTER (Ej med idag)
5
Oxiderande ämnens egenskaper
- Definition, oxiderande, oxidationsmedel
- Oxiderar organiska komponenter I cellen
- Effektiv mot de flesta mikroorganismerna
- Högre nivåer krävs för behandling mot svamp
och alger, pga. deras tjockare cellvägg.
- Resistens utvecklas ej.
- Ej selektiv reaktion.
- Har vanligtvis låg penetrerande förmåga.
- Felaktig dosering kan leda till ineffektivitet,
(pH*).
- Oxiderande ämne i vattnet är inte det samma
som att ytorna är rena.
- Snabbt reaktionsförlopp.
6
3
Produkter
- Klorgas
- Natriumhypoklorit
- Kalciumhypoklorit
- Natriumbromid
- BCDMH
- Klordioxid
- Väteperoxid
- Perättiksyra
- Ozon
7
Verksamt ämne, Hypoklorsyra
Klorgas, Natriumhypoklorit, Kalciumhypoklorit, BCDMH
HOCl är en syra*
Egenskap / Ämne
Hypoklorsyra
pH-förändring
7,4
Oxidationsstyrka
1,49
Oxidationskapacitet
2 e-
Organiskt material
Oxidation
Ammoniak, Aminer
Reaktion
8
4
Verksamt ämne, Hypobromsyra
Natriumbromid, BCDMH
HOBr är en syra*
Egenskap / Ämne
Hypobromsyra
pH-förändring
8,7
Oxidationsstyrka
1,33
Oxidationskapacitet
2 e-
Organiskt material
Oxidation
Ammoniak, Aminer
Reaktion **
9
Verksamt ämne, Klordioxid
ClO2
Egenskap / Ämne
pH-förändring
Klordioxid
5 – 10
Oxidationsstyrka
0,95
Oxidationskapacitet
5 e-
Organiskt material
EJ
Ammoniak
EJ **
10
5
Verksamt ämne, Väteperoxid
H2O2
Egenskap / Ämne
Väteperoxid
pH-förändring
Oxidationsstyrka
5 – 10
1,8 ; 2,8 Kat
Oxidationskapacitet
2 e-
Organiskt material
Oxidation, Syre*
Ammoniak, Aminer
Reaktion
11
Ickeoxiderande ämnens egenskaper
- Oxiderar Ej
- Effektiv mot de flesta mikroorganismer även
svamp och alger.
- Resistens kan utvecklas.
- Har penetrerande förmåga.
- Inte lika pH-beroende som många ox. ämnen.
- Selektiv reaktion, (Ej organiskt material).
- Lite varierad reaktionstid (lång).
12
6
Reaktionsmekanismer
Ytbindande
Ytaktiva
Enzym / Reproduktionsinhiberande
13
Ytbindande ämnen
- Attackerar, binder till komponenter I cellväggen.
Vilket förhindrar transporten av ämnen in och ut
från cellen.
- Kväver cellen
- Normalt snabbast reaktionshastighet
BromNitroPropanDiol
BNPD
DiBromoNitriloPropionAmid DBNPA
Glutaraldehyd
14
7
Ytaktiva
- Penetrerar beläggningar.
- Förstör cellmembran, Läckage I cellen.
- Katjoniskt laddad
- Normalt bäst tvättande förmåga
Kvartära ammoniumföreningar
TetrakisHydroxymetylFosfoniumSulfat
(Kedjor*)
THPS
15
Enzym / Reproduktionsinhiberande
- Påverkar cellens enzymer för energiproduktion.
- Måste in I cellen för effekt.
- Längst reaktionstid, Långsammast
Isotiasolin
CMIT/MIT
16
8
Övrigt
- pH-värdet påverkar livslängden
- Olika ämnen har olika bra effekt beroende på
vilken mikroorganism som ska behandlas.
- Skillnader finns även för olika bakterier.
- Ofta angiven som Aktivhalt med inhiberande
effekt.
17
9
Download