SPKM
Samverkansprojekt
kvinnor och misshandel
Kvinnomottagningen Olskroken
Behandlingsenheten Norr
Screening av 100 kvinnor på
Kvinnomottagningen
Olskroken
Mellan 70-80 kvinnor anger svår uppväxt
och utsatthet för våld av man i nära relation
Få kvinnor söker hjälp eller gör en anmälan
Djupintervjuer med
10 kvinnor
Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
Alkohol och droger
Konflikter och våld
Stöd och hjälp
Våldet angår oss alla!
• 30 kvinnor i Göteborg dagligen.
I Sverige 75 000 kvinnor.
• Var 10:nde dag misshandlas en kvinna till
döds av sin man.
• 3.3 miljarder varje år.
(BRÅ)
Begrepp som är viktiga
att förstå
• Normaliseringsprocess
• Könsmaktsordning
PTSD
•
•
•
•
•
•
•
•
Depression
Ångest
Sömnstörningar
Koncentrationsstörningar
Svåra spänningstillstånd
Minnessvårigheter
Självmordstankar
Fobiska symtom
Att som barn blivit utsatt för
• Omsorgsbrist
• Våld i familjen
• Gränslöst
beteende
• Skyddslöshet och
ensamhet
• Normupplösning
• Traumatisering
Alkohol och droger
• Alkoholdebut 11 -14 år (4 år).
• Tabletter första gången 9 -35 år (legalt el
olagligt).
• Narkotikadebut 15-16 år; (amfetamin o
hasch)
Hur har stöd och hjälp sett ut ?
Upplevelse av utanförskap och brist på hjälp
under uppväxttiden.
Skola, sjukvård, socialtjänst.
Upplevelse av gott bemötande när man väl
sökt hjälp.
Hinder för att söka stöd och hjälp
Psykiska ohälsa.
Utsatthet för våld.
Beroendeproblematik
Rädsla för sociala konsekvenser
Rädsla för mer våld.
Vad behöver kvinnorna?
Kvinnornas röster
• Mänskligt bemötande och trygghet
• Tid och tillgänglighet.
• Ej paragrafrytteri
• Kunskap och erfarenhet
• Förståelse och tolerans
• Att få en att tänka i andra banor
Förutsättningar att arbeta med i
kontakten med kvinnorna
• Kvinnan vill att man ställer konkreta frågor
om våld – upprepa!
• Kvinnan vill ha erbjudande om konkret
hjälp – upprepa!
”Förståelsen att man inte ser ner på
en människa för att hon har ett
missbruk.”
”Man har jättedåligt självförtroende,
man skulle få hjälp att bygga upp det.
Man ska ta det snyggt så att man ser
hur långt man kan gå med den
människan.”
Beskrivning av ett gott bemötande
- vägen till personlig frihet
Projektledare
Eva Bona
Karin Johnsson
Överläkare
Enhetschef
Projektansvariga
Irma Styf
Gunilla Hjalmers
Sjuksköterska Socialsekreterare
Länsstyrelsen har beviljat
projektanslag för ett
utvecklingsarbete
• Var söker kvinnan hjälp när
hon blir utsatt för våld av sin
man?
• Vad får hon för hjälp?
• Vad önskar kvinnan för hjälp?
Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
Alla kvinnor visade sig uppbära
samtliga symtom för diagnos
Posttraumatiskt stressyndrom,
PTSD
• Tidiga erfarenheter från barndomen av
missbruk, psykisk ohälsa och våld hos
sina föräldrar eller mellan förälder och
sambo.
• Våld mot syskon eller mellan syskon
• Tidiga erfarenheter av att själva ha blivit
utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt
våld.
• Sexuella övergrepp under barndomen.
• Utsatthet för mobbing och att också
själva ha utövat mobbing.
• Att i vuxen ålder blivit utsatt för fysiskt,
psykiskt och sexuellt våld.
Stöd och hjälp
•
Vilka stöd- och hjälpinsatser har varit
bra?
•
Vad var det som fattades?
•
Vad önskar de för hjälp?
Konflikter och våld
Normaliseringsprocess
av utsatthet för våld kan starta
redan från tidig ålder
Beskrivning av ett gott
bemötande
Gemenskap
Personlig relation
Professionell relation
Bygga upp självkänslan
Upptäcka sina resurser
Normaliseringsprocess av våldet
mellan kvinna och man i nära relation
• Beroendeskapande strategier
• Normalisering av makt och kontroll
• Process till allt grövre våld.
Könsmaktsordning
• Individnivå – egenskaper och problem
• Strukturell nivå – samhällets normer som
underlättar för individuella män att bruka
våld mot kvinnor.
• Kulturell nivå – normer och värderingar.
”Det fysiska har tagit på
psyket”
Kvinnor berättar om sexuellt våld
• “Våldtäkt, bl a för att vara mannen till lags
så att barnen ska slippa höra att han
gapar och skriker”
• “Jag är beroende av alkohol och när jag
får detta ser männen det som sin rätt att
våldta mig.”
Mönsterbilder.
• Upprepning av familjens sätt att lösa
problem
• Ångesthantering genom alkohol och
droger.
• Självdestruktivitet
• Gestaltande av utanförskapet