Alkohol och droger - Sanfridssons Åkeri AB

Utfärdare
Datum
Eva Carlson 2015-03-24
Sign
Göran Sanfridsson
Dokument namn
2-2 Alkohol och
Drogpolicy875102982
2-2 Alkohol och Drogpolicy
Grundtanke
Sanfridssons Åkeri AB eftersträvar att ha en effektiv och produktiv organisation för att åstadkomma
bästa möjliga resultat. Initiativkraft och engagemang från varandra förebygger utveckling av ohälsa
hos individer i organisationen. I vår verksamhet får ingen alkohol eller droger förekomma.
Med alkohol avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl eller
motsvarande.
Med droger avses i dessa handlingar narkotika, otillåtna dopningsmedel och överkonsumtion av
läkemedel.
Syfte
Syftet med policyn är att, klargöra för all personal och transportörernas personal, att alkohol och
droger inte får förknippas med vår verksamhet, att tidigt fånga upp ev. signaler, att snabbt ta tag i ev.
problem och att arbeta förebyggande.
Mål och strategi
 All personal ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger samt i
möjligaste mån arbeta för att förebygga sådant missbruk.
 Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.
 Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställde erbjuds
rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla sin anställning.
 All personal har ett moraliskt ansvar men ingen skyldighet att underrätta närmaste chef om
misstanke eller upptäckt av missbruk görs.
 Som arbetskamrat, skall du visa att du vet, bry sig om honom eller henne, visa att han/hon
behövs och ställ krav.
 All personal skall vara informerad om denna policy.
Ljung 2015-03-24
Göran Sanfridsson
Sanfridssons Åkeri AB
1(1)