Presentation Birgitta Nilsson

advertisement
KAN EN REGION GÅ FÖRE?
GEMENSAMT
POLITISKT
UPPDRAG
GLÄDJE,
STOLTHET
OCH GOTT
SAMARBETE
SKAPA
VINNA-VINNAEFFEKTER
GEMENSAMT
POLITISKT
UPPDRAG
Klimatstrategi Västra Götaland
Målsättning:
”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil
energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt
hållbar energiförsörjning.
Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och
tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar
energi.
Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt
och konkurrenskraftigt näringsliv.”
Sex fokusområden
1. Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler
2. Effektiva godstransporter – grön logistik
3. Effektiva persontransporter – mobilitet
4. Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart
5. Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, vind och vågkraft
6. Livsstil, konsumentmakt och producentansvar
Kan Västra Götaland gå före?
1. Begränsad satsning på en mindre fossiloberoende
ekonomi.
2. Tydligt politiskt ledarskap
3. Offentlig sektor som föregångare
4. Följa upp utvecklingen
5. Koncentrera till ett antal utvalda sektorer
6. Viktigt bidrag till effektivisering och förnybar energi
GLÄDJE,
STOLTHET
OCH GOTT
SAMARBETE
 Driver överenskommelser
 Följer upp klimatstrategin
Smart energi är smart ekonomi
HUR?
 Flera aktörer intresserade av samma insatser samarbetar vi i
överenskommelser.
VARFÖR?
 Effektiviserar arbetet och sparar tid och pengar.
 Sprider kompetens och underlättar arbetet.
 Ökar takten i omställningen för att bli fossiloberoende.
Uppföljning 2012
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/SmartEnergi1/Uppfoljning/
Nya överenskommelser
Egenproducerad solel
Studenter för miljö/klimat
Cykelpendling
Insamling matavfall
Samlastning varor
Klimatkompensation resor
Minskade avfallsmängder
Klimatdialog med unga
Fortsatt utbyggnad av el i hamnar
Miljödifferentierade hamnavgifter
Skövde kommun
Högskolan i Borås
GR
GR
GR
GR
GR
Göteborgs Stad
Göteborgs hamn
Göteborgs hamn
VINNA-VINNAEFFEKTER
GER GODA
RESULTAT
Nytta för många aktörer
Västsveriges engagemang, kunskaper, kompetens och företagande
inom energi, miljö och hållbar utveckling är starkt också i ett
internationellt perspektiv.
Ska inte råda någon tvekan om att Västsverige är en region där
hållbara effektiva lösningar och beteenden är norm och det som
långsiktigt lönar sig.
Regionrapport 2012
Utveckling och jobb
• Flest vindkraftverk och mest effekt i landet.
• 25 % nybyggda lägenheter är lågenergi – dubbelt så
mycket som övriga landet.
• Stor satsning på biogas som kan ge 3000 jobb när vi
2020 når målet 2,4 TWh/år.
Tar ett globalt ansvar
• Förnybar och större andel egen energiproduktion
• Minskad klimatpåverkan ger färre väderkatastrofer
• Bidrar till ett tryggare samhälle – lokalt och globalt
Fyra prioriteringar
• En ledande kunskapsregion
• En region för alla
• En region där vi tar globalt ansvar – Klimat, Hållbar konsumtion
• En region som syns och engagerar
Strategiska vägval till 2030
Hur ser vägen till ett fossiloberoende Västra Götaland ut?
Våren 2014
Hösten 2014
Våren 2015
Hösten 2015
Faktaunderlag forskare, experter
Scenarier
Politisk process tillsammans med
aktörer i samhället.
Gemensamma strategiska vägval
Välkommen!
www.vgregion.se/smartenergi
Download