Miljöarbete i Eskilstuna - Sveriges Kommuner och Landsting

advertisement
Miljöarbete i Eskilstuna
SKL – ledningssystem för
hållbar utveckling
Magnus Johansson (MP)
Kommunalråd Eskilstuna
Eskilstuna
- en ekokommun
Översikt
•
•
•
•
•
•
Industristad med anor
Nedgång 1970-1998
Svealandsbanan och Mälardalens högskola
Stadsförnyelse
Befolkningsökning ca 1 000 personer/år
100 000 invånare
Fyra strategiska områden
Strategisk plan 2012-2015
•
•
•
•
Attraktiv stad
Fler jobb
Höjd utbildningsnivå
Ekologisk uthållighet
Ledningssystem, mål,
mätning, jämförelser
och…
1. Vad händer?
2. Vad blir gjort?
3. Vilka gör vad?
Strategiska planer för miljö
och hållbar utvecklig
2013- 2020
Klimatplan Eskilstuna
Planen visar vägen till ett klimatneutralt Eskilstuna
Planen omfattar sektorerna
• Samhällsplanering
• Energi
• Transporter
• Kost och konsumtion
• Information och kommunikation
• Anpassning
Antagen av enigt Kommunfullmäktige 13 december 2012
7 mål
•
•
•
•
•
•
•
klimatgasutsläpp
förnybar energi
effektiv användning av energi
reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning
reduktion av fossila bränslen för transporter
minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion
aktiv upphandling
Utsläpp av koldioxid
Mål för kommunens
geografiska område
• 2050 har utsläppen av
växthusgaser minskat
kraftigt och
energianvändningen är
effektiv och i huvudsak
baserad på förnyelsebara
energikällor.
Mål för kommunkoncernen
• 2020 produceras inte längre
något nettotillskott av
växthusgaser till atmosfären. Vi
är oberoende av fossila bränslen
och har en effektiv
energianvändning som är
baserad på förnyelsebara
energikällor. I verksamheten
vidtas åtgärder för
nettominskning av
växthusgaser i atmosfären.
Energieffektivisering
Eskilstuna: - 20 %
energianvändning 2020
Koncernen:
- 10 % 2015
- 25 % 2020
(per m2)
Eskilstuna:
Alla fastighetsägare
ska ha fått info om
sol och vindenergi 2013
20 % av fastighetsägarna ska producera
sol eller vindel 2020
Koncern: Vindkraft byggs ut och
ska till senast 2020 uppgå till 48
GWh eller motsvarande 50 % av
verksamheternas nuvarande
elanvändning.
Solel
Koncernen: Produktion av solel byggs ut till
motsvarande 10 % eller 9,5 GWh av nuvarande
elanvändning till år 2020.
Produktionen av biogas ska till senast 2020 byggas ut till
motsvarande minst 50 % av beräknad rötningspotential för
kommunterritoriet.
2017 ska 100 % av bussarna i kollektivtrafiken vara fossilfria
Transporter
Utsläppen ska minska med 30 % till 2020 (per invånare)
Gods på järnväg ska öka
Reduktion av utsläpp av koldioxid från transporter
Mål för kommunkoncernen
• Konsumtionen av bensin, diesel och fossil gas ska minska linjärt till nära
noll till 2020 och ersättas med biogas, etanol och el.
• När kommunens fordon byts ut ska särskild hänsyn tas till att fordonen ska
vara energieffektiva. Detta gäller oavsett om det är ett fossilt eller förnybart
bränsle.
• Till 2015 ska 100 % av alla personbilarna och lätta lastbilar (< 3,5 ton)
vara miljöbilar (enligt den nationella miljöbilsdefinitionen, ny från 130101).
• Personbilstransporterna ska minska med 10 % till 2015 och 20 % till 2020.
Kost
• Klimatpåverkan av
kommunens hantering av
livsmedel ska minska med
25% till 2015 och 50% till
2020 (per kg)
• Andelen ekologiska inköp av
livsmedel ska utgöra 40 % till
2015 och 50 % till 2020. 30%
idag.
• Fokus närodlad mat –
upphandling
• Svinnet ska minska med 10 %
till 2015 och 25 % till 2020.
Åtgärder
Samhällsplanering
Energi
• Riktlinjer planbesked
lokalisering
Allmänt
• Riktlinjer för markavtal
• Riktlinjer för
lågenergibyggande
• Samverkansformer för
energieffektivisering
• Riktlinjer för Grön IT
Effektivisering
• Utarbeta planindikatorer
• Uppdatera riktlinjer för hållbar
upphandling
• Utarbeta administrativa verktyg
för energieffektivisering
• Initiera partnerskap för
strategin
• Införa nettodebitering för
elnätskunder
• Genomföra
effektiviseringsprogram
Förnybar energi
• Investeringsbudget
energiåtgärder
• Fossilfri fjärrvärme
Klart
Arbete pågår
• Strategi för vindkraft
• Investeringsprogram för solel
• Utreda solvärme
• Analysera industriell spillvärme
• Biogasstrategi
• Strategi för hållbar
värmeförsörjning
• Fasa ut olje- och elvärme
• Genomföra brukarsamverkan
och visualisering
• Utarbeta incitament för
energieffektivisering
• Genomföra
energieffektiviseringsprogram
EEM
Åtgärder forts
Klart
Arbete pågår
Transporter
Kost & konsumtion
Information & kommunikation
• Utveckla kollektivtrafiken
• Utreda kostens &
konsumtionens klimatpåverkan
• Kommunikationsstrategi
• Utarbeta cykelplan
• Parkeringsstrategi
• Handlingsplaner för minskad
klimatpåverkan av livsmedel
• Planera för hållbara
logistikflöden
• Ta fram ekologiskt fotavtryck
• Utarbeta transportindikatorer
• Mobility management
• Handlingsplan för att minska
matsvinnet
• El- och
elhybridfordonsupphandling
• Riktlinjer för representation
• Policy och riktlinjer för möten
och resor
Anpassning
• Utreda översvämningar
• Införa kommunal bilpool
• Utreda avbrott i
samhällsviktiga funktioner
• Verka för nationella styrmedel
• Fördjupade utredningar
• Klimat- och energiutbildning
för viss personal
• Forskningsprojekt om
påverkan
• Klimatbistånd
• Företagstillsyn
• Utreda klimatkompensering
• Utreda klimatmärkning
Energi – en
framgång
• Biobränsleeldat kraftvärmeverk –
30% av energin blir el.
• Ca 99 % biobränsle i
kraftvärmeverket
• 95 % av fastigheterna i Eskilstuna,
Torshälla, Hällby och Ärla
är anslutna till fjärrvärme
• Fjärrkyla är väl utbyggt.
• All el inom kommunkoncernen är
bioel (grön el)
Sveriges första
publika soleldrivna
laddstation för elbilar
Solceller på Eskilstuna Folkhögskola
Mål och politisk enighet
• Politikers och tjänstemännens roll
(VAD-HUR)
• Vid genomförande vaknar
allmänheten.
• Intresse- och målkonflikter
• Politikens logik, opinionsfrestelsen.
Fokus på cykel
• Minska
bilberoendet
• Gångtrafikanter
och cyklister har
företräde i
trafikplaneringen.
Återvinning
• 20 000 villahushåll i Eskilstuna är först i
Europa med färgsortering i 6 olika fraktioner
• Mat, tidningar, pappers-, metall- och
plastförpackningar samt en för brännbart
läggs i olikfärgade påsar i soptunnan.
• På Lilla Nyby återvinningscentral sker optisk
sortering av påsarna efter färg.
• 50 % av matavfallet sorteras ut och används
till biogasproduktion
Biogas
Biogas görs av bl a matavfall i
Eskilstuna och används till
• Alla bussar
• Renhållningsfordon
• Kommunens bilar
• Publikt tankställe
Ekologisk och
klimatsmart mat
• 34 % av den mat som köps in till Eskilstuna kommuns
verksamheter är ekologisk (nationellt mål 25 %)
• Ca 80 kök, de flesta tillagningskök
• 250 medarbetare utbildade inom ekologisk mat
• Minskat matsvinn
• KRAV-certifiering av alla kök 2014
Kampanjer och temadagar
Världsmiljödagen
1996-2013
2010-2013
2000-2013
Tävlingsvinnare,
Europeiska
mobilitetsveckan
Eskilstuna
kommuns
miljöpris
1996-2013
Exempel på samarbeten
Uthållig kommun
Energieffektiviseringsstödet
FRAMGÅNGSFAKTORER
•
•
•
•
•
•
•
•
Högsta nivå i organisationen
Varje dag är många delaktiga, kök,
lärare, näringsliv m.fl.
Uppmuntra det positiva som görs och
initiativ som tas – Gröna friska pengar.
Bestående åtgärder
Misslyckas
Agera NU – det bästa får inte bli det
godas fiende
Symboliska frågor; Förmånsbilar,
färgsortering, skyddade arter,
inköpsavgifter,
Pengar och planer – fyll upp röret!
Ja, det går att rädda
världen och vi är
politiskt överens.
[email protected]
Download