verktygslåda

advertisement
VERKTYGSLÅDAVARJE!MÄNNISKA!KAN!GÖRA!SKILLNAD!
www.raoulwallenberg.se!
!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING!
!3
!VÄLKOMMEN!TILL!PROJEKTET!
Om!projektet!
Förankring!i!skollagen!&!läroplanen!
4!
6!
!UTBILDNINGSMATERIAL!
!
7!
!
!
Mänskliga!rättigheter!
!
11!saker!alla!bör!veta!om!mänskliga!rättigheter!
Levande!rättigheter!igår,!idag,!imorgon!
Tema!Mänskliga!rättigheter!
Tema!Demokrati!
!
Civilkurage!
!
Människorättskämpar!
Mod!Utan!Gränser!
Raoul!Wallenberg!
!
Medmänsklighet!
!
Hej!Sverige!!
Låtstå!
Hur!man!botar!en!fanatiker!
Tema!Tolerans!
Bryt!!
!
Verktyg!från!Raoul!Wallenberg!Academy!
!
100!sätt!att!göra!skillnad!
Digitala!kuber!
Train!the!Trainer!
!
!OM!OSS!HAR!DU!FRÅGOR?!FÖLJ!OSS!KALENDER!
8!
9!
10!
11!
12!
13!
14!
15!
16!
17!
18!
19!
!
20!
21!
22!
!
23242425!
"
!
!
!
!
!
!
!
2"!
!
!
!!!! !VÄLKOMMEN!TILL!KUB\PROJEKTET!2016!!
Det!finns!idag!en!bristande!kunskap!om!de!mänskliga!rättigheterna!bland!elever!i!Sverige,!
trots!att!de!står!inskrivna!både!i!skollagen!och!i!läroplanerna.!Vet!du!inte!vilka!rättigheter!du!
har,!då!vet!du!heller!inte!när!dina!rättigheter!kränks,!eller!när!du!kränker!andras.!
Detta!projekt!handlar!om!mänskliga!rättigheter!och!om!att!belysa!vår!skyldighet!att!ta!
ställning!för!medmänsklighet.!Det!tar!sin!utgångspunkt!i!historien!och!Raoul!Wallenbergs!
insats!i!Budapest!under!andra!världskriget,!då!han!räddade!livet!på!tusentals!judar!genom!att!
förse!dem!med!svenska!skyddspass.!Frågan!om!medmänsklighet!är!kanske!mer!aktuell!än!
någonsin!idag!i!en!värld!med!60!miljoner!människor!på!flykt,!varav!hälften!är!barn.!UNHCR!
räknar!med!att!det!till!år!2050!kommer!att!finnas!från!250!miljoner!klimatflyktingar,!en!
utmaning!som!berör!oss!alla.!Nu!är!det!hög!tid!att!vi!tillsammans!bygger!en!värld!baserad!på!
förståelse,!öppenhet!och!alla!människor!lika!värde.!!
Vår!övertygelse!är!att!alla!kan!göra!skillnad!för!ett!bättre!samhälle!om!vi!får!rätt!kunskap!och!
verktyg.!!Vi!tänker!så!här:!
Mänskliga!rättigheter!+!Civilkurage!=!Göra!skillnad!
Att!delta!i!projektet!är!ett!sätt!att!aktivt!hjälpa!unga!att!växa!och!hitta!modet!att!stå!upp!för!
mänskliga!rättigheter!och!medmänskliga!skyldigheter.!!
Varma!hälsningar,!
Raoul!Wallenberg!Academy!
genom!Sarah!Bohman,!projektledare!2016!
[email protected]!
3"!
!!!! OM!PROJEKTET!
Vi!vill!att!fler!ungdomar!får!större!självförtroende!att!ingripa!i!svåra!situationer!där!det!behövs!
civilkurage,!och!att!de!får!hopp!och!mod.!Vi!vill!också!att!eleverna!ska!få!en!ökad!kunskap!och!
ett!större!medvetande!kring!de!mänskliga!rättigheterna!och!om!Raoul!Wallenbergs!gärning.!
Delaktigheten!i!projektet!ökar!ungdomarnas!förståelse!för!varje!människas!ansvar!för!ett!
medmänskligare!samhälle.!
!
!!! OM!VERKTYGSLÅDAN!
Vi!har!samlat!utbildningsmaterial!i!denna!verktygslåda!från!olika!organisationer!som!arbetar!
med!mänskliga!rättigheter,!civilkurage!och!medmänsklighet.!Undervisningsmaterialet!är!
anpassat!till!läroplanerna!LGR11!&!GY11!och!är!enkelt!att!lyfta!in!i!din!undervisning.!Flera!av!
materialen!har!separata!lärarhandledningar!där!det!specificeras!vilka!lärande!mål!som!kan!
uppnås.!Ni!avgör!själva!i!vilken!utsträckning!ni!vill!använda!materialet!i!er!undervisning:!att!
arbeta!med!allt!innehåll!i!verktygslådan!under!en!längre!period!eller!koncentrera!sig!på!en!eller!
ett!par!bidrag!i!verktygslådan,!under!några!undervisningstillfällen.!Materialet!finns!till!för!att!
inspirera!er!att!initiera!diskussioner!kring!hur!varje!människa!kan!göra!skillnad.!
!
!!! OM!KUBEN!
Använd!kuben!som!en!plats,!ett!utställningsrum,!där!eleverna!får!gestalta!sitt!arbete.!Det!är!
helt!upp!till!er!att!välja!format!för!gestaltning;!texter,!bilder,!filmer,!ljud!eller!musik.!Låt!kuben!
fungera!som!katalysator!för!att!belysa!och!fördjupa!sig!i!dessa!frågor.!Kuben!har!en!specifik!
mänsklig!rättighet!knyten!till!sig!och!i!gestaltningen!kan!ni!fokusera!på!att:!
!
!
!
!
!
Gestalta hur vi kan stå upp för
denna mänskliga rättighet och
göra skillnad inom detta
område
ELLER"
-
4"!
Gestalta de mänskliga
rättigheterna generellt utifrån
perspektivet hur ni kan göra
skillnad och vara med att
skapa ett medmänskligare
samhälle.
!!!
BÖRJA!JOBBA!MED!VERKTYGSLÅDAN
1.
Gå!igenom!materialet.
2.
Ladda!ner!materialet!digitalt!eller!beställ!tryckt!material!(om!möjligt)!via
sarah.bohman@rwa.se.
3.
Kontakta!oss!om!du!har!frågor.
4.
Läs!mer!om!projektet,!inspireras!av!andra!och!inspirera!andra!på
www.raoulwallenberg.se!och!www.kuberna.nu
5.
Dokumentera!gärna!ditt!arbete!!Skicka!bilder!och!texter!till
[email protected]!eller!lägg!upp!i!egna!sociala!medier!och!använd
#gö[email protected]
!!!
VAD!INGÅR!I!PROJEKTET?
" Fysiska!och!digitala!kuber!tilldelas!till!utvalda!skolor!runt!om!i!landet.!Eleverna!får!fylla
insidan!av!kuberna!med!sina!tolkningar!av!projektet.!Se!www.kuberna.nu.
" Raoul!Wallenbergs!dag!2016:!kuberna!kommer!att!uppmärksammas!och!visas!upp!i
Stockholm.
" Raoul!Wallenberg!Academys!utbildning!”Självledarskap!som!skapar!skillnad”!kan
beställas!av!din!skola,!samt!Train\the\Trainer!utbildning!för!lärare.
" Nätverksträffar!och!seminarier!på!Friends!International!Center!against!Bullying!i
Stockholm.!Nätverksträffarna!vänder!sig!till!skolor!som!är!aktiva!i!projektet!medan
seminarierna!är!öppna!för!alla!skolor!som!arbetar!med!och!är!intresserade!av!mänskliga
rättigheter,!medmänsklighet!och!civilkurage.
" På!vår!hemsida!finns!tillgänglig!information!om!projektet!och!där!kommer!även!en!del
av!elevernas!resultat!kommer!att!publiceras,!www.raoulwallenberg.se.
5"!
!!! FÖRANKRING!I!SKOLLAGEN!&!
LÄROPLANENI!samhällskunskapen!ingår!de!mänskliga!rättigheterna!i!kunskapsmålen!för!gymnasieskolan.!I!
historia!ingår!mänskliga!rättigheter,!jämställdhet,!diktaturer,!folkmord!och!konflikter!i!
kunskapsmålen,!vilket!materialet!är!direkt!anpassat!för.!
!
!!!
LÄROPLANEN!
Läroplanen!GY11!
Skolans!mål!är!att!varje!elev:!
–!kan!göra!medvetna!ställningstaganden!grundade!på!kunskaper!om!mänskliga!rättigheter!
och!grundläggande!demokratiska!värderingar!samt!personliga!erfarenheter,!
–!respekterar!andra!människors!egenvärde!och!integritet,!
–!tar!avstånd!från!att!människor!utsätts!för!förtryck!och!kränkande!behandling!samt!
medverkar!till!att!hjälpa!människor,!
–!kan!samspela!i!möten!med!andra!människor!utifrån!respekt!för!skillnader!i!livsvillkor,!kultur,!
språk,!religion!och!historia,!
\!kan!leva!sig!in!i!och!förstå!andra!människors!situation!och!utvecklar!en!vilja!att!handla!också!
med!deras!bästa!för!ögonen.!
!!!
SKOLLAGEN!!
I!skollagens!inledande!kapitel!står!det!att:!
”Utbildningen!ska!utformas!i!överensstämmelse!med!grundläggande!demokratiska!
värderingar!och!de!mänskliga!rättigheterna!som!människolivets!okränkbarhet,!individens!
frihet!och!integritet,!alla!människors!lika!värde,!jämställdhet!samt!solidaritet!mellan!
människor.”!(1!kap!5!§).!
”Utbildningen!ska!också!förmedla!och!förankra!respekt!för!de!mänskliga!rättigheterna!och!de!
grundläggande!demokratiska!värderingar!som!det!svenska!samhället!vilar!på.”!(1!kap!4!§).!
6"!
!!! UTBILDNINGSMATERIALÅrets!verktygslåda!erbjuder!en!utökad!samling!färdigt!pedagogiskt!utbildningsmaterial!som!
med!lätthet!kan!användas!i!undervisningen.!Alla!organisationer!bakom!materialen!har!lång!och!
gedigen!erfarenhet!av!att!arbeta!med!dessa!frågor.!
I!verktygslådan!hittar!du!material!från!följande!organisationer:!
!
!!! Forum!för!levande!historia!
!!! Friends!
!!! Fryshuset!och!Robert!F!Kennedy!Center
!
!!! PeaceWorks!
!!! Raoul!Wallenberg!Academy!
!
!!! RFSL!Ungdom!
!!! Svenska!kommittén!mot!antisemitism!
!!! Teskedsorden!
!
Innehållet!från!de!olika!organisationerna!utgörs!av!material!med!fokus!på!lärare!och!elever!i!
gymnasieskolan.!I!verktygslådan!ingår!övningar,!diskussionsunderlag!med!teman!kring!
mänskliga!rättigheter,!civilkurage!och!medmänsklighet.!I!slutet!finns!även!verktyg!från!Raoul!
Wallenberg!Academy!som!passar!bra!ihop!med!projektet.!!
Verktygslådan!finns!även!elektroniskt!och!hittas!genom!hemsidan!www.raoulwallenberg.se.!
7"!
!!!!!!!11!SAKER!ALLA!BÖR!VETA!OM!MÄNSKLIGA!RÄTTIGHETER!
Forum!för!levande!historia!
TEMAN!
SYFTE!
FORMAT!
ÄMNEN!
Mänskliga!rättigheter!
Att!förmedla!essentiell!fakta!om!de!mänskliga!rättigheterna!
Fysisk!folder!samt!digitalt!via!hemsidan!
Samhällskunskap,!historia,!värdegrundsarbete!
En!folder!om!mänskliga!rättigheter!gjord!av!Forum!för!levande!historia!i!samverkan!med!
Fonden!för!mänskliga!rättigheter!och!Röda!korset.!Efter!kriget!1945!bildades!Förenta!
Nationerna!och!år!1948!presenterades!FN:s!allmänna!förklaring!om!de!mänskliga!
rättigheterna.!Men!idén!om!att!människan!har!vissa!grundläggande!rättigheter!är!urgammal.!I!
den!här!foldern!hittar!du!11!saker!om!mänskliga!rättigheter!som!du!bör!veta!!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! 11!SAKER!ALLA!BÖR!VETA!OM!MÄNSKLIGA!RÄTTIGHETER!
8"!
!!!
LEVANDE!RÄTTIGHETER:!IGÅR,!IDAG,!IMORGON-
Forum!för!levande!historia!
TEMAN:!
SYFTE:!
FORMAT:!
ÄMNE:!
!Mänskliga!rättigheter,!Förintelsen,!internationell!rätt,!folkmord,!
flykt,!slaveri,!rätten!till!bostad!
!Ökad!kunskap!och!förståelse!för!betydelsen!av!deklarationen!om!de!
mänskliga!rättigheterna!
!Fysiskt!och!digitalt!material.!Faktablad!och!handledning!med!
diskussionsfrågor!
Samhällskunskap,!historia,!värdegrundsarbete!
Levande!rättigheter!är!ett!skolmaterial!om!mänskliga!rättigheter!som!tar!sin!utgångspunkt!i!
historiska!händelser.!Med!Levande!rättigheter!vill!vi!ge!unga!människor!historiska!perspektiv,!
baskunskaper!och!ökad!förståelse!för!hur!FN:s!allmänna!förklaring!om!de!mänskliga!
rättigheterna!har!förändrat!människors!möjlighet!att!kräva!respekt!för!sina!rättigheter.!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! LEVANDE!RÄTTIGHETER!–!IGÅR,!IDAG,!IMORGON
9"!
!!!
TEMA!MÄNSKLIGA!RÄTTIGHETER!!
Forum!för!levande!historia!
!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
!
!Mänskliga!rättigheter,!universalism,!FN,!internationell!rätt,!före!och!
efter!Förintelsen!
!Öka!kunskapen!och!förståelsen!för!de!mänskliga!rättigheternas!
historia!och!betydelse!idag!
!Digitalt!material!uppdelat!i!nio!workshops!–!till!varje!workshop!ingår!
det!tydliga!lärarmanualer,!arbetsmaterial!och!visningsmaterial!
Samhällskunskap,!historia,!värdegrundsarbete!
ÄMNE:!
!
!
Workshoparna!belyser!de!mänskliga!rättigheternas!historia!och!betydelse!idag.!Temat!
fokuserar!på!normer!och!diskriminering.!Exemplen!handlar!bland!annat!om!rasbiologi,!
arvshygien!och!steriliseringspolitik!i!Sverige!samt!nutida!människohandel.!Temat!lyfter!fram!
de!mänskliga!rättigheternas!historia!och!betydelse!i!vår!samtid.!!
!
Workshoparna!är!fristående!men!går!att!kombinera.!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! TEMA!MÄNSKLIGA!RÄTTIGHETER!
!
10"
!!!
TEMA-DEMOKRATI!
Forum!för!levande!historia!
!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
!
!Grundläggande!demokratiska!principerna,!Rösträtt,!nationalism!och!
främlingsfientlighet!
!Att!bidra!till!ökad"kunskap"om"de"demokratiska"grundprincipernas"
betydelse"då"och"nu!
Digitalt!material!uppdelat!i!sex!workshops.!Elevaktiva!övningar!med!
fotografier,!ljud\!och!filmklipp!!
Samhällskunskap,!historia,!värdegrundsarbete!
ÄMNE:!
!
!
Workshoparna!problematiserar!demokratibegreppet!i!relation!till!de!mänskliga!rättigheterna!
och!diskuterar!rättigheter!och!skyldigheter!i!en!demokrati.!Med!utgångspunkt!i!
mellankrigstiden!utforskas!kopplingen!mellan!demokrati!och!nationalism!då!så!väl!som!idag.!
Temat!lyfter!även!selektivt!seende,!källkritik!och!anonymitetens!roller!på!nätet!och!vad!dessa!
innebär!för!demokratin.!Workshoparna!är!fristående!men!går!att!kombinera.!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! TEMA!DEMOKRATI!
!
11"
!!!
MÄNNISKORÄTTSKÄMPAR-!
Forum!för!levande!historia!
!
!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!!!!!!!!!!!
FORMAT:!!!!!!!!
ÄMNE!
!Per!Anger\priset,!mänskliga!rättigheter,!inspiration,!förebilder,!
människorättsförsvarare,!civilkurage!
Öka!kunskapen!om!de!mänskliga!rättigheterna!och!situationer!i!vår!
omvärld.!Inspirera!och!motivera!fler!att!agera!för!fred,!rättvisa!och!
alla!människors!lika!värde.!Få!lära!om!Per!Anger!och!Per!Anger\
priset!
Digitalt!material:!filmade!intervjuer!med!klassrumsövningar!om!
civilkurage,!källkritik!och!mänskliga!rättigheter.!Lektionsupplägg!i!4!
delar!med!lärarhandledning!
Samhällskunskap,!fungerar!även!ämnesövergripande!i!samarbete!
med!historia!och!svenska!
!
!
Med!detta!material!kan!du!som!lärare!arbeta!med!frågor!kring!mänskliga!rättigheter!och!
civilkurage!med!dina!elever!genom!att!använda!dig!av!Per!Anger\pristagarnas!berättelser.!I!
materialet!får!vi!genom!filmade!intervjuer!och!Skype\konversationer!höra!pristagarna!tala!om!
sin!kamp,!sina!upplevelser!och!övertygelser.!Det!finns!även!länkar!till!information!om!
situationen!i!deras!respektive!länder.!Människorättskämparnas!berättelser!kan!både!ge!
konkreta!exempel!på!situationen!kring!mänskliga!rättigheter!runt!om!i!världen!och!fungera!
som!inspirerande!exempel!på!civilkurage,!och!att!ge!insikter!kring!källkritik.!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! MÄNNISKORÄTTSKÄMPAR!!
!
12"
!!!
MOD-UTAN-GRÄNSER!
Fryshuset!och!Robert!F!Kennedy!Center!
!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!!!!!!!!!!!
FORMAT:!!!!!!!!
!
-Mänskliga!rättigheter,!inspiration,!förebilder,!
människorättsförsvarare,!civilkurage!
Öka!kunskapen!om!de!mänskliga!rättigheterna.!Inspirera!och!
motivera!fler!att!agera!för!fred,!rättvisa!och!alla!människors!lika!
värde!
Digitalt!material:!studiematerial!med!intervjuer!och!
diskussionsfrågor,!fotoutställning,!teaterarbete!och!filmtävling!
Samhällskunskap,!historia,!svenska,!värdegrundsarbete!
ÄMNE:!
!!
Robert!F!Kennedys!dotter,!Kerry!Kennedy,!har!intervjuat!femtio!människorättsförsvarare!över!
hela!världen.!Genom!att!lära!av!de!här!människornas!handlingar!och!mod!att!ta!ställning!kan!vi!
inspirera!och!motivera!flera!att!agera!för!fred,!rättvisa!och!alla!människors!lika!värde.!Med!
kunskap!och!insikt!om!vad!som!står!inskrivet!i!deklarationen!om!de!mänskliga!rättigheterna!
och!vad!artiklarna!betyder!i!verkligheten,!kan!steget!bli!kortare!till!att!själv!bli!en!försvarare!
och!en!förebild!för!andra.!
!
Materialet!innehåller!personporträtt!av!människorättsförsvarare!och!deras!gärningar!som!
kopplas!till!specifika!mänskliga!rättigheter.!Efter!varje!porträtt!och!berättelse!finns!förslag!på!
uppföljande!diskussioner!och!fördjupningsmöjligheter.!
!
Till!projektet!hör!också!en!fotoutställning,!ett!teater!manus!och!en!filmtävling.!
Fotoutställningen!turnerar!runt!i!Sverige,!teatermanuset!sätts!upp!av!elever,!amatörer!och!
professionella!och!elever!gör!filmer!om!vad!mod!är!i!deras!vardag.!!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! MOD!UTAN!GRÄNSER!
!!!!!!!RAOUL!WALLENBERG!\!MOD!UTAN!GRÄNSER!
!
13"
!!!
RAOUL-WALLENBERG
Svenska!kommittén!mot!antisemitism!
!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
ÄMNE:!
!
!Mod,!motstånd,!Förintelsen,!Raoul!Wallenberg,!antisemitism,!
människors!lika!värde!
!Öka!ungas!historiemedvetande,!ge!dem!beredskap!till!civilkurage!
och!insikt!om!människors!lika!värde!
!Digital!och!fysiskt!material:!studiehäfte!och!lärarhandledning!med!
övningar!
!Historia,!samhällskunskap,!svenska,!bild,!psykologi,!
värdegrundsarbete!
!
!
Elevuppgifterna!är!särskilt!lämpade!för!studier!i!historia!och!samhällskunskap,!till!dessa!ämnen!
finns!tydliga!kopplingar!till!flertalet!av!de!förmågor!som!kursplanen!anger!att!undervisningen!
ska!ge!eleverna!förutsättningar!att!utveckla.!Kopplingar!finns!även!till!kursplaner!i!bild,!
svenska!och!psykologi.!Det!gör!att!studiehäftet!och!övningarna!även!är!lämpliga!för!ett!
ämnesövergripande!upplägg.!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! STUDIEHÄFTE!RAOUL!WALLENBERG!
!!! LÄRARHANDLEDNING!
!
!
14"
!!!
HEJ-SVERIGE!!
Ett!material!från!Friends!
-
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Flykt,!identitet,!utanförskap,!att!vara!ny,!fördomar!
!Förändra!negativa!attityder,!motverka!fördomar!och!öka!förståelsen!
för!olikheter!
Digitalt!material:!seriealbum,!film!och!lärarhandledning!med!
övningar!
Samhällskunskap,!svenska,!religionskunskap,!värdegrundsarbete!
ÄMNE:!
Hej!Sverige!!är!ett!unikt!samarbetsprojekt!mellan!FNs!flyktingorgan!UNHCR!och!
antimobbningsorganisationen!Friends.!!Materialet!utgår!från!berättelser!om!att!som!ung!fly!
ensam!till!ett!annat!land.!Berättelserna!bryts!ned!till!teman!som!alla!kan!känna!igen!sig!i,!som!
att!känna!sig!utanför,!att!komma!ny,!att!söka!sig!en!identitet!eller!hur!det!känns!när!någon!har!
fördomar!om!en.!På!så!sätt!känns-berättelserna!nära!och!visar!på!att!flykt!och!mänskliga!
rättigheter!är!något!som!rör!oss!alla.!!
!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! SERIEALBUM!”VI!SKA!SES!IGEN!SANAM”!
!!! FILM!”KRIGSDUVOR”!
!!! LÄRARHANDLEDNING!
!
15"
!!!
LÅTSTÅ!
PeaceWorks!och!Mångkulturellt!centrum!
!
TEMAN:!
SYFTE:!
FORMAT:!
ÄMNE:!
!
!
!Normer!och!normkritik,!Rasismens!historia!och!samtid,!Makt!och!
strukturer,!Identitet!kultur!och!etnicitet,!Svenskhet!och!svensk!
självbild,!Media,!Stereotyper!och!källkritik!
Att!underlätta!för!lärare!att!arbeta!med!antirasistiska!frågor!och!att!
utveckla!elevers!tänkande!kring!rasism!och!andra!maktordningar.!
Digitalt!material!i!form!av!lärarmanualer,!arbetsmaterial!och!
visningsmaterial!
samhällskunskap,!historia,!värdegrundsarbete!
!
Låt!stå!är!utvecklat!av!PeaceWorks!och!Mångkulturellt!centrum!för!att!utgöra!ett!
underlättande!verktyg!för!skolor!som!på!ett!seriöst!och!långsiktigt!sätt!vill!arbeta!mot!rasism!
och!diskriminering.!Det!är!ett!normkritiskt,!forskningsbaserat!och!nyskapande!metodmaterial!
med!utgångspunkt!i!skolans!styrdokument.!Likabehandling!är!centralt!för!materialet.!
Materialet!är!uppdelat!i!två!delar:!SNACK!som!fokuserar!på!hur!vi!pratar!om!rasism!och!
VERKSTAD!som!fokuserar!på!hur!eleverna!kan!omsätta!sina!nya!kunskaper!i!praktiken.!!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! LÅTSTÅ!!!
!
16"
!!!
HUR-MAN-BOTAR-EN-FANATIKER!!
Teskedsorden!!
!
!
!
TEMAN:!!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
ÄMNE:!
!Fanatism,!kompromisser,!inlevelseförmåga,!Israel/Palestina!
konflikten!
!Att!förstå!hur!fanatism!uppstår,!hur!den!kan!bemötas!och!bekämpas!
!Fysiskt!och!digitalt:!bok!och!lärarhandledning!med!
diskussionsövningar!
Historia,!religionskunskap,!samhällskunskap!och!svenska,!
värdegrundsarbete!
!
!
Författaren!Amos!Oz!bok!Hur!man!botar!en!fanatiker!erbjuder!möjlighet!att!fundera!och!
diskutera!kring!fanatismens!natur,!om!vem!som!blir!fanatiker!och!vad!man!kan!göra!för!att!
bemöta!och!bekämpa!den.!Med!skärpa!och!humor!diskuterar!han!olika!sidor!av!den!snabbt!
växande!fanatismen!runt!om!i!världen.!
!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! LJUDBOK!HUR!MAN!BOTAR!EN!FANATIKER!
!!! LÄRARHANDLEDNING!
!
17"
!!!
TEMA-TOLERANS
Forum!för!levande!historia!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
ÄMNE:!
!
!Grupptryck,!normer,!ansvar,!åskådarrollen!
!Öva!förmågan!att!använda!en!historisk!referensram!för!att!förstå!
nutiden!och!utveckla!och!värdera!olika!ståndpunkter!samt!
argumentera!utifrån!fakta,!värderingar!och!olika!perspektiv.!
!Digitalt!material:!sju!workshops!–!till!varje!workshop!finns!det!
tydliga!lärarmanualer,!arbets\!och!visningsmaterial!att!hämta!på!
hemsidan!för!Forum!för!Levande!historia!
Samhällskunskap,!svenska,!historia,!värdegrundsarbete!
!
Workshoparna!tar!upp!frågor!som!rör!tolerans!och!intolerans!då!och!nu,!och!fokuserar!på!
åskådarrollen!och!rasism,!med!kopplingar!till!normer!och!värderingar.!Exemplen!hämtas!från!
bland!annat!svenskbygderna!i!USA!på!1920\talet,!Förintelsen!och!2000\talets!Sverige.!Temat!
lyfter!frågor!om!grupptryck,!normer,!ansvar!och!värderingar.!Elevaktiva!övningar!varvas!med!
fotografier,!ljud\!och!filmklipp!som!speglar!levnadsöden!och!händelser!från!1920\talets!USA!till!
idag.!
Workshoparna!är!fristående!men!går!att!kombinera.!
!
!
!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! "TEMA!TOLERANS!!!!!
!
18"
!!!
BRYT!
Forum!för!levande!historia!och!RFSL!ungdom!
!
"
TEMAN:"
SYFTE:"
FORMAT:!
"
"Normkritik,!heteronormativitet,!religiositet,!etnicitet!och!
funktionalitet"
Att!synliggöra!maktordningar!och!normer!istället!för!de!som!bryter!
mot!normerna.!Vidare!att!belysa!hur!makt!upprätthålls,!vilka!
privilegier!som!kommer!av!att!tillhöra!normen,!och!vilka!normer!
som!finns!inom!den!egna!gruppen.
!Digitalt!material:!en!metodbok!med!ingång!till!pedagogisk!
normkritik,!metoder!och!övningar.!I!slutet!av!boken!finns!övningar!
och!metoder!för!att!omsätta!teori!till!praktik.!!
Samhällskunskap,!historia,!svenska,!värdegrundsarbete!
ÄMNE:!
!
!
Bryt!!togs!ursprungligen!fram!med!inriktning!på!ungdomsorganisationer!men!har!utvecklats!till!
att!täcka!flera!olika!kontexter!som!exempelvis!gymnasieskolan.!Det!normkritiska!perspektivet!
och!övningarna!lämpar!sig!väl!för!studier!i!historia,!samhällskunskap,!svenska!eller!bild,!med!
klar!förankring!i!skolans!övergripande!värdegrunds\!och!demokratiuppdrag.!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! BRYT!-
!
19"
!!!!
100!SÄTT!ATT!GÖRA!SKILLNAD!
Raoul!Wallenberg!Academy!
TEMAN:!
SYFTE:!
FORMAT:!
ÄMNE:!
!Raoul!Wallenberg,!civilkurage,!mod,!handling!
!Träna!civilkurage!
En!lista!med!100!utmaningar!som!tränar!civilkurage!
!Samhällskunskap,!värdegrundsarbete!
Raoul!Wallenberg!Academy!har!lanserat!en!lista!över!100!sätt!att!göra!skillnad.!Listan!är!del!av!
ett!nationellt!projekt!för!att!öppna!upp!debatten!om!civilkurage!och!medmänsklighet.!Den!ger!
förslag!på!100!sätt!att!göra!skillnad!i!vardagen.!Genom!att!välja!en!uppmaning!från!listan!kan!
du!träna!ditt!civilkurage!och!inspirera!fler!till!att!göra!det.!
Genom!att!befolka!ordet!civilkurage!med!fler!berättelser,!nyanser!och!ingångar!vill!vi!få!fler!
människor!att!ta!ansvar!för!sig!själva!och!varandra.!Vi!är!övertygade!om!att!civilkurage,!liksom!
vilken!annan!färdighet!som!helst,!går!att!träna.!Med!små!och!konkreta!steg!kan!vi!bygga!upp!
mod!för!att!agera!medmänskligt!i!vardagliga!situationer.!Vi!vill!helt!enkelt!ha!fler!Raoul!
Wallenberg.!Eleverna!får!både!anta!utmaningar,!men!även!komma!på!egna!sätt!att!visa!
civilkurage!i!sin!vardag.!
!!! LADDA!NER!MATERIALET:!
!!! 100!SÄTT!ATT!GÖRA!SKILLNAD-
!
20"
!!!
DIGITALA!KUBER!
Raoul!Wallenberg!Academy!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!!
ÄMNE:!
!Mänskliga!rättigheter,!att!göra!skillnad!
!Att!skapa!ett!kunskapslyft!kring!mänskliga!rättigheter!genom!att!
engagera!unga!i!gymnasieskolan!till!att!diskutera!och!gestalta!
mänskliga!rättigheter,!medmänsklighet!och!vad!civilkurage!kan!
innebära!
!En!digital!plattform!för!att!gestalta!och!dela!arbetet!med!mänskliga!
rättigheter!
!Samhällskunskap,!svenska,!historia,!värdegrundsarbete!
!
De!digitala!kuberna!är!en!digital!plattform!där!elever!kan!gestalta!mänskliga!rättigheter.!Det!
kan!fungera!som!ett!verktyg!för!att!utforska!och!konkretisera!olika!begrepp!som!demokrati,!
civilkurage!eller!medmänsklighet!genom!att!fylla!virtuella!kuber!med!bilder,!filmer!eller!egna!
dokumenterade!initiativ!till!att!göra!skillnad.!Detta!verktyg!går!utmärkt!att!kombinera!med!
olika!material!i!verktygslådan!för!att!inspireras!till!nya!spännande!perspektiv.!Det!går!även!bra!
att!använda!de!digitala!kuberna!som!ett!komplement!till!en!fysisk!kub!där!elever!har!chansen!
att!testa!sina!idéer!digitalt!innan!de!inreder!sin!fysiska!kub.
!!! BESÖK!HEMSIDAN:!
!!! KUBERNA.NU
!
21"
!!! Train\the\trainer!utbildning:!Självledarskap!som!skapar!
skillnad!
Raoul!Wallenberg!Academy!
!
TEMAN:!
SYFTE:!!
FORMAT:!
ÄMNEN:!
!
!Självledarskap,!personlig!förändring,!motivation,!drivkrafter,!
samhällsförändring!
!Att!ge!läraren!en!konkret!metod!och!verktyg!för!att!arbeta!med!
värderingar,!styrkor!och!samhällsförändring.!I!nästa!steg!ge!
eleverna!ökad!medvetenhet!om!sina!personliga!värderingar!och!
styrkor!och!inspiration!för!att!både!vilja!och!kunna!göra!skillnad!i!
samhället.!
!En!kurs!för!lärare!som!ger!dig!nya!verktyg!att!använda!i!din!yrkesroll.!
!Värdegrundsarbete,!entreprenörskap,!samhällskunskap!
Självledarskap!och!förmågan!att!förstå,!motivera!och!leda!sig!själv!är!en!viktig!komponent!för!
välmående!och!trivsel.!Vår!train\the\trainer!utbildning!i!självledarskap!ger!kunskapen!och!
verktygen!att!leda!sig!själv!och!andra.!!Vi!använder!Raoul!Wallenberg!som!en!inspirationskälla!
för!det!goda!ledarskapet!och!ger!deltagarna!verktyg!för!att!skapa!personlig!förändring!och!
kunna!göra!skillnad!i!angelägna!samhällsfrågor.!
!
Som!facilitator!är!du!diplomerad!att!hålla!kursen!Självledarskap!som!skapar!skillnad.!
Det!finns!även!möjlighet!att!hyra!in!facilatorer!för!enstaka!kurser!för!grupper!om!ca!30!elever.!
För!mer!information!kontakta!Lisa!på[email protected].!
!
!
!
22"
!!! OM!OSS!
!
RAOUL-WALLENBERG-ACADEMYRaoul!Wallenberg!Academy!inspirerar!nya!generationer!att!skapa!medmänsklig!förändring.!
Syftet!med!akademin!är!att,!med!Raoul!Wallenbergs!gärning!som!inspirationskälla,!inspirera!
unga!att!agera!för!alla!människors!lika!värde.!Det!gör!vi!genom!att!erbjuda!verktyg,!kunskap!
och!långsiktiga!projekt.!Vi!tror!på!ett!samhälle!där!varje!människa!gör!medmänsklig!skillnad.!
!
FORUM-FÖR-LEVANDE-HISTORIAForum!för!levande!historia!är!en!myndighet!under!Kulturdepartementet.!Vårt!
uppdrag!är!att,!med!utgångspunkt!i!Förintelsen,!främja!arbete!med!demokrati,!tolerans!och!
mänskliga!rättigheter.!
!
FRIENDSFriends!är!en!icke\vinstdrivande!organisation!vars!uppdrag!är!att!stoppa!mobbning.!Vi!utbildar!
och!stödjer!skolor,!förskolor!och!idrottsföreningar!i!hela!landet.!Vår!vision!är!ett!samhälle!där!
barn!och!unga!växer!upp!i!trygghet!och!jämlikhet.!
!
PEACEWORKSPeaceWorks!Sweden!är!en!ungdomsorganisation!med!visionen!om!en!hållbar!värld!i!fred!där!
unga!är!aktiva!samhällsmedborgare.!Organisationen!är!politiskt!och!religiöst!obunden!med!
omkring!4500!medlemmar!med!ambitionen!att!vara!en!plattform!för!ungdomars!ideella!
engagemang.!
!
RFSL-UNGDOMRFSL!Ungdom!är!en!av!Europas!i!särklass!största!och!mest!inflytelserika!hbtq\
ungdomsorganisationer!med!1800!medlemmar!fördelade!på!sju!distrikt.!Vi!har!en!bred!
verksamhet!som!sträcker!sig!från!sociala!aktiviteter!till!politisk!påverkan!på!lokal,!nationell!och!
internationell!nivå.!
!
SPEAK-TRUTH-TO-POWER-–-MOD-UTAN-GRÄNSER-!!
Speak!Truth!to!Power!–!Mod!utan!gränser!drivs!av!Robert!F.!Kennedy!Center!for!Justice!and!
Human!Rights!och!når!hundratusentals!studenter!i!Kambodja,!Hong!Kong,!Italien,!Nicaragua,!
Rumänien,!Sydafrika,!Spanien,!Sverige!och!USA.!I!Sverige!drivs!projektet!i!samarbete!med!
Fryshuset.!
!
SKMASvenska!kommittén!mot!antisemitism,!är!en!religiöst!och!politiskt!obunden!organisation!som!
har!till!syfte!att!motverka!och!sprida!kunskap!om!antisemitism!och!andra!former!av!rasism.!
!
TESKEDSORDENTeskedsorden!grundades!av!Tidningen!Vi!år!2006,!inspirerad!av!författaren!Amos!
Oz!insiktsfulla!bok!Hur!man!botar!en!fanatiker.!Stiftelsen!arbetar!för!ökad!tolerans!
och!respekt!människor!emellan!och!har!som!sitt!motto!För!tolerans!Mot!fanatism.!
"
!
!
23"
!!! HAR!DU!FRÅGOR?
Besök!gärna!www.raoulwallenberg.se!eller!www.kuberna.nu!eller!kontakta:!
[email protected]!
Projektledare!–!”Varje!människa!kan!göra!skillnad”!!
!
!!! FÖLJ!OSS!PÅ:!
Hemsidan:!www.raoulwallenberg.se!!
Facebook:!Raoul!Wallenberg!Academy!
Instagram:!raoulwallenbergacademy!
Twitter:!R_W_Academy!
!
Ett!projekt!av:!!
!
!
!
!
!
Med!stöd!av:!
!
I!samarbete!med!Forum!för!levande!historia,!
Fryshuset!\!Robert!F.!Kennedy!Center,!Svenska!
kommittén!mot!antisemitism!och!Teskedsorden.!
!
!
!
!
24"
!!! KALENDER!
OKTOBER:!! !
!!
!
27!NOVEMBER:!!
FEBRUARI:!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
APRIL:!!
!
MAJ/JULI:!! !
27!AUGUSTI:!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HÖST!2016:! !
Verktygslådan!skickas!ut.!
Digitala!kuber!görs!tillgängliga!för!deltagande!skolor.!!
Nätverksträff!1!–!Stockholm.!!
De!fysiska!kuberna!levereras!till!deltagande!skolor.!!
OBS!!Kuben!kan!levereras!tidigare!om!så!önskas.!!
Nätverksträff!2!–!Stockholm.!!
Kuberna!ställts!ut!i!respektive!kommun,!i!mån!av!möjlighet.!
Kuberna!ställts!ut!i!Stockholm.!
Nationell!Workshop!och!träff!i!Stockholm.!
Train\the\Trainerutbildning!till!lärare!
7!
!
!
!
25"
!
!
26"
Download