Projektet Land och Hav, till vg

advertisement
2010-02-17
Projektet Hav och Land
Bakgrund
För 13 år sedan invigdes ett nytt och modernt Folkets Hus i Hunnebostrand. Husets tillkomst
föregicks av ett unikt samarbete mellan folketshus- och parkföreningen Kooperativ och
Sotenäs kommun. Som en del i detta samarbete övergick gamla Folkets Hus i kommunens
ägo. Detta gamla Folkets Hus har nu kommunen sålt vidare. Huset ska rivas under våren 2010
för att ge utrymme åt ett flerbostadshus.
I samband med rivningen kommer även ett mycket viktigt kännetecken för Hunnebostrand att
försvinna, muralmålningen ”Hav och Land” av professor Georg Suttner.
Projektets mål
Muralmålningen ”Hav och Land” har tillhört samhällsbilden i Hunnebostrand i över femtio år,
alltsedan dess tillkomst 1955. Den är starkt förknippad med samhället och ett känt
”landmärke” för samhällsbor och besökare. Att låta konstverket försvinna vore därför att ta
bort en del av Hunnebostrands identitet. Detta får inte ske.
Projektets mål är att säkra konstverket för åtminstone femtio år framåt, antingen genom att
bevara det eller att förnya det. Projektgruppen arbetar under stor tidspress men målet är ändå
att konstverket ska nyinvigas på sin nya plats i samband med att gamla Folkets Hus rivs (maj
månad 2010). Den nya platsen är av naturliga skäl nya Folkets Hus. Invigningen förrättas av
konstnären själv, Georg Suttner. Därmed skapas kontinuitet och ”landmärket” är räddat för
minst femtio år framåt på ett Folkets Hus mitt i det nya Hunnebostrand.
Genomförande
Genomförandet förutsätter ett stort ideellt engagemang från ett antal personer samt visst
externt ekonomiskt stöd.
I den grupp (projektgruppen) som arbetar med projektet ingår ett flertal personer
representerande ett flertal yrkeskategorier och inkluderande Georg Suttner själv. Flera
skickliga hantverkare finns med, en mycket välrenommerad konservator, företrädare för
fastighetsägare, Folketshus- och Parkrörelsen, Sotenäs kommun samt därtill personer med
administrativ erfarenhet.
Gruppen kunde inledningsvis konstatera att den ursprungliga tanken att flytta det befintliga
konstverket inte var möjlig att genomföra. Sättningar i den gamla byggnaden hade orsakat för
stora skador på konstverket.
På inrådan av konstnären själv inriktades arbetet istället på att återskapa konstverket exakt
enligt det gamla. Med hjälp av kalkering och skrapprover har utmärkta förutsättningar skapats
för att återuppföra konstverket på en nyanlagd, putsad väggyta vid nya Folkets Hus.
Situationen idag är att allt är klart vad gäller förberedelser. Finansieringen är dock inte i alla
delar klar. Här avses direkta kostnader för material och vissa tjänster. I alla övriga delar ställer
de involverade i projektet sina tjänster till förfogande på ideell basis.
Utställning
För cirka 30 år sedan bevistade konservator Anders Darwall Gerlesborgsskolan i egenskap av
elev och hade då professor Georg Suttner som lärare. Med anledning av att båda är djupt
engagerade i projektet Hav och Land kommer de att ha en gemensam utställning i Folkets
Hus. Utställningen öppnas i samband med invigningen och kommer att pågå under några
veckor.
Kalkyl
Kalkylen är framtagen brutto, det vill säga värdet av insatser som utförs ideellt redovisas på
både kostnads- och finansieringssidan. Detta för att tydligare visa projektets verkliga
omfattning.
Kostnad
Åtgärder på
gamla FH
Åtgärder på nya
FH
Övrigt
Totalt
Hyra av byggställning samt montering och
demontering
Antikvarisk dokumentation av konstverket,
konservator A Darwall
Ritnings- och konstruktionsarbete
10 000
Ställningen på plats i 30 dagar till en kostnad av
1000 kr per dag inkl allt.
Byggnadsarbete på plats
Byggnadsmaterial, färg etc
Återskapande av konstverket
Fotografisk dokumentation av hela projektet
Projektledning, projektadministration och
konstnärlig ledning
Invigning samt utställning i samband därmed
Oförutsett 10 %
30 000
15 000
7 000
42 000
40 000
96 000
3 000
91 000
10000
34 000
378 000
Finansiering
Kommunen
Privat
Sotenäs kommun
Bidrag från enskilda näringsidkare (byggherren på
gamla FH tomten)
Konservator A Darwall
Konstprofessor Georg Suttner
Egen insats från Kooperativ
Medfinansiering
Övriga
Totalt
30 000
47 000
48 000
10 000
147 000
96000
378 000
Tidplan
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Fortsatt projektering. Mängdberäkning.
Bidragsansökningar.
Projektering slutförd.
Bidragsansökningar.
Definitivt beslut om projektets genomförande.
Anskaffning av material.
Påbörja arbetet på nya Folkets Hus.
Arbetet fortsätter på nya folkets Hus.
Det konstnärliga arbetet påbörjas.
Det konstnärliga arbetet slutförs.
Gamla Folkets Hus rivs.
Invigning av Hav och Land på nya Folkets Hus.
Utställning av professor Georg Suttner och konservator Anders Darwall.
Utställning av professor Georg Suttner och konservator Anders Darwall.
Projektet slutredovisas.
Medagerande
Projektet genomförande förutsätter både ett mycket målinriktat, lokalt och ideellt engagemang
samt ett starkt stöd från andra intresserade. Projektet har redan ett starkt stöd från flera lokala
näringsidkare som ställer upp både med arbete och kapital. Sotenäs kommun har engagerat sig
vad gäller dokumentering av konstverket. Enskilda ortsbor har, när de fått kännedom om
projektet, uttalat vilja att merverka i någon form.
Föreningen hoppas därutöver på ett brett stöd från andra intressenter på nationell, regional och
lokal nivå.
Ansökan
Som framgår av kalkylen förutsätter projektets genomförande ytterligare medfinansiering.
Med anledning därav ansöker föreningen om bidrag med 40000 kr, eller det högsta belopp
som ni anser er kunna bivilja. Mot bakgrund av det pressade tidsschemat vädjar vi om
snabbast möjliga behandling av vår ansökan.
Kontaktperson: Lars-Erik Knutsson, 070-5234089.
Folketshus- och parkföreningen Kooperativ
Conny Olsson
ordf
Bilaga
Rekommendationsbrev från Georg Suttner.
Thordénstiftelsen
Sotenäs kommun
Sparbanksstiftelsen
FHP
Statens kulturråd
Andra, t.ex. ABF, TBV, V. Götaland, HSB
Här kanske vi kan hitta fler. Även om vi får mindre summor så kan det vara värdefullt. Vi vet
ju inte den totala kostnaden ännu.
Download