Flodkulturerna

advertisement
Flodkulturerna
1. Var fanns flodkulturerna och varför uppstod de äldsta civilisationerna
kring floder?
•
De fyra stora flodkulturerna fanns
runt floderna Nilen (Egypten), Indus
(Indien), Huang He (Kina) samt i
området kring Eufrat och Tigris
(Mesopotamien).Civilisationerna
uppstod runt floderna för att folket
där lärt sig utnyttja floderna och
konstbevattna fälten. Detta ledde till
att avkastningen från jordbruket
ökade, vilket i sin tur kunde skapa
andra yrken när inte alla behövde
arbeta på fälten för att överleva.
Den sumeriska högkulturen föddes ur det krav på organisation
och samarbete som konstbevattning och handel krävde. Konsten
att bruka jorden växte fram i områdena som omgav
Mesopotamien, men det var ansträngningarna att styra Eufrat
och Tigris flöden och ständiga översvämningar som ledde till att
det som ofta har kallats världens första civilisation uppstod
2
Mesopotamien
Sumer, Assyrien, Babylonien och Nybabylonien
Sumer: 3200 f.Kr. fram till slutet av s.k. nysumerisk tid (d.v.s. ca 2000 f.Kr.)
Babylonien:
3
1
”Högkulturer”
De äldsta civilisationerna uppstod vid
stora floder. Jordbruket har nu
utvecklats så långt att alla inte
behöver delta i framställningen av
födan.
En del kunde i stället syssla med att
tillverka annat som behövdes för
samhället; olika yrken uppstår och
samhället blir mer skiktat socialt och
ekonomiskt.
Människorna där enades under en
centralmakt, som kunde organisera och
beordra arbetet med att gräva
omfattande bevattningssystem så att
det blev möjligt att utnyttja flodernas
årliga översvämningar.
Detta var komplicerat och det krävde
samarbete för att klara detta.
Vattnet samlades i dammar och kunde
under torrperioder spridas via kanaler
över stora åkerområden.
Dessa tidiga högkulturer uppstod
oberoende av varandra kring floder.
•
•
•
•
•
•
•
en hög nivå av födoproduktion,
som medför att vissa grupper
frigörs från självförsörjning;
urbanisering till följd av hög
befolkningskoncentration;
politisk och ekonomisk
centralisering i städer
en mycket hög grad av
arbetsfördelning och uppkomsten
av icke-födoproducerande
yrkesgrupper (präster, krigare,
ämbetsmän, köpmän, hantverkare,
samt konstnärer och intellektuella);
uppkomsten av en härskande
klass (aristokratisk, teokratisk eller
byråkratisk), som kontrollerar
produktionsmedlen;
användningen av skriftspråk för
religiösa, kommersiella och
administrativa ändamål.
Civilisationer har växt fram relativt
självständigt i olika delar av
världen, de tidigaste i
Mesopotamien (8000-4000 f.Kr.),
Egypten (5000-3000), Indusdalen
(2600-2400), n. Kina (3000-2000),
Mellanamerika (3000-500) och
Peru (2500-500).
•Nilen ca 3000 f Kr,
där det gamla egyptiska riket bildades
•Eufrat och Tigris ca 3500 f Kr,
mellan vilka det så kallade Tvåflodslandet Mesopotamien - låg.
Många olika folk kom under årtusendena före
vår tideräkning konkurrera om makten i detta
område. Dess historia speglas delvis i Gamla
testamentet ur ett judiskt perspektiv.
•Indus, med högkulturer som Mohenjo Daro
och Harappa från ca 2500 f Kr.
•Gula floden (Huang-ho)där
Shangcivilisationen uppstod 1500 f Kr.
4
De första högkulturerna
5
”Högkulturer”
•
•
•
•
Nilen, Eufrat – Tigris, Indus och
Huang Ho
Kontrollen över floderna –
bevattningssystem – kanaler och
dammar (reserv i torktider), drev
fram ett samarbete.
Stark styrelse för att organisera
detta komplicerade samarbete
Ledde fram till olika
specialiseringar(yrken)
–
•
Lantmätare, arkitekter, skrivare
Hus, vägar – broar repareras när
floden drog sig tillbaka
–
Landmätare – geometri
6
2
2. Vad säger bilderna på s. 14 om sumerernas samhälle?
Standaret från Ur
•De konstnärliga föremål som hittats
tyder på att de hade ett välutvecklat
samhälle.
•Det sumeriska samhället var
uppdelat i hierarkier, där
klassamhället bestod av rika, bönder
och slavar.
•Förmåga till att använda skriften –
kilskriften – tyder på ett högre
kulturellt samhälle, där man kunde
dela med sig av tidigare erfarenheter
och på så sätt slippa upprepa gamla
misstag.
7
Standaret från Ur
En ståtlig tjur med
täcke över ryggen förs
fram av två män. Den
ene drar i ett rep, som
är fästad vid nosringe.
Kungen, håller gästabud. Två tjänare ser till att hålla bägarna fyllda.
Musikackompanjemang
En annan driver fram ulliga får.
En man bär fiskar
Är det bönder som lämnar skatt till kungen? Eller är det en förberedelse till festen på
raden ovanför. Eller krigsbyte? Kanske håller kungen fest för att fira en seger?
8
3. Redogör kortfattat för maktförhållanden och lagstiftning i de babyloniska,
assyriska och nybabyloniska rikena. Vilka är orsakerna till deras nedgång
och sönderfall?
•
•
•
•
Det babyloniska riket hade en härskare, den
mäktigaste var Hammurabi. Han var känd för sin
vedergällande lagstiftning. Babylonierna lyckades inte
försvara sig mot assyrierna utvecklade krigsteknik och
det var det som blev deras fall.
Assyrierna byggde en hård militärstat och gick hårt
mot yttre och inre fiender. Läroboken säger att
assyrierna var grymma. Lagen var grym?? En oskyldig
kunde straffas av en annans gärning. ”Om en fri man
kommer på en annan man hos sin hustru och det kan
bevisas, då ska båda dödas”.
http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.ht
m
OBS! Lagarna dock inte grymmare än hos andra folk
vid samma tid. Se gamla testamentet
Assyriernas rike gick under när den nybabyloniska
kungen Nebukadnessar gjorde uppror mot
militärmakten. Nebukadnessar var en kung med
mycket makt och denne framgångsrike härskare
utökad rikets gränser kring Mesopotamien. Men
endast 24 år efter hans död togs det nybabyloniska
riket över av perserna
Hammurabi, som på 1700-talet fkr,
för en tid lyckades han ena alla
smårikena under sin krona. Här
står
han till vänster inför solguden
Shamash. Under bilden syns
kilskrift. Det är en del av
Hammurabis lagbok med
sammanlagt 282 paragrafer.
9
3
Äktenskapsbrott – Mose lag Jämför med assyrisk lag
”Om en fri man kommer på en annan man hos sin hustru och det kan
bevisas, då ska båda dödas.” Assyrisk lagtext
http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm
Hammurabis lagtext
•
3 Mos
20:9
P
•
Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. Han har ju
förbannat sin far och mor, skulden för hans död är hans egen.
•
3 Mos
20:10
P
•
Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både
äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.
•
3 Mos
20:11
•
Om en man ligger med sin fars hustru, skändar han sin far. De skall båda straffas
med döden, skulden för deras död är deras egen.
•
3 Mos
20:12
•
Om en man ligger med sin svärdotter, skall de båda straffas med döden; de har gjort
något vämjeligt, skulden för deras död är deras egen.
•
3 Mos
20:13
•
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något
avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
•
3 Mos
20:14
•
Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändlighet. Man
skall bränna både honom och dem; något skändligt får inte finnas bland er.
• http://www.bibeln.se/sokindex.jsp
10
Mesopotamien - karta
11
4. Vilka historiska händelser i Mesopotamien känner du igen från Bibeln?
•I en sumerisk legend (Gilgamesheposet)
finns en berättelse om en stormflod
framkallad av gudarna för att dränka allt liv
på jorden. Legenden är väldigt lik Bibelns
berättelse om syndafloden.
•En annan sak som känns igen från Bibeln är
förstörandet av Jerusalem. Nebukadnessar förde
bort Jerusalems judiska befolkning i ”den
babyloniska fångenskapen” och de kunde inte
återvända förrän Babylon intogs av perserna.
Kan syndafloden bekräftas?
Geolog svarar på frågan i DN!
1
M
o
s
1
1
:
3
1
Terach tog med sig sin son Abram, sin
sonson Lot, Harans son, och sin
svärdotter Saraj, hustrun till hans son
Abram, och lämnade tillsammans med
dessa Ur i Kaldeen för att utvandra till
Kanaan. Men när de kom till Harran
slog de sig ner där.
12
N
4
Abraham - Bibeln
• 1 Mos 11:31
N
• Terach tog med sig sin son
Abram, sin sonson Lot, Harans
son, och sin svärdotter Saraj,
hustrun till hans son Abram, och
lämnade tillsammans med
dessa Ur i Kaldeen för att
utvandra till Kanaan. Men när
de kom till Harran slog de sig
ner där.
http://www.bibeln.se/sok
index.jsp
13
5. Hur gick det till när Egyptens pyramider byggdes? Vad säger
dessa byggnationer om landet?
•
•
•
•
•
För att färdigställa den största av
pyramiderna, Cheopspyramiden, jobbade
tiotusentals bönder och tusentals
fackarbetare tre månader om året i 20 år.
De byggdes enligt order från mäktiga
härskare och användes som kungagravar.
Pyramiderna var inte enbart symboler för
härskarnas stora makt utan även för
egyptiernas gudsdyrkan.
Deltagandet i byggandet kan ha varit för att
själv få del av odödligheten, då Farao
betraktades som solguden.
Despotiska härskare.
Pyramiderna tyder på att de gamla
egyptierna måste ha haft ett mycket bra
samarbete. Det är inte så konstigt med
tanke på att det var deras förmåga att
samarbeta som byggde upp riket från
början.
Kunskap om matematik, teknik och
arkitektur.
14
6. Redogör för maktförhållanden, ekonomi och religion i Egypten.
•
•
•
•
Farao byggde till stor del sin makt på
att han var son till solguden, vilket
gav honom absolut makt att styra
landet. Farao ägde all jord.
Ståthållare samt andra tjänstemän
drev in skatter från folket.
Egypten hade periodvis en stark
ekonomi, exempelvis under den
kvinnliga härskaren Hatschepsuts
styre knöts handelsförbindelser med
andra länder.
Religionen var stark i det egyptiska
samhälle, och man trodde på olika
gudar. Den främsta var solguden Re
som sades kunna skänka
människan del av sin odödlighet.
Mycket handlade om att få ett bra
”efterliv” så det var inte ovanligt att
enkla hantverkarfamiljer kostade på
sig besparningar på flera år för att
en familjemedlem skulle få en värdig
begravning eller mumifiering.
15
5
Hall of Judgement
Osiris, döds- och
återfödelsens gud.
Isisfruktbarhetsgudinna,
fru och syster till
Osiris
Nanu, på väg till
dödsriket. Hon håller
sin mun och sina ögon
i sin hand
Offerstycke
Ammut, odjur som
slukade den som inte
levt enligt Maat
Thot (babian),
visdomens och
skrivarnas gud,
sammanställer
resultatet
Anubis,
mumifieringens gud
Nanus hjärta vägs mot Maat, rättvisan och sanningens
16
gudinna.
17
7. Vart och ett av riken i Egypten hade faraoner som var mer framträdande
än andra. Vilka var de och varför blev de så kända för eftervärlden? Vad är
det som gör att en regent blir betraktad som ”stor” (se nästa ”sida”)?
Cheops
•Cheopspyramiden,
som räknas till en
av världens sju
underverk.
Hatchepsut
•Världens första kvinna i
härskarrollen.
•Utvidgade
handelsförbindelser.
•Berömt gravtempel.
berömt monumentet
över henne i form av en
sfinx (ett fabeldjur med
lejonkropp och
människoansikte).
Tutanchamon
•Fyndet av hans
oplundrade grav
år 1922, med
otaliga
•guldföremål.
Ramses ll
•Regerade i 67 år
•Tecknade ett
”fredsavtal” med den
tidigare ärkefienden
hettiterriket
•Klipptempel vid Abu
Simbel
Gamla riket (ca 2700-2150 f.Kr.), Mellersta riket (ca 2050-1650 f.Kr.), Nya riket (ca 1550-1070 f.Kr.)
18
6
Vad är det som gör en regent stor?
•
•
•
•
•
Jag tror att en härskare anses ”stor” då han antingen utfört en stor eller
radikal förändring i sitt rike, eller med grymhet tvingat sitt folk till
obehagligheter såsom krig, svält eller annat lidande.
Faraon ansågs vara son till solguden Ra vilket gav honom stor makt över
folket
Det som krävs regent ska betraktas som stor är att han/hon måste ha
uträttat något speciellt. Något nytt eller oväntat som gör att han blir
ihågkommen, även i modern tid.
Det som gör att en regent blir betraktad som stor är att han just precis gjort
något stort för civilisationen, som t.ex. erövrat andra länder, slutit fred, varit
en stark ledare och hållit ihop en stark civilisation.
Att en regent blir betraktat som stor tror jag beror på att det gör någonting
utöver det vanliga, som att vara väldigt unga, gamla, elaka, givmilda eller
helt enkelt gör stora förändringar för landet. Det kan också vara så att de
blir stora för en så enkel sak som att deras grav är väl bevarad, och därför
vet vi mycket om den. Tyvärr tror jag att det är lättare att bli ihågkommen
om man är grym än om man är snäll.
19
8. Det forntida Egypten var kulturellt och vetenskapligt mycket
högtstående. På vilka områden och varför?
•
•
•
•
•
Centraliserad förrådshushållning drev
fram uppfinning av skriften
– Dels utföra order utan att själv vara
närvarande
– Hålla koll på skatteintäkterna, löner
mm
Staka ut nya gränser efter
översvämningarna – geometri och
lantmäteri
Astronomi hjälpte bl a till att förutse
regleringar av floden
Arkitekturen – gravtempel – obelisker m
m
– Matematik – geometri - arkitekter
Högt utvecklad läkarvetenskap
– (Balsameringsteknik gav kunskap
om kroppen – står ej i boken)
–
–
–
http://www.msw.org.se/forelasning_J_Ekstrom
_001114.htm
• Medicinhistoriska sällskapet
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_39341
.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_44725
7.svd
– ”Papyrus Ebers” – beskriver en rad
sjukdomar och råd
20
Hur slutade Egyptens storhetstid?
•
•
•
En rad svaga faraoner lyckades
inte hålla ihop riket
Utsattes från attacker från
omkringliggande stater
500-talet fkr – erövrades
Egypten av perserriket
21
7
Kina - kulturen vid Huangho
•
•
•
•
•
•
•
2000 f.kr. började man odla
silkesmasken
Konstnärligt bearbetad jade
1500 f.kr. skapat en skrift
Städer – det enkla
bondesamhället lämnade plats
för ett mer komplicerat samhälle
Kung och en härskande
överklass
– Höga ämbetsmän –
mandariner
– Längst ner befann sig
slavarna
Shang – den första kungaätten
(dynastin)
Den sista dynastin föll 1912 –
Kina republik
•
Mittens rike
– Uppfattat Kina som
världens centrum och
kulturens hemort
– Anledning att vara stolta
är:
• Ingen civilisation har
så lång
sammanhängande
historia
22
Shi Huangdi
Huang (big, great) Di (Supreme God in Heaven, creator of the world)
•
•
•
•
•
•
Kejsaren stor makt
– Kontrollerade adelsmännen genom
att tvinga dessa att bosätta sig i
huvudstaden Loyang
– Motståndare fängslades och
avrättades.
– Brände all tidigare litteratur.
Centraliserade makten även på andra
sätt
– Byggde ut infrastrukturen
• Vägar och kanaler
• Standardiserade vikt- och
måttenheter
Utökade riket genom erövringståg
Hotades av hunnerna, då påbörjades
”den kinesiska muren”
Bokbrännaren som blev språkbyggare
Kulturellt högt stående, skriftspråk,
ingenjörer, skickliga hantverkare.
Xian – Shi Huangdis grav
23
Kina - först på många områden
The four great inventions of China
•
Siden
•
papper 100 fkr/200 ekr
(osäkra källor) till Norden
på 1300-t
•
skottkärra (runt kristi
födelse, Europa-1300-t)
•
porslin, krut (600-t,
Europa 1200-t)
•
kompass,
•
tryckta böcker,
•
akupunktur
•
Boktryckarkonst
Cai Lun, widely
regarded as the
inventor of paper
24
8
Induskulturen
•
•
Den gåtfulla Induskulturen
Kultur runt Indus i nuvarande Pakistan
–
Harappa, Mohenjo Daro och Lothal
– Begravd under jorden till 1920-talet
– Kunskapen om kulturen dock
ofullständig
• Den skrift kulturen använde
har bara till liten del kunnat
tydas
•
•
•
Jordbrukssamhällen med
omfattande
bevattningsanläggningar
Ris istället för vete och korn
Bufflar och elefanter
25
Städer med moderna bekvämligheter
•
3000 f.Kr började städer byggas i
Harappa och Mohenjo-Daro.
– Breda gator som korsades av
smalare i räta vinklar
– Rännstenar med rensbrunnar
– Hus i bränt tegel i två våningar
– Vattentoalett och polerat
tegelgolv
– Avloppssystem som man kunde
se i Rom tvåtusen år senare.
– Näringar var jordbruk och
handel
– Fynd visar kontakt med
Tvåflodslandet
– Viktigaste varorna var bomull,
ädelstenar och pärlor
26
Induskulturens fall
•
•
1600 f.Kr tog Induskulturen slut.
Vad hände?
– Offer för miljöförstöring
• Man utnyttjade naturen hänsynslöst,
sög ut jorden och skövlade skogarna
– Klimatet förändrades.
• Det regnade alltmer och stormfloder
dränkte de blomstrande städerna
– Hittat upp till nio meter tjocka
slamlager
– Andra naturförändringar
• landhöjningar, jordbävningar
– Arierna
• Ny stridsteknik – hästdragna
stidsvagnar – vapen av järn
27
9
Indoeuropéerna s 1
•
•
•
•
•
•
•Arierna erövrade delar av Indiska halvön
2000 fkr – 400 fkr
•Perserna slog sig ner på Iranska högplatån
– Lämnade sina boningar i
•Hettiterna erövrade delar av Mindre Asien
Centralasien
– Ej uppfattas som någon
massvandring av hela folk
– Långsam folkspridning under lång
tid
– Fick namnet p g a de bredde ut sig
över både Indien och Europa
– De flesta språk i Europa är
besläktade, och hör även ihop med
fornindiska (sanskrit). Även
persiska
Orsak till spridningen kan ha varit
överbefolkning
Ibland dock snabbare framstötar – form
av krigsföretag
Hade tämjt hästen – både rid- och
dragdjur
Sammanhållna människoskaror –
förflytta sig över långa avstånd
Rytteri och stridskärror överlägsna sina
motståndare
Se större karta!
28
Indoeuropéerna s 2
Indoeuropeiska språk
•Språkforskare har upptäckt att grekiska, latin och sanskrit (ett indiskt
språk) har så många likheter att de måste ha ett gemensamt ursprung.
•Därifrån utvecklades sedan språket på enskilda håll, vilket resulterar i de
språk som finns idag. Det är därför man talar om indoeuropéer och
indoeuropeiska språk.
•Deras förfäder hörde alltså ihop i en folkgrupp, som sedan delades upp
och de vandrade åt olika håll, några åt Indien och andra åt Europa.
Bildkälla: http://users.ipfw.edu/thompsoc/LingL103/overheads/PIEChart.gif
29
Indoeuropeisk migration
Arier
Induskulturen
30
10
Den bördiga halvmånen - karta
31
Karta - Asien
32
Länkar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.harappa.com/welcome.html
http://www.fordham.edu/halsall/ancient
/asbook03.html#Sumeria
http://www.fordham.edu/halsall/
http://www.biblehistory.com/biblehistoryonline_biblema
ps.php
http://www.freestockphotos.com/
http://www.csuchico.edu/lcmt/dmb2/im
gfreephotos.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mes
opotamien
http://www.larshammaren.se/1_egypt.
html
http://www.mesopotamia.co.uk
– Brittisk museum
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.nok.se/laromedel/sol/levan
dehistoria/index.asp?i=/laromedel/sol/l
evandehistoria/lankar.asp&ank=levand
e7
http://www.nyteknik.se/art/34421
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=31
19&a=254936
http://www.buf.kristianstad.se/spanger/
bibliotek/hogkulturer.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Egip
to
http://www.discoveringegypt.com/calc.
htm
– Antik kalkulator
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_St
one
http://en.wikipedia.org/wiki/Terracotta_
Army
33
11
Download