Projektledarskap

advertisement
Projektledarskap
”Leadership does not annul the laws of nature, nor is it a substitute for the
elements essential to co-operative effort; but it is the indispensible social essence
that gives common meaning to common purpose, that creates the incentive that
makes other incentives effective, that infuses the subjective aspect of countless
decisions with consistency in a changing environment, that inspires the personal
conviction that produces the vital cohesiveness without which co-operation is
impossible.”
Winch, 2010
Olika typer av organisationstyper
Hierarkisk
Tydlig ansvarsfördelning
Procedurer för koordination
Tekniskt synsätt på problemlösning
Produktdriven
Planering
Produktivitet
Platt
Överlappande ansvarsfördelning
Koordination genom ledarskap och teamwork
Organisatorisk synsätt på problemlösning
Fokus på beställarens krav
Lärande
Flexibilitet
Olika typer av ledarskap
Vad ska göras?
När ska det göras?
Varför ska det göras?
Vad är budgeten?
Hur ska det göras?
Var ska det göras?
Vem ska göra det?
Vilka resurser behövs?
Fokus på uppgiften
Fokus på resursbehov
A leader is best when people barely know he exists. When his work is done, his
aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.
Lao Tzu
The manager asks how and when; the leader asks what and why. The manager
accepts the status quo; the leader challenges it.
Warren Bennis
Beställarens roller
•
•
•
•
Definiera behovet och se till att det uppfylls
Se till att nödvändigt kapital finns tillgängligt
Ta de viktiga besluten vid givna beslutspunkter
Se till att de mest lämpade är de som genomför projektet
DECA
•
•
•
•
Decide
Execute
Consult
Advise
Den person med beslutsrätt om bland annat start och avslut
Den grupp ansvarig för att utföra projektuppgiften
De som behöver konsulteras i olika delar av projektet
De som behöver informeras om projektets utveckling
Gruppeffektivitet
• En effektiv projektgrupp behöver:
– En ledare
– En generator
– En utvärderare
– En avslutare
Grupputveckling
Performance impact
Performing
Workup group
Real team
Potential team
Forming
Norming
Pseudo team
Storming
Team effectiveness
Stödjande roller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Initiator
Information seeker
Information provider
Opinion seeker
Elaborator
Coordinator
Director
Devil’s advocate
Secretary
Blockerande roller
•
•
•
•
•
•
Stagehog
Blocker
Clown
Zealot
Controller
Cynic
Ledarskap
Kontext
Ledaren
Förväntningar
Uppgiften
Lämpligt ledarskap
Emotionell intelligens
•
•
•
•
•
Självinsikt
Självbehärskning
Motivation
Empati
Social färdighet
Ledarskapsstilar
•
•
•
•
Enväldig
Förmyndaraktig
Konsulterande
Deltagande
Konfliktlösning
•
•
•
•
•
Ha ett tydligt mål med projektet
Argumentera om fakta, inte om åsikter
Ta in en tredje part för bryta låsningar
Använd verktyg för intressenthantering
Använd principer om samverkan
Olika typer av makt
•
•
•
•
•
Fysisk makt
Belöningsmakt
Makt beroende på position
Expertmakt
Personlig makt
Utmaningar
• Ledarskapsutmaningar i byggprojekt
– De är ofta stora mångdimensionella och fragmenterade. Breddkompetens
snarare än spetskompetens.
– Diversifierade avseende organisationskulturer, utbildningsnivå hos olika
yrkeskategorier samt många olika typer av resurser.
– Uppdraget ändras betydligt under livscykeln och i övergången mellan olika
skeden.
Sloans ledarskapsmodell
Visioning
Sensemaking
Relating
Inventing
Fråga 1
• En projektledare är noga med att ingen diskrimineras. På kontoret hör hen någon
som berättar ett rasistiskt skämt. Vad bör projektledaren göra?
A.
B.
C.
D.
Ignorera det, eftersom de bara skämtade.
Kalla in personen till ett enskilt möte där detta diskuteras.
Säga till direkt så att alla hör att denna typ av skämt inte accepteras.
Skicka personen till ett utbildningsprogram om diskriminering.
Fråga 2
• En förändringsbenägen projektledare får uppgiften en leda en grupp som är
kända för att motverka varje försök till förändring. Vad bör projektledaren göra?
A. Ta fram en agenda för initiera förändring och kalla till ett möte.
B. Ordna ett länge möte/workshop utanför den ordinarie arbetsplatsen, för att lära
känna varandra.
C. Fråga varje enskild individ hur denna vill förbättra den nuvarande situationen.
D. Kalla till en brainstorming session för att utveckla idéer för förändring.
Fråga 3
• En projektledare med lång erfarenhet har blivit tilldelad en nyanställd som har
svårt att ta beslut utan att förts rådfråga projektledaren. Vad bör projektledaren
göra?
A. Tilldela andra i gruppen att göra den nyanställdes uppgifter.
B. Be personalavdelningen att prata med den nyanställde.
C. Tilldela den nyanställde mer komplexa uppgifter för att öka dennes
självförtroende.
D. Utveckla fortbildningsövningar för den nyanställde och ge stöd vid behov.
Download