Minnesanteckn delproj 5 personal

Minnesanteckningar
1 (3)
2013-12-23
Utbildningssamverkan i Hälsingland, delprojekt Personal
Dag: 2013-12-16
Tid: 10.00-11.30 ca
Plats: Videokonferens
Närvarande: Carola Ledenstam, Gun Larsson, Anders Fläckman, Maria Larsson
För kännedom: Maritta Rudh, Mona Persson, Britt-Marie Andersson-Nilsson
Föregående minnesanteckningar
PP bilder kring verksamhetsövergång, pratmanus till dem (tack Anders) och SKLs
PM om verksamhetsövergång finns på Hälsingerådets hemsida.
Gun har via e-post skickat en sammanfattning på de största skillnaderna mellan Pacta
och KFS (tack). I olika sammanhang har Maria framfört att Pacta som
arbetsgivarförbund är den bästa lösingen för ett kommunalförbund. Hittills har det
stått oemotsagt.
Läget i projektet
Kort om läget i de olika arbetsgrupperna;
Ekonomi, ekonomicheferna och projektledaren har besökt Jämtlands
kommunalförbund. En modell för ekonomin måste vara klar till i slutet av januari.
Förbundsordning, Kerstin Oremark är ansvarig för att formulera ett förslag.
Politiken har i ”läxa” att till den 24 januari på hemmaplan diskutera sätesort,
representation (antal ledamöter från respektive kommun) mm.
IT, Ronny Spångberg är ansvarig. Ett arbete pågår där respektive kommuns IT
strateg är med. Arbetet, som är omfattande, är i första hand inriktat på de stora
verksamhetssystemen.
Document1
Utbildningsutbud, Johan Rasmussen är ansvarig. Samtliga berörda rektorer (19
personer) har träffats för att formulera kvalitetskriterier och tankar kring
utbildningsutbud. De kommer troligtvis att fortsätta sitt arbete i två mindre
grupperingar.
Kommunledningsförvaltningen, Personalavdelningen
Maria Larsson • Tfn: 0650-193 69 • E-post: [email protected]
Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 • E-post: [email protected]
Tfn växel: 0650-190 00 • Fax: 0650-381 65 • www.hudiksvall.se • Org. Nr: 212000-2379
2013-12-23
2 (3)
Tidplan
Tidplanen är snäv! Ett förslag måste vara klart till i mitten av mars för att den
politiska processen ska hinnas med. Facknämnder, ksau, ks och kf i juni. Viktiga
datum:
Vecka 50 och 51 idéskiss kring gränsdragning presenteras i respektive Cesam
10 januari projektledningsgrupp, ekonomin stor fråga
24 januari, senaste dag för att lämna fackens synpunkter på idéskissen-gränsdragning
till projektledaren
24 januari styrgrupp förbundsordning, gränsdragning och ekonomi
31 januari projektledningsgrupp, ”slutförslag”
6 februari ks i varje kommun, ”slutförslaget” diskuteras
7 februari facklig referensgrupp
11 mars, förslaget ska vara klart
17-28 mars information och förhandling enligt MBL i respektive kommun
Kommunikation
Viktigt att påminna om behov av kontinuerlig kommunikation inom organisationen.
Kommunikationen ska ske i linjen, hänvisa till kommunernas hemsidor och till
Hälsingerådets hemsida och Cesam.
Fackliga referensgruppen
Även möte nummer två med den fackliga referensgruppen fungerade bra, se
minnesanteckningar på Hälsingerådets hemsida. Nästa möte, via videolänk, är den 7
februari.
Riskbedömning
Vid senaste fackliga referensgruppen gjordes en riskbedömning på övergripande nivå.
Den är ännu inte justerad av samtliga närvarande HSO, men finns på Hälsingerådets
hemsida.
Den ska tjäna som underlag för riskbedömningar i respektive kommun.
Kommunledningsförvaltningen, Personalavdelningen
2013-12-23
3 (3)
”Nollalternativet”
Projektledaren har tagit fram ett antal punkter som beskriver ett s.k. ”nollalternativ”
d.v.s. vad det kan innebära om man inte går in i en formaliserad
utbildningssamverkan.
Inventering av lokala kollektivavtal
Inventeringen av lokala kollektivavtal verkar stämma överens mellan de fackliga
organisationerna och arbetsgivaren i respektive kommun.
Att tänka på framåt
Viktigt att, om möjligt, kunna skicka ut handlingar kring slutförslaget före MBL
informationen i mars. Maria undersöker med projektledaren. Det blir förmodligen
lite snävt. Ett sätt för att möta behovet är att kontinuerligt informera på Cesam, i takt
med att förslaget växer fram.
I Hudiksvall är det redan klart att facken kommer att ha sina ombudsmän med vid
MBL informationen/förhandlingen. Om det blir så i de övriga kommunerna kommer
det att bli ”krig” om tider. En idé kan vara att sköta det per telefon eller att
Nordanstig/Hudiksvall och Söderhamn/Bollnäs genomför det tillsammans (men
skriver varsitt protokoll).
Hur ska vi tänka kring bemanningen inom framför allt administration och
stödfunktioner? Det finns rätt många personer som idag arbetar del av tjänst med
frågor/stöd i förhållande till de verksamheter som går över. Maria undersöker med
Jämtland, Trollhättan/Vänersborg och Lappland, hur gjorde de? Maria tar även upp
frågan med projektledaren och ekonomigruppen. Hur ska omfattningen/ekonomin
på dessa tjänster beräknas?
Nästa träff
Vi kör nästa möte via video den 28 januari kl 13.15-15.00.
Vid anteckningarna
Maria
Kommunledningsförvaltningen, Personalavdelningen