Härmed ansöker jag om att få bli prövad för befordran till professor i

advertisement
Rektor
Ansökan om att få bli prövad för befordran till professor
Härmed ansöker jag om att få bli prövad för befordran till professor i (ämne) utifrån följande
meritering:
1. Visad pedagogisk skicklighet (ange kortfattat dina meriter inom detta område)
2. Visad vetenskaplig skicklighet (ange kortfattat dina meriter inom detta område)
3. Dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå. I normalfallet
ska den sökande ha varit huvudhandledare eller de facto huvudhandledare för minst
en forskarstuderande fram till och med avlagd doktorsexamen. Hänsyn ska tas till
vedertagen praxis inom respektive ämnesområde. Den sökande ska ha varit
huvudansvarig för mer än hälften av doktorandens utbildning.
Om rektor fattar beslut om att min ansökan ska prövas för befordran kommer jag att skicka
en fullständig ansökan.
________________________________________________________
Underskrift
________________________________________________________
Namnförtydligande
________________________________________________________
Ort och datum
Ansökan skickas till registrator och med kopia till närmaste chef.
Download