MOMSAVGIFTER Moms och momsplikt

advertisement
MOMSAVGIFTER
I detta dokument finns information om olika regler för moms som blir aktuella vid affärer med Norge.
Det är vår förhoppning att dessa upplysningar, tillsammans med den kontaktinformation som
återfinns i slutet av dokumentet, kan vara till hjälp för företag och andra som gör affärer i Norge. Vi
rekommenderar att man alltid kontaktar myndigheterna när man har frågor av en specifik natur.
Om ni har andra frågor kring momsavgifter som inte tas upp i detta dokument, så är ni välkomna att
kontakta oss på Sveriges Exportråd i Oslo. Ni når oss på telefonnummer +47 22 87 88 50 eller
genom ett mail ställt till [email protected]
Moms och momsplikt
Moms kan kallas en belastning på konsumtion av varor och tjänster. Det är en skatt som belastar de
flesta varor och tjänster vi konsumerar. Momsavgiften betalas ytterst av slutkonsumenten, men även
näringsdrivande verksamhet betalar momsavgift då de kvitterar in – och utgående moms mot
varandra. Denna konstruktion kallas därför mervärdesskatt i Sverige och merverdiavgift i Norge.
Norsk moms har fyra olika nivåer och är från och med den 1 juli 2010:




0 procent: Kultur och idrott (med vissa undantag – se nedan), undervisning, hälso- och
socialtjänster, försäkringstjänster, vissa finansieringstjänster och veteranbilar
8 procent: Persontransport, biljetter till kultur, upplevelse samt idrottsevenemang,
övernattning (hotell etc.)
15 procent: Livsmedel samt ”take-away”- mat
25 procent: Övriga varor och tjänster
Momsplikt i Norge – Huvudregel
Man är skyldig att betala in moms om man bedriver verksamhet i Norge dvs. säljer varor och
tjänster innanför landets gränser.
Denna regel innebär att man är momspliktig om man som näringsdrivande verksamhet har en
omsättning i Norge som överstiger NOK 50 000 under en tolvmånadersperiod.
Vad gäller internettjänster är dessa momspliktiga eftersom de anses vara en typ av varuleverering,
precis som telefoni. Undantaget vid internettjänster är domännamn som är momsbefriat.
Undantaget för denna momsplikt är företag som endast bedriver direktexport och då inte är
momspliktiga då deras verksamhet inte skapar något mervärde i Norge. Mottagaren i Norge får
däremot betala norsk moms när han tar emot varan, något som många företag kan uppleva som
problematiskt vid en långsiktig verksamhet i Norge och då väljer att ändå momsregistrera sig i landet.
Även tjänster som kan anses vara fjärrlevererade2 ska behandlas som direktexport och moms betalas
av den norska mottagaren. Observera att tjänsteexport inte räknas som direktexport och att all
leverering av tjänster i Norge är momspliktig i landet.
1 Trots att omsorg ägnats inhämtandet och sammanställningen av detta material ansvarar Exportrådet inte för felaktigheter som kan
förekomma i texten. Exportrådet ansvarar inte heller för innehållet som fås av myndigheter, webbsajter etc. som det hänvisas till i detta
material
2 Fjärrleverans av en tjänst innebär att en tjänst lika gärna kunde ha utförts i Sverige alternativt att det inte går/ är väldigt svårt att knyta
tjänsten till en specifik fysiskt plats
Momsregistrering
De företag som enligt norsk lag är momspliktiga måste registreras i merverdiavgiftsmanntallet.
Registrering görs vid Enhetsregisteret i Brønnøysund, se www.brreg.no.
Registrering i merverdiavgiftsmanntallet kan ske på två sätt:

Momsrepresentant. En momsrepresentant ska finnas om verksamheten inte är skattepliktig,
d.v.s. om inte verksamheten utgörs av ett fast driftställe i Norge. Registrering genom en
representant motsvarar en vanlig registrering (d.v.s. genom ett företag) fullt ut.
Representanten måste ha verksamhet eller hemvist i Norge. Den utländske näringsidkaren
och hans representant är solidariskt ansvariga för att momsen betalas. Ett vanligt sätt att
registrera sitt företag genom momsrepresentant är att vända sig till en redovisningsbyrå som
ofta erbjuder detta som tjänst. Exportrådet har etablerade samarbetspartners som vi kan
rekommendera när det finns intresse. Kontakta Exportrådet i Norge ytterligare information.

Filial eller aksjeselskap. Om man bedriver skattepliktig verksamhet är inte en
momsrepresentant ett alternativ, utan registreringen måste då ske genom ett eget bolag,
t.ex. via filial/aksjeselskap.3
När ett företag är registrerat i merverdiavgiftsmanntallet faller det under reglerna i norsk regnskapslov
och annan relevant norsk lagstiftning.
Införelsemoms
Vid import av varor till Norge ska man erlägga moms till norska Tollvesenet i samband med andra
eventuella avgifter samt tullsats. Detta gäller alltid för näringsdrivande verksamhet samt för
privatpersoner som för in varor för ett värde över 6 000 NOK (3 000 NOK om man har varit utanför
landet i mindre än 24 timmar). Tollvesenet är avgiftsmyndighet vid införsel över gränsen. Man kan
göra en kontantbetalning av moms och avgifter, alternativt kan man upprätta en tullkredit hos
Tollvesenet om man är registrerad som bolag i Norge. Vid tillfällig införsel av varor som ska föras
tillbaka till Sverige, ska man erlägga en momsdeponering. I vissa fall kan man även använda sig av
ATA-carnet. Ytterligare information finns även i våra dokument om tullprocedurer.
Deponering av moms

Kan tillämpas vid tillfällig införsel av yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar samt
varuprover med handelsvärde.

Moms deponeras vanligtvis genom en kontantdeponering och är beräknat på
yrkesutrustningens, varornas eller varuprovernas värde.
ATA-carnet = Admission Temporaire

Internationell tullhandling vid tillfällig införsel av varor. Gör det möjligt att införa varor
utan att tull eller andra importavgifter behöver betalas eller deponeras
Vad gäller filial/AS, se ”Etablering i Norge”. Det är Sentralskattekontoret for utenlandssaker som avgör om en verksamhet ska anses
utgöra fast driftställe eller ej
3

Kan tillämpas vid tillfällig införsel av viss yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar
samt varuprover med handelsvärde. Observera att ATA-carnet inte kan användas om
utrustningen används för utnyttjande av naturtillgång, för uppförande, reparation eller
underhåll av byggnader, för jordarebeten eller liknande arbeten (moms måste då
deponeras).

Utfärdas av närmaste svenska www.handelskammare.se www.cci.se
Återbetalning av moms
Utländska näringsidkare som inte är registreringspliktiga i Norge kan få ersättning för den moms de
betalar vid köp av varor och tjänster i Norge samt vid import av varor till Norge. Detta är ett naturligt
resultat av den reciprocitetsprincip som en omsättningsskatt/avgift normalt sett bygger på.
Huvudregeln är att objektet måste vara momsbelagt i Norge för att ett avdrag ska bli aktuellt. Kraven
för att erhålla ersättning är att:

den ingående momsen gäller införskaffade varor och tjänster i Norge eller införsel av varor
till Norge för bruk i verksamheten.

den utländska, (ex. den svenska), omsättningen hade medfört registreringsplikt eller rätt till
frivillig registrering enligt merverdiavgiftsloven kap.VII om omsättningen hade skett i Norge.

den ingående momsen hade varit avdragsberättigad om verksamheten hade varit
registrerad i Norge.
Kostnader för mat och dryck samt hyra av personbil är undantagna från lagen om momsåterbetalning
för utländska företag. Detta gäller även varor som införskaffas för representation eller som gåva,
inköp av konst och antikviteter samt arbete på fast egendom. Momsåterbäring från dessa produkter
och tjänster är därmed inte möjligt.
Ansökan ska vara skickad senast sex månader efter utgången av det kalenderår ansökan gäller. För
ytterligare information samt ansökan om återbetalning av moms vänligen kontakta Østfolds
fylkesskattekontor.
När en vara eller tjänst först momsbelagts i Sverige och sedan dessutom belagts med moms vid
gränspasseringen till Norge kan man ansöka om återbetalning av den svenska momsen. Om en
privatperson kan bevisa för den svenske försäljaren att även norsk moms erlagts (t.ex. med hjälp av
ett kvitto) ska försäljaren betala tillbaks den svenska momsen. Försäljaren vänder sig sedan i sin tur
till det Särskilda skattekontoret i Ludvika för sin ”kompensation”. Enklast är dock att redan vid själva
försäljningen be om en s.k. exportfaktura där momsen redan är avdragen.
KONTAKTINFORMATION
NORGE
Brønnøysundregistrene
Motsvarar Sveriges PRV. Här finns bl.a. Enhetsregisteret som förenklar registrering av ekonomisk
verksamhet.
Adress: N-8910 Brønnøysund
Tel: +47 75 00 75 00 Fax: +47 75 00 75 05
Hemsida: www.brreg.no E-post: [email protected]
Skattedirektoratet
Skattedirektoratet (motsvarande Skatteverket) är högsta beslutande organ inom Skatteetaten
(skattemyndigheten) som i sin tur är underställd Finansdepartementet.
Adress: Fredrik Selmers vei 4, P.b. 6300 Etterstad, N-0603 Oslo
Tel: +47 22 07 70 00 Fax: +47 22 07 71 08
Hemsida: www.skatteetaten.no
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Ett specialskattekontor som ser till att utlänningars skattesituation blir klarlagd. Administreras av Skatt
vest.
Adress: Lagårdsveien 46, NO- 4010 Sandvika
Tel: +47 51 96 96 00 Fax: +47 51 96 96 96
E-post: [email protected]
SVERIGE
Särskilda skattekontoret i Ludvika
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. moms, punktskatter etc.
Adress: SE-771 83 Ludvika
Tel: +46 24 08 70 00 Fax: +46 24 01 03 40
Hemsida: www.skatteverket.se E-post: [email protected]
Download