Protokoll 2014-08-25

advertisement
Protokoll 4 fört vid styrelsemöte med Diabetesföreningen
Kalmar – Öland m.o., 25 augusti 2014 på Nygatan 30, Kalmar
Närvarande ordinarie ledamöter:
Roger Hedh, Ancie Gunnarsson, Camilla Boström, Maria Dahl, Agne Pettersson,
Mikael Schildmeijer, Arvid Fall
Närvarande suppleanter:
Eva Kratz, Bo-Kenneth Andersson, Elin Fallemark
§1 Mötet öppnas
Ordförande Roger Hedh hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes efter några små justeringar (tillägg av
genomgång av föregående protokoll).
§3 Val av justerare
Till protokolljusterare tillsammans med ordförande valdes Camilla Boström.
§ 4 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
Maria Dahl gick igenom protokollet från 2014-05-21 varvid det lades till handlingarna.
§ 5 Ekonomi
a) Ekonomiskt läge
Ancie gick översiktlig igenom balansrapporten och resultatrapporten daterade
2014-08-24 varvid de lades till handlingarna. Vad som nämndes var bl.a. att det kommit in
bidrag från kommunerna samt att vi för nuvarande har 17 st. Bingolotter ute för
prenumeration.
b) Inköp av etiketter
Arvid kommer så fort som möjligt beställa de 500 etiketter från 3&1 Textil som
styrelsen beslutade om vid förra styrelsemötet.
§ 6 Rapporter
a) Stimulansbidrag
Roger har försökt reda ut frågan om det finns stimulanspengar att söka från Landstinget.
Information om detta gavs på ordförandekonferensen i maj. Tyvärr har Roger inte fått
något svar ännu.
b) Guidning Ottenby fågelstation 1 juni
Maria har lämnat en skriftlig rapport som bifogas protokollet.
Sida 1(4)
c) Barndiabeteslägret 27-31 juli
Elin läste upp den skriftliga rapport hon skrivit från barnlägret i Odenskans som SDLK
anordnat. Rapporten bifogas protokollet. Ancie kommer att bifoga rapporten
tillsammans med tackkort till alla som skänkt pengar till lägret och därmed också till
Rebeckalogen nr 67 Cecilia Fryxell.
§ 7 Diabetes i skolan
Tyvärr var vi tvungna att ställa in föreläsningen med Linda Berggren 4 september då
Linda av personliga skäl valt att tacka nej.
Ett förslag har inkommit från medlemmen Lisa Klingeteg att vi istället anordnar en
föreläsning med Malin Nyman som föreläste på temat förra hösten. Malin Nyman är
mamma till dottern Nike som har typ 1 diabetes. Styrelsen beslutade att bifalla Lisa
Klingetegs förslag.
Maria fick i uppdrag att kontakta Malin och höra om hon har möjlighet att göra en
föreläsning efter jul. För att på ett smidigt sätt få tag på kontaktuppgifterna till alla
skolchefer, rektorer och skolsköterskor i vårt verksamhetsområde delades kommunerna
upp mellan styrelsemedlemmarna. Maria och Camilla tar om det behövs hjälp av Mikael
och Bosse för Kalmar kommun, Agne tar Nybro och Emmaboda, Roger tar Torsås och
Borgholm, Arvid tar Mörbylånga, Eva tar Mönsterås och Högsby och Elin tar
Oskarshamn.
§ 8 Kommande aktiviteter
a) Livets gång på Skälby i Kalmar söndag 7 september
Ett insamlingsprojekt där den totala summan delas lika mellan Diabetesfonden och Life
for a Child. Maria bekräftade att Kalmar OK har påbörjat sina tipspromenader det
datumet. Väldigt få anmälda hittills endast Camilla, Maria, Bosse, Agne samt två
medlemmar. Sista anmälningsdatum är 4 september.
b) Sydregionkonferens 20-21 september
Programmet är klart för sydregionkonferensen som är på Hotell Scandic Kalmar Väst.
Roger, Camilla och Maria är anmälda från föreningen. Eva och Elin kommer att delta för
SDLK.
c) Vattenpalatset lördag 18 oktober
Favorit i repris kl. 18-20:30. Eva ansvarar för aktiviteten. Anmälan till
[email protected] eller till Evas mobilnummer. Sista anmälningsdatum är 10
oktober.
Sida 2(4)
d) Världsdiabetesdagen fredag 14 november på Kalmar Superbowl
Vi firar Världsdiabetesdagen med att bowla på Kalmar Superbowl på Giraffen i Kalmar
kl. 18-19. Bosse lyfte upp frågan att det blir billigare om alla beställer maten tillsammans
men styrelsen beslutade att vi kör som vi sagt i programmet att var och en beställer sin
egen mat. Mikael bokar banor så snart Kalmar Superbowl öppnar efter sitt
sommaruppehåll. Anmälan senast 7 november till [email protected] eller till
Mikaels mobilnummer.
§ 9 Skrivelser

Roger gick igenom en förfrågan från Diabetesförbundet om hur vi fångar upp
engagemang. Maria lovade att sammanfatta vad som sagt och skicka det till
Förbundet. Sammanfattningen bifogas protokollet.

Diverse andra utskick från Diabetesförbundet. Maria vidarebefordrar alla mail
som kommer till [email protected] till övriga styrelsemedlemmar. Det
finns möjlighet för alla styrelsemedlemmar att gå in och läsa vår gmail direkt.
Maria har lösenordet för den som är intresserad.

Diverse reklam för böcker på temat diabetes. Bl.a. Lilla boken om diabetes av
Leif Svensson och Mina fotsteg i ditt hjärta av Bosse Lindén.

Reklam för en ny blodsockermätare GlucoMen Areo.

Erbjudande om föredrag om lågkolhydratkost, se under punkten övrigt nedan.
§ 10 Övrigt
Förslag på aktiviteter nästa år

Landstingsråd
Förslag från Roger om att bjuda in ett landstingsråd till våren till en medlemsträff
på TIC-huset. Medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor. Styrelsen var positiv
till detta.

Föreläsning om lågkolhydratkost
Erbjudande från Lars-Erik Litsfeldt om en föreläsning om 2 * 45 min om
lågkolhydratkost för 3000 kr plus moms och ersättning för resa och övernattning.
Lars-Erik är typ 2-dibetiker som sedan han ätit lågkolhydratkost blivit mycket
bättre. Han har skrivit åtta böcker om lågkolhydratkost.

Busstur till Ullared
Elin har förbindelser med ett bussbolag och skulle kunna hjälpa till att anordna
en utflykt till Ullared.
Sida 3(4)

Föreläsning om diabetes för gymnasieungdomar
Vårt tema diabetes i skolan har vänt sig till grundskolan i första hand de senaste
åren. Gymnasiet är en nålgrupp som också är viktiga.
§ 11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 6 oktober kl. 17:30 på Nygatan 30 i lokalen Öland (det lilla
konferensrummet). Camilla fixar fika.
§ 12 Mötets avslutande
Roger tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet
Justeras
Maria Dahl
Roger Hedh, ordförande
Justeras
Camilla Boström
Sida 4(4)
Download