Protokoll 2014-05-21

advertisement
Protokoll 3 fört vid styrelsemöte med Diabetesföreningen
Kalmar – Öland m.o., 21 maj 2014 på Nygatan 30, Kalmar
Närvarande ordinarie ledamöter:
Roger Hedh, Camilla Boström, Maria Dahl, Agne Pettersson, Mikael Schildmeijer
Närvarande suppleanter:
Eva Kratz (går in som ordinarie), Bo-Kenneth Andersson (går in som ordinarier),
Teddie Hamren
§1 Mötet öppnas
Ordförande Roger Hedh hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justerare
Till protokolljusterare tillsammans med ordförande valdes Bo-Kenneth.
§3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes efter några små justeringar (tillägg av val av
justerare).
§ 4 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
Maria Dahl gick igenom protokollet från 2014-03-20 varvid det lades till handlingarna.
§ 5 Rapporter
a) Medlemsträff med exotiska frukter 19 februari
Maria har lämnat en skriftlig rapport.
b) Länsföreningen SDLK:s årsmöte 29 mars
Camilla lämnade en muntlig rapport.
c) 6 april SDLK:s utbildningsdag för personer med diabetes typ 2
Camilla lämnade en muntlig rapport.
d) Leos lekland 12 april
Maria lämnade en muntlig rapport. 54 deltagare totalt varav 20 barn som är medlemmar
i föreningen och tillhörande syskon, kompisar och föräldrar.
e) Möte med SDLK angående barnlägret 6 maj
Teddie och Eva berättade att SDLK haft möte angående barnlägret i sommar.
Elin Fallemark har lagt ner stort jobb. Det saknas fortfarande någon/några ledare men
lägret blir av.
Sida 1(4)
f) Ordförandekonferens 10-11 maj
Roger lämnade en muntlig rapport. Programmet finns bifogat protokollet. En punkt
handlade om hur vi värvar fler medlemmar. En annan om att det kan finnas
stimulanspengar att söka. Roger tar reda på mer information avseende
stimulanspengarna.
§ 6 Ekonomi
a) Ekonomiskt läge
Ancie har skickat en preliminär balansrapport och en preliminär resultatrapport daterade
2014-05-19. Roger gick igenom dem översiktligt varvid de lades till handlingarna.
b) Gåva från Rebeckalogen
Styrelsen beslutade att de 11 000 kr som föreningen fått från Rebeckalogen (5 500 kr
från loge nr 67 Cecilia Fryxell och 5 500 kr från storlogen) ska gå till SDLK:s barnläger
som anordnas i sommar (tidigare kallat Hornsölägret).
c) Inköp av kuvert samt etiketter
Kuverten samt etiketterna som Arvid beställde finns på kontoret. Styrelsen beslutade att
köpa in 500 st etiketter till fast endast med föreningens logotype på. Dessa etiketter ska
användas vid våra aktivteter och tanken är att man ska skriva sitt namn på etiketten.
Maria kollar med Arvid om han kan beställa dessa från 3&1 Textil.
§ 7 Medlemmar
Maria har också fått en inloggning till medlemsregistret. Dagens medlemsantal enligt
medlemsregistret är 438 st.
§ 8 Kommande aktiviteter och höstens program
a) Sommarfest på Ottenby söndag 1 juni
Roger är ansvarig för aktiviteten. Hittills är ett 10-tal anmälda. Sista anmälningsdag är
på söndag 25 maj. Maria har lagt ut en påminnelse om anmälan på hemsidan och på vår
Facebooksida.
b) Diabetes i skolan torsdag 4 september
Kost och näringsrådgivaren Linda Berggren kommer och föreläser kl. 18-20. Hörsalen
Hjärnan på Länssjukhuset i Kalmar är bokat kl. 17-22. Eva som ansvarar för aktiviteten
pratar även med Göran Lundström och Christine Torstensson på barn- och
ungdomsmottagningen för att se om någon av dem vill medverka.
Roger hämtar nyckeln senast kl. 16 i receptionen och hjälper sedan till under kvällen. I
fikapausen bjuder vi på frukt och vatten. Eva kontaktar kostcheferna i respektive
kommun. Anmälan senast 21 augusti till [email protected] eller till Evas
mobilnummer.
Sida 2(4)
c) Livets gång på Skälby i Kalmar söndag 7 september
Ett insamlingsprojekt där den totala summan delas lika mellan Diabetesfonden och Life
for a Child. Ung Diabetes anordnar aktiviteten dagen innan men vi väljer att ha det på
söndagen för att kunna nyttja Kalmar OK:s tipspromenad. Camilla och Maria ansvarar
för aktiviteten. Vi träffas på Skälby kl. 10 och går först en runda tillsammans. Därefter är
det fri lek och eget fika för de som vill. Anmälan senast 4 september till
[email protected] eller till Marias mobilnummer.
d) Sydregionkonferens 20-21 september
Diabetesförbundet Länsföreningen i Kalmar län och ABF Östra Smäland/Öland har
bjudit in oss till sydregionkonferens på Hotell Scandic Kalmar Väst. Maria anmäler
Roger, Camilla och Maria från föreningen. Eva kommer att delta för SDLK.
e) Vattenpalatset lördag 18 oktober
Favorit i repris kl. 18-20:30. Eva ansvarar för aktiviteten. Anmälan till
[email protected] eller till Evas mobilnummer. Eva bestämmer sista datum för
anmälan innan programmet skrivs.
f) Världsdiabetesdagen fredag 14 november på Kalmar Superbowl
Vi firar Världsdiabetesdagen med att bowla på Kalmar Superbowl på Giraffen i Kalmar
kl. 18-19. Därefter äter de som vill tillsammans. Mikael ansvarar för aktiviteten och
bokar fem banor. Anmälan senast 7 november till [email protected] eller till
Mikaels mobilnummer.
§ 9 Skrivelser

Förfrågan från Mats Ringblom, sjuksköterska på diabetesmottagningen i Kalmar,
om vi är intresserade av att delta på Diabetesrådets möten (Processgrupp
Diabetes). Maria har meddelat att vi självklart gärna deltar och har lämnat
kontaktlistan till styrelsen.

Skrivelse om avtal om webblösen för uppdatering av föreningsuppgifter på
Kalmar kommuns hemsida www.kalmar.se. Maria står som kontaktperson.

Skrivelse från Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen om anmälan till
föreningsregistret. Roger, Maria och Ancie står som kontaktpersoner.

Inbjudan till FSO:s årsmöte 23 mars i Oskarshamn.

Inbjudan till Föreningen Kalmar Folkrörelsearkivs årsstämma 2 april i Kalmar.

Diverse utskick från Diabetesförbundet. Maria vidarebefordrar alla mail som
kommer till [email protected] till övriga styrelsemedlemmar.

Pressrelease från diabetesappar.se, Maria lägger ut informationen på hemsidan.
Sida 3(4)

Information om att kommunen samlar alla sommarlovsaktiviteter för barn och
ungdomar i en annons som kommer att finnas i Kalmarposten i slutet av maj. Vi
har inga aktuella aktiviteter som ska anmälas.
§ 10 Nästa möte
Packning av höstens program sker onsdag 9 juli kl. 16:00 på Nygatan 30. De som har
möjlighet kommer.
Nästa styrelsemöte måndag 25 augusti kl. 17:30 på Nygatan 30. Eva fixar fika.
§ 11 Mötets avslutande
Roger tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet
Justeras
Maria Dahl
Roger Hedh, ordförande
Justeras
Bo-Kenneth Andersson
Sida 4(4)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards