4 ÅR – ARBETSBLAD

advertisement
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Barnhälsovårdsprogrammet – åldrar
4 år
Kommunikativ utveckling
Språkbedömning och screening
Lind/Ekholm
4 ÅR – ARBETSBLAD
2017-04-12/2015-04-21
Namn: .....................................................................
Personnr: ..............................................................
Kontaktdat: ........................... Sign: ...............
HÄLSOUPPGIFTER
Hälsouppgifterna dokumenteras i:
 BHV-journal s. 4 (Uppföljning av utveckling) och s. 5 (Hälsoproblem och Rökning).
 BHVsystem (se Manual). Veckonummer fylls i då undersökningen är gjord. Nyinflyttade barn där 4-årsundersökningen redan är gjord, fyll i Veckonr 53 och de resultat
som är möjliga utifrån journalen. Om uppgiften inte går att få fram fyll i Vet ej.
 Syn
 Hörsel
 Längd, Vikt (utan kläder), Ålder
BHVsystem visar ålder och BMI (färgmarkerad) automatiskt:
Gul markering = Övervikt: erbjud utökat hälsosamtal.
Röd markering = Fetma eller undervikt: erbjud utökat hälsosamtal samt uppföljning
efter 6 månader. Om ingen förändring skett efter sex månader skall barnet:
 vid fetma remitteras till ”Fetmateamet” på respektive barnmottagning.
 vid undervikt remitteras till dietist på Barnkliniken.
 Utveckling u.a.
Ja:
plus på Samleker och högst ett minus i övrigt under Uppföljning av utveckling.
Nej: minus på Samleker och/eller två minus i övrigt under Uppföljning av utveckling.
 Astma diagnos
Ja: Har diagnosen astma och medicinerar mot obstruktivitet.
 Återkommande kliande eksem
Ja: Typiskt utseende/lokalisation (Se Rikshandboken Eksem).
 Antal antibiotikabehandlingar
Fråga föräldern om barnets hälsoproblem under de tre senaste månaderna.
 Antal gånger sökt vård för olycksfall/skada
Fråga föräldern om barnets hälsoproblem under de tre senaste månaderna.
 Rökning
Rökning i barnets hemmiljö, >14 dagar/månad. Gäller även utomhus.
Ja
Nej
Vet ej
Astmadiagnos
Återk. kliande eksem
Antal ggr 3 senaste mån
Antibiotikabehandlingar
Sökt vård för olycksfall/skada
Rökning i barnets hemmiljö
Mor
Röker dagligen
Far
Annan
1(2)
Nej
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Barnhälsovårdsprogrammet – åldrar
4 år
Kommunikativ utveckling
Språkbedömning och screening
Lind/Ekholm
2017-04-12/2015-04-21
 Språk u.a. Bedöm barnets spontantal, använd Thelander och Kvarneviks Taltest.
Ja:
0 (utan anmärkning) i rutan Språk i BHV-journalen.
Nej: X (avvikelse) i rutan Språk i BHV-journalen (åtgärd: remiss till logoped).
Komplettera med frågor till förälder
Ja
Nej
Vet ej
Förstår utomstående vad barnet säger?
Talar barnet mestadels fullständiga satser?
(grammatikutveckling)
Förstår barnet flerledade instruktioner?
Stammar barnet – kämpar med orden och
är besvärad? (omtagningar vanligen normalt)
Har barnet svårigheter med enstaka/flera
språkljud? (språkutveckling)
Barnet behöver inte kunna säga r, s, sje- och tje-ljuden korrekt, eller kunna skilja på u och y
och inte heller kunna konsonantförbindelser med s, r, v och j.
Om markering i en eller fler av de streckade rutorna; fyll i X (avvikelse) i rutan Språk i
BHV-journalen och Nej i BHVsystem under Språk u.a.
Remiss till logoped vid 4 års ålder
 Barn som inte förstås av utomstående.
 Barn med försenad/avvikande språkljudsutveckling.
 Barn med försenad/avvikande grammatikutveckling.
 Barn vars föräldrar är oroliga för barnets tal och språk.
 Barn med försenad begreppsbildning och svagt ordförråd.
 Barnets beteende vid 4-årsundersökningen
Lugn och säker
Ängslig och spänd eller negativ
Motoriskt orolig, okoncentrerad
Läs om Barnhälsovårdsprogrammet vid 4 år i Rikshandboken!
Arbetsbladet sparas i journalen.
2(2)
Download