Askonsdagen – Omvändelse Torsdag den 2 Mars

advertisement
Askonsdagen – Omvändelse
Torsdag den 2 Mars- Att välja livet
Joel 2:12-18 2 Kor 5:20-6:2
5 Mos 30:15-20
Matt 6:1-6, 16-18
Joel 2:13 Slit sönder era hjärtan inte era kläder, och vänd åter till Herren,
er Gud. Han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek, han
ångrar det onda han hotat med.
2 Kor 5:21 Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett
med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med
hans rättfärdighet.
Matt 6:1,5,16 Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i
människornas åsyn, för att de ska lägga märke till er… När ni ber ska ni
inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i
gathörnen för att människorna ska se dem
….När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt
utseende för att människorna ska se att de fastar.
När vi granskar våra liv personligen som kyrka och land och jämför med
orden: Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er kan vi ana
profeten Joels rop. Vänd åter till Herren… Detta kan ske i bön, fasta och
allmosor men utan skryt påminner Jesus.
Koncentrera dig i dag när du ber på de stunder i livet du är tacksam för.
Bed att du lär dig vara sådan mot andra som han varit mot dig. Bed att du
får uppleva Guds nåd också i de stunder du inte kan känna dig tacksam
Ps 1
Luk 9:22-25
5 Mos 30:15, 19-20 (Mose sa till folket) ”Se, jag ställer dig idag inför liv
och lycka eller död och olycka… jag har ställt dig inför liv och död,
välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina
efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom
och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land
som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob.”
Luk 9:23-25 Och han(Jesus) sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår
måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den
som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min
skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela
världen men får betala med att mista sig själv?”
Budskapet är detsamma till oss idag. Välj livet inte döden.
En god övning är att ta ett papper och dela i två spalter: Sådant som ger
mig livsglädje/ Sådant som tar livsglädjen ifrån mig. Fyll sedan på i
spalterna. Fortsätt fundera på orden: ”vi är skapade att lovprisa, vörda
och tjäna Gud” fråga dig sedan inför varje punkt på din lista om det är
detta som ger dig glädje, eller kommer jag bara till liv när skapelsen/andra
prisar, vördar och tjänar mig?
En sådan
självupptagenhet är dödens väg, Gudsupptagenhet är livets väg. Om
någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Förnekelse och
försakelse är inte självändamål det är en förvrängd förståelse av Jesu ord.
Den försakelse han begär av oss är det som dödar oss. Att befrias från
självupptagenheten så att vi kan glädjas över hans skapelse i sin helhet.
Bed att Gud leder dig, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ett nytt och
stadigt sinne.
Fredagen den 3 Mars Fastans innebörd
Jes 58:1-9
Ps 51
Matt 9:14-15
Jes 58:3-8 Ni sköter era sysslor på fastedagen, ni driver på era drängar, ni
fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir
inte er bön hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man
späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar
du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej detta är den fasta jag vill
se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de
förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa
stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna
ryggen! Då byter gryningsljuset fram inför dig, och dina sår skall genast
läkas.
Fastan är inget självändamål utan ett medel att göra oss mer känsliga för
Guds verklighet i och ibland oss, vårt liv ska avspegla Guds medlidande.
De profetiska orden i Jesaja är som för det mesta avsedda för ett folk, inte
enskilda individer. Alltså, typ, ni röstar på regeringar som sänker skatter
för de redan rika… som skär ned på biståndet till länder ni redan
plundrat………
Men det är alldeles för svåra frågor. Problemen har så stor omfattning vi
är maktlösa. 
Vi är maktlösa tills vi inser att vi inte
räknat med Gud. Han som kan göra långt mer än vi kan tänka och begära.

Tacka Gud för hans storhet, bed att han bryter ner våra försvarsmurar så
att vi kan överlämna oss åt honom, att han befriar oss från förlamande
egenkärlek och att vi kan nå de fria vidderna i Guds rike.
Lördagen den 4 mars
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse ,utan
syndare
Jes 58:9-14
Ps 86
Luk 5:27-32
Jes 58:9-11 Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då
ska ljus bryta fram för dig i mörkret…. Herren skall alltid leda dig, han
mättar dig i ödemarken…. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där
vattnet aldrig sinar.
Luk 5:27-32 Jesus….. fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför
tullhuset. Han sa till honom: ”Följ mig!” Levi lämnade allt och steg upp
och följde honom. Levi gav en fest för Jesus i sitt hus ….fariseerna och
särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till hans lärjungar:
”Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?”
Jesus svarade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan
syndare.”
Profeterna i GT var ofta skarpa och skrädde inte orden. Avsikten var att
föra folket tillbaka till livet. Levi var usel, kanske som dagens knarklangare
som skor sig på andras elände. Det är lätt att se fel hos andra en del är ju
så iögonfallande.
En bra övning är att göra en lista av de egenskaper
vi mest hatar och föraktar. Förvara listan väl för den visar säkert en del
egenskaper som vi minst av allt vill erkänna. Psykologerna kallar det
projektion eftersom vi på andra projicerar sidor av oss själva som vi tycker
illa om. Projektion görs omedvetet så att vårt inre är fyllt med självgodhet
när vi kritiserar andras ondska.
När vi bekänner våra synder och svagheter möter Jesus oss med öppna
armar.
Bed: Befria oss från självgodhet.
Söndag den 5 Mars Adams och Jesu frestelser
1 Mos 3:1-7
Rom 5:12-19
Matt 4:1-11
1Mos 3:4-5 Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet
att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som
gudar med kunskap om gott och ont”
Matt 4:1-4 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på
prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter
blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: ”Om
du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus
svarade: ”Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.”
Varje levande människa ställs inför ondskans problematik. I bibeln
beskrivs att vi är skapade till Guds avbild men också att det onda
finns inne i människan.
Frestelseberättelserna vi nu läst är mycket rimliga, varför inte tacka
ja? Svaret kan väl sägas att ondskan smyger sig på oss och erbjuder
något förnuftigt. Därför behöver man fråga sig; blir det vi stävar
efter på bekostnad av andra? ändå är det lätt att bli lurad. Vi kan
inte skydda oss från ondskans lömskhet av egen kraft. Vi behöver
underkasta oss Guds ord och låta det lysa upp våra sinnen så vi kan
se skillnad på det som skapar och det som bryter ned.
Bed att vi ska bli upplysta av Guds sanning så att vi kan genomskåda
den ondes falskhet och lögner som gömmer sig bakom goda
fasader- hos oss själva, i våra kyrkor och i vårt land.
Detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.
Download