Glatt muskel ak - AnalysPortalen

advertisement
Skriv ut sidan
Glatt muskel ak
(SMA - Glatt muskel antikroppar)
Provtagning, provtagningsmaterial och hantering
Prov: blod tas i SST rör (gul kork Skåneförrådet)
Minsta analysvolym: 50 µl serum
Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.
Transport
Kan transporteras i rumstemperatur.
Indikation
Misstanke om autoimmun leversjukdom.
Observera att positivt resultat kan förväntas hos cirka 5% av normalbefolkningen. Analysen
har därför störst värde vid en riktad utredning och lämpar sig inte för allmän screening.
Svar
Svar lämnas i allmänhet inom 2 vardagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Referensintervall
Referensintervallet har fastställts till titer <100 genom analys av blodgivare. Vid denna nivå
utföll 5% av kvinnliga blodgivare och 5% av manliga blodgivare positivt.
Metoden är semikvantitativ. Positiva prov kontrolleras i titrarna 100, 400 och 1600.
Negativ: titer <100.
Positiv: titer 100. Besvaras med angivande av titer.
Metod/Analysprincip
Indirekt immunfluorescens på vävnadssnitt av ventrikel ifrån råtta.
Medicinsk bakgrund
Antikroppar mot glatt muskel förekommer i låg frekvens hos normalbefolkningen. Fynd av
glatt muskelantikroppar är således inte patognomont för autoimmun hepatit men pga den
höga frekvensen kan negativt fynd anses tala mot denna diagnos. Samtidig förekomst av ANA
och IgG-stegring kan ses och stärker indikationen för leverbiopsi för erhållande av diagnos.
Samtidig förekomst av andra autoimmuna tillstånd, såsom thyreoidit, ulcerös colit,
glomerulonefrit m.fl., ses i en stor andel av fallen och bör kontrolleras. Titern kan inte
användas för att bedömma prognosen.
Litteraturreferenser
1.
2.
3.
4.
Cederholm B och Truedsson L. Serologisk diagnostik vid autoimmuna sjukdomar i
Klinisk kemi i praktisk medicin. Nilsson-Ehle, P. Upplaga 8 (ISBN 9144007663).
Edward L Krawitt. Serologic markers of autoimmune hepatitis. Up To Date Online ver
15.1, 2006.
Shoenfeld Y et al. Autoantibodies. Elsevier, Amsterdam, 2007.
Treichel, U. och Gerken, G. Autoantibodies in chronic hepatitis. Thomas L. (ed).
Clinical Laboratory Diagnostics. TH-Books, Frankfurt, 1998 (ISBN 3980521540).
Faktaägare: Bo Cederholm
Uppdaterad: 2010-12-01
2010-11-10 1.43
Närliggande information
ANA
Mitokondrier
Download