Granit Kina - Granit Fonder

advertisement
Kina
Granit Kina
Ta del av den kinesiska marknadens
möjligheter genom en aktivt förvaltad
Kinafond med extra möjligheter
att gasa och bromsa.
Marknadsföringsbroschyr
Fakta om Kina
Huvudstad: Peking
Befolkning: 1,4 miljarder människor
BNP (köpkraftskorrigerad):
11 850 miljarder USD
(Sverige: 380 miljarder USD)
BNP (köpkraftskorrigerad) per capita:
8 400 USD
(Sverige 40 600 USD)
Förväntad livslängd: 75 år
Arbetslöshet: 6,5 %
BNP per sektor:
Jordbruk 9,2 %,
Service 48,2 %,
Industri 42,6 %
Statsskuld: 16 % av BNP
”Kinas större bolag har
starka balansräkningar,
bra vinsttillväxt och
låga värderingar.”
- Jan Rosenqvist, förvaltare
2 - Granit Kina
97
Kina avser bygga
nya flygplatser till år 2020.
Bakgrund
Den 8 februari 2016 firade 1,4 miljarder kineser in
apans år. Apans år står för nytänkande men också
för hälsa och humor.
Kina är idag en ekonomisk supermakt med världens
näst högsta BNP och en valutareserv på över 3 000 miljarder
dollar. Samtidigt har de senaste decenniernas höga tillväxttal
gjort att fattigdomen minskat kraftigt.
När Deng Xiaoping tog över efter den forna ledaren Mao
Zedong 1978 inleddes ett omfattande reformarbete som
ökade öppenheten mot omvärlden, satte fart på tillväxten
och höjde levnadsstandarden. Sedan dess har landets BNP
tjugodubblats. Kinas roll i den globala handeln har på senare
år ökat markant och landet är idag världens största exportör
och världens näst största importör.
Kina är världens folkrikaste land med en befolkning på
över 1,3 miljarder människor. Här finns över 150 miljonstäder
och befolkningstillströmningen fortsätter i en svindlande hög
takt. För 20 år sedan bodde en fjärdedel av landets befolkning
i städerna, idag är andelen närmare den dubbla. Med
urbaniseringen följer en ständigt växande efterfrågan på
bostäder och infrastruktur, något som gynnar såväl bygg- och
råvarubranschen som städernas enorma konsumtionsutbud.
Decennier av en hög ekonomisk tillväxt har hjälpt
miljontals kineser att ta sig ur fattigdom. Den växande
medelklassen är en viktig drivkraft både i den inhemska och
i den globala ekonomin. År 2030 beräknas den kinesiska
medelklassen uppgå till omkring 1,5 miljarder människor och
vara fyra gånger så stor som den amerikanska. Idag ligger
BNP per capita under det globala snittet och är bara en
femtedel av den svenska nivån. Den kinesiska draken har på
intet sätt växt färdigt.
Därför ska du
investera i Kina
+Kina har de senaste 20 åren
haft en genomsnittlig tillväxt om
cirka 9 procent.
+Befolkningen på 1,4 miljarder
människor skapar en enorm
inhemsk marknad
+Urbanisering och förbättrade levnadsvillkor ökar efterfrågan på allt från mobiltelefoni och vitvaror
till finansiella tjänster och
lyxprodukter
+Trots den enorma utveckling som
skett har landet fortfarande en lång
resa kvar och det finns förutsätt ningar för en fortsatt växande
efterfrågan
Historisk avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning. De pengar
som place­ras i fon­den kan både öka
och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. För fullständig information,
vänligen se informationsbroschyr och
fondfaktablad som finns tillgängliga
på vår hemsida: www.granitfonder.se.
Broschyren är producerad i juni 2016.
Granit Kina - 3
Vem passar fonden för?
Fondens målgrupp är privatpersoner och institutioner. Fonden
riktar sig till investerare som dels
söker en överavkastning mot
Fondens jämförelseindex, Hang
Seng China Enterprises Index
(HSCEI), dels är förtrogna med
aktiemarknadens risker och som har
en placerings-horisont på minst tre
till fem år.
År 2030 förväntas
Kinas medelklass
bestå av
miljarder
människor
1,4
4 - Granit Kina
Granit
Kina
80%
Granit Kina
Hang Seng China Enterprises
Index (HSCEI)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Granit Kina är en aktivt förvaltad fond som investerar i den
kinesiska aktiemarknaden med
lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder
och med möjlighet för förvaltaren att blanka enskilda aktier.
Målsättning och
placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond
som investerar på den kinesiska
aktiemarknaden. Fondens inriktning
är bred och kan ha en varierande
aktieexponering. Den övergripande
målsättningen med fonden är att den
över tid skall nå överavkastning mot
sitt jämförelseindex. Hang Seng China
Enterprises Index (HSCEI).
Förvaltningsprocessen vilar på en
egenutvecklad strategi där målsättningen är att öka respektive minska
exponeringen mot den kinesiska
aktiemarknaden när det bedöms
gynnsamt. Fonden kan vid vissa tider
använda sig av hävstång, vilket innebär
att fonden då går upp respektive ner
snabbare än motsvarande aktiemarknader
Fonden får placera i överlåtbara
värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar
samt på konto i kreditinstitut. Fonden
använder sig av derivat som ett led i
placeringsinriktningen. Det innebär att
-40%
10-12-30
11-12-30
12-12-28
13-12-30
14-12-30
16-05-31
Grafen visar fondens utveckling sedan start den 30 december 2010 till
och med 31 maj 2016 i förhållande till utvecklingen i dess benchmark
Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI). Källa: Bloomberg.
volatiliteten/risken kan vara högre på
kort sikt om fondbolaget gör bedömningen att förutsättningarna för att
skapa hög absolut avkastning är
gynnsamma.
Ansvarig förvaltare Jan Rosenqvist är ansvarig förvaltare
för Granit Kina 130/30. Jan började
sin karriär i finansbranschen som
fristående analytiker i mitten på
1990-talet och 1997 var han med och
lanserade Öhmans Nordiska Miljöfond. Sedan 2004 har han ägnat sin
tid åt fond- och kapitalförvaltning.
Senast har Jan arbetat som förvaltningschef och förvaltare på Gustavia
Fonder. Framgångar som förvaltare
bygger på en aktiv förvaltningsfilosofi
baserad på lång erfarenhet av investeringar på den svenska aktiemarknaden
och djupgående analys.
Fakta om Granit Kina
Startdatum: 2010-12-30
Startkurs: 100
Kursnotering: Dagligen
Inträdesavgift: 0,00 %
Utträdesavgift: 0,00 %
Förvaltningsarvode/år: 1,50 %
Lägsta engångsinsättning: 10 000 kr
Lägsta insättning vid
månadssparande: 500 kr
Förvaltare: Jan Rosenqvist
Kategori: Tillväxtmarknadsfonder
Jämförelseindex: Hang Seng China
Enterprises Index
Fondnummer i PPM: 620807
ISIN: SE0003695816
Bankgironummer: 706-5873
Granit Kina - 5
Några av de bolag
vi investerar i
Jan Rosenqvist är ansvarig
förvaltare för Granit Kina. Här
har han valt ut några av de
bolag som han tycker är mest
intressanta just nu.
är Kinas största
producent av cement. Bolaget producerar, med en kapacitet på över 250
miljoner ton per år, högkvalitativ
cement som säljs främst i Kina men
även globalt.
Anhu Conch Cement
producerar och
distrubuerar öl under det egna
varumärket Tsingtao. Varumärket är
ledande i landet och står för cirka 18
procent av den totala ölförsäljningen i
Kina.
Tsingtao Brewery
Great Wall Motor producerar bilar
under varumärkena Great Wall och
Haval och är Kinas största producent
av SUV:ar och pickups.
startade som batteritillverkare och
är pionjär i Kina på hybrid- och
elbilsförsäljning. Företaget är världens
största leverantör av bland annat
uppladdningsbara batterier och
mobilladdare och har några procents
marknadsandel på den kinesiska
bilmarknaden där det varje år säljs 18
miljoner bilar.
BYD
är ett av världens
största byggbolag inom infrastruktur.
Bolaget bygger bland annat järnväg,
vägar, tunnlar och broar.
China Railway Group
Största innehav
(per juni 2016)
China Longyuan Power Group 2,49%
China Construction Bank 2,39%
Agricultural Bank 2,29%
Dongfeng Motor 2,25%
Bank Of Communication 2,25%
6 - Granit Kina
Konsumtionen i Kina
utgör idag drygt en
tredjedel av BNP och
förväntas öka
kraftigt de
närmaste åren
Granit Kina - 7
Kina i siffror
1 330 000 000
Antal mobiltelefonanvändare 1 000 000 000
Antal internetanvändare 500 000 000
Antal bloggare 400 000 000
Antal motordrivna fordon 160 000 000
Antal webbsidor 2 600 000
Antal journalister 700 000
Antal miljonärer 345 000
Antal dagstidningar 2 000
Antal TV-kanaler 287
Antal miljardärer 189
Antal invånare
8 - Granit Kina
”Konsumtionen är
idag den viktigaste
drivkraften i den
kinesiska ekonomin.”
- Jan Rosenqvist, förvaltare
Granit Kina - 9
Investera i
Granit Kina
Våra fonder
Granit Trend 50
Fondnummer i PPM: 711820
Granit Trend 100
Fondnummer i PPM: 675991
Granit Kina
Fondnummer i PPM: 620807
Granit Småbolag
Fondnummer i PPM: 656637
Basfonden
Fondnummer i PPM: 156315
Hur gör jag?
Granit Fonder
Fyll i intresseanmälan som finns
tillgänglig på www.granitfonder.se och
skicka den till Granit Fonder.
All nödvändig dokumentation kommer
sedan att skickas till dig. Minsta
sparbelopp är 10 000 kronor vid
engångsinsättning eller 500 kronor vid
månadssparande. Fonden kan köpas
direkt från Granit Fonder, men också
via flera externa distributörer såsom
ledande banker, fondkommissionärer
och försäkringsbolag.
För en uppdaterad lista över
distributörer se www.granitfonder.se.
Fonden finns även i PPM och har där
nummer 620807.
Granit Fonder AB är ett svenskt
oberoende fondbolag inriktat på aktivt
förvaltade fonder. Bolaget grundades år
2010 och står under Finansinspektionens tillsyn. I en tid när de stora och
etablerade fondaktörerna får allt
svårare att uppvisa goda förvaltningsresultat och tillfredsställande avkastning
har Granit Fonder kommit att bli en
intressant uppstickare och ett från
bankerna helt oberoende alternativ för
investerare som söker en god långsiktig
förvaltning av sitt kapital.
Hemligheten bakom framgångsrik
förvaltning, oavsett vem det är som
förvaltar kapitalet, är att vara aktiv.
För att lyckas med aktiv förvaltning
krävs erfarenhet och långsiktighet.
Granit Global 85
Riskinformation
Fondnummer i PPM: 836908
Historisk avkastning är inte någon
garanti för framtida avkastning. De
pengar du investerar i fonder kan både
öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det
insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds
faktablad, informationsbroschyr och
fondbestämmelser. Dessa finns att
ladda ner på fondbolagets hemsida
www.granitfonder.se eller erhållas
gratis från Granit Fonder.
Kontaktinformation
Granit Fonder AB
Org. nr. 556787-7088
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm
Tel. 08-588 927 80
[email protected]
www.granitfonder.se
facebook.com/GranitFonder
10 - Granit Kina
Viktig information
affärstransaktioner och som inte ingår i handelsmotpartens
ordinarie tjänsteutbud.
Om marknadsföringsbroschyren
Särskilt om dubbla avgifter
Informationen i denna marknadsföringsbroschyr skall inte
uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Denna publikation är inte
avsedd att vara tillgänglig för någon person eller något företag
hemmahörande i ett land där publiceringen eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något
annat sätt begränsad. Denna publikation är inte avsedd för dig
som är bosatt i USA eller investerare med säte i USA. Skäliga
ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av
informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på
oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Fullständig
information såsom faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser kan erhållas gratis från Granit Fonder.
Rådgivning
Om placeringen är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna
förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte
investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma
lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes
eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella
rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att
själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är
endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering
och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära
de risker som är förenade med investeringen.
Ersättningar och incitament
Granit Fonder bedriver fondverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. Nedan följer en sammanfattning av direkta
ersättningar och incitament som kan komma att påverka
Granit Fonder och dess samarbetspartners.
Ersättningar från Granit Fonder
Granit Fonder har ingått avtal med återförsäljare och andra
samarbetspartners såsom försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag som förmedlar Granit Fonders fonder. Ersättning utgår till sådana återförsäljare och samarbetspartners i
form av en procentandel av den ordinarie förvaltningsavgiften för respektive fond. Ersättningen baseras på det kapital
som återförsäljaren har förmedlat. Ytterligare information om
ersättningar kan lämnas till andelsägaren på begäran.
Ersättningar till Granit Fonder
Granit Fonder erhåller ingen ”soft commission”, det vill
säga ersättning i form av varor eller tjänster i samband med
En del av Granit Fonders fonder är så kallade fond-i-fonder, som
i huvudsak investerar i andra fonder. När en fond-i-fond investerar i andra fonder betalas en avgift även för dessa fonder, vilket
innebär dubbla avgifter. Ofta erhålls rabatt på fondavgiften från
de fondbolag som fond-i-fonden investerar i. En sådan rabatt
tillfaller i sin helhet andelsägarna i fond-i-fonden. Detta gäller
även om Granit Fonders fond-i-fonder investerar i Granit Fonders övriga fonder. Rabatten är i sådana fall minst lika stor som
den största rabatt som erhålls från ett annat fondbolag för motsvarande fond. Aktuell information om vilka totala fondavgifter
som belastar fonderna finns i respektive fonds fondfaktablad.
Ersättningar inom fondverksamheten
Granit Fonder erhåller ersättning från fonderna för att
hantera förvaltningen, administration, andelsregister, revision
samt kostnader för förvaringsinstitut för fonderna.
Intressekonflikter
Granit Fonder är ett modernt svenskt fondbolag med inriktning på aktivt förvaltade fonder. Fondbolaget ägs av personal,
externa investerare samt av ett nationellt nätverk bestående
av fond- och försäkringsförmedlare och kapitalrådgivare. För
att Granit Fonder skall kunna ge dig som kund bästa möjliga
service har Granit Fonder ingått avtal med olika fond- och
försäkringsförmedlare runtom i landet. För oss är det viktigt
att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till storbankernas
fondutbud. För att kunna erbjuda detta har Granit Fonder
ingått avtal med lokala fond- och försäkringsförmedlare som
utför marknadsförings-, informations- och rådgivningstjänster
och liknande service avseende Granit Fonders produkter. För
denna service betalar Granit Fonder en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter du som kund betalar för de fonder
som Granit Fonder tillhandahåller, kan således utgöra ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Granit Fonder.
Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att
undanröja. Granit Fonder är skyldig att informera om detta.
Ytterligare en intressekonflikt är den att Granit Fonders
fond-i-fonder kan investera i Granit Fonders övriga fonder. När
Granit Fonders fond-i-fonder investerar i Granit Fonders övriga
fonder betalas en avgift även för dessa fonder, vilket innebär
dubbla avgifter. Denna intressekonflikt hanteras genom att rabatten i sådana fall är minst lika stor som den största rabatt som
erhålls från ett annat fondbolag för motsvarande fond. Genom
att hantera intressekonflikten på detta sätt har åtgärder vidtagits
för att förhindra att andelsägarnas intressen påverkas negativt av
intressekonflikten.
Ytterligare information om intressekonflikter finns på vår
hemsida www.granitfonder.se.
Download