Verksamhetsplan 2012

advertisement
VERKSAMHETSPLAN
FÖR FÖRBUNDET
HEM OCH SKOLA I
FINLAND rf
2012
VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAND rf
2012
1. VERKSAMHETSIDÉ
Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för ca 230 Hem och Skola
föreningar och föräldraföreningar som verkar i hela Svenskfinland. All verksamhet
som förbundet bedriver tar avstamp i verksamhetsidén som är att befrämja
elevernas välmående i skolan, öppna skolan mot samhället och göra föräldrarnas
röst hörd i skolan.
Förbundet vill stärka:
en positiv dialog mellan hemmet och skolan
kontakten mellan föräldrar
ett positivt förhållningssätt till skolan
Tyngdpunkter för året är Föräldern som resurs i barnets inlärning och Respekt och
medmänsklighet. I de senaste PISA undersökningarna framkom att Finland
fortsättningsvis hör till den absoluta toppen både då de gäller läsning, matematik
och naturvetenskap. Det visade sig dessvärre att läsförmågan och förmågan att
förstå det man läser var sämre hos majoriteten av de finlandssvenska eleverna
jämfört med de finskspråkiga eleverna. Förbundet kommer därför att göra en extra
satsning för att uppmärksamma på vilket sätt skolan tillsammans med skolbarnens
föräldrar kan stöda och utveckla läsförmågan. Den andra tyngdpunkten, Respekt och
medmänsklighet, har vi för att uppmuntra Hem och Skola föreningar att i sin
verksamhet arbeta för en större tolerans och öppenhet i vårt samhälle.
2. KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Under år 2012 kommer en utförlig utvärdering av förbundets verksamhet att göras.
Målsättningen med utvärderingen är att öka kunskapen om hur våra intressenter
(medlemsföreningars styrelser och föräldrar, samarbetspartners) ser på vår
verksamhet, om verksamheten vi bedriver uppfattas som ändamålsenlig och hur
kända vi är på fältet. Utvärderingen kommer att genomföras av studeranden vid
yrkeshögskolan Arcada, eventuellt i samarbete med andra yrkeshögskolor.
Målsättningen är att arbetet skall vara klart under våren 2012 så att vi kan planera
vårt fortsatta arbete så att det ännu bättre möter det behov som finns ute på fältet
bland våra medlemmar.
Föreläsningar och övriga tillfällen utvärderas med jämna mellanrum med hjälp av
webbverktyget webropool.
2
3. AKTIVITETSPLAN
3.1 Projektet Fostringsgemenskap i högstadiet
Förbundet har för avsikt att i samarbete med Suomen vanhempainliitto starta ett
treårigt projekt i vilket syftet är att i dialog mellan föräldrar och skolpersonal skapa
innovativa strategier och rutiner i högstadierna som involverar elevernas föräldrar
och stärker fostringsgemenskapen. Syftet är ytterligare att stärka och utveckla
samverkan mellan föräldraföreningarna och skolornas elevkårer. Projektet ska
genomföras i 4-6 pilotskolor där olika modeller ska utprövas. Materialet och
metoderna som kommer att tas fram under projekttiden ska stöda såväl
föräldraföreningar, skolpersonal, elevkårer, lärarutbildningsenheter och
fortbildningsenheter att inom sin verksamhetssfär verka för att involvera
högstadieelevers föräldrar i skolvardagen. Projektbidrag för ändamålet har sökts
från RAY. Om medel beviljas kan projekt starta i mars 2012.
3.2 Föräldern som stöd i barnets inlärning
En större satsning på att stöda utvecklingen av barnets läsförmåga kommer att
göras. Målsättningen är att skapa ett material som stöder skolan att systematiskt
involvera vårdnadshavare i barnet lästräning. Från tidigare finns materialet En
kvart om dagen, som under 1990 talet var mycket omtyckt och använt i skolorna.
3.3 Respekt och medmänsklighet
Förbundet kommer att uppmuntra sina medlemsföreningar att inom ramen för sin
verksamhet arbeta för respekt, tolerans och medmänsklighet. Vi kommer att stöda
föreningar genom att erbjuda material och föreläsningar som stöd i detta arbete. Vi
planerar att samarbeta med Minoritetsombudsmannens byrå.
3.4 Infomaterial för de lokala Hem och Skola föreningarnas styrelser
Förbundet producerar ett material med information om vad som förväntas av en
Hem och Skola föreningsstyrelsemedlem och vilken målsättning en Hem och Skola
förening arbetar mot på ett generellt plan. Det har visat sig att många nya
styrelsemedlemmar inte känner till vad som egentligen förväntas av dem vilket kan
göra att det är svårt att rekrytera nya medlemmar till styrelserna.
3.5 Material för föräldern
Utbildningssektorn genomgår en ständig utveckling. Utbildningsstyrelsen beslöt
29.10.2010 att ändra och komplettera Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen. Ändringarna handlar främst om frågor som berör
barnets rätt till stöd. Förbundet kommer att utarbeta ett material i vilket dessa
ändringar presenteras och där vi tar fasta på vilka rättigheter till stödåtgärder varje
barn har och på vilket sätt barnets vårdnadshavare kan försäkra sig om att stödet
ges.
3
3.6 Materialet på webben
En större satsning på innehållet på förbundets webbsidor kommer att göras.
Särskilt kommer vi att satsa på material som riktar sig till den enskilda föräldern
om hur hon/han kan stöda sitt barns inlärning och på material till lärare om
samverkan mellan hem och skola.
3.7 Startpaket för blivande lärare
En central målgrupp för förbundet är de nyutexaminerade lärarna. Enligt
undersökningar upplever många unga lärare att mötet med elevernas föräldrar är
något som de känner stor osäkerhet inför och att utbildningen de får inom ramen
av sin grundutbildning inte är tillräcklig. Förbundet delar ut ett s.k Startpaket till
alla blivande lärare i Svenskfinland med information om förbundet och material om
samverkan med barnens vårdnadshavare. Målsättningen är att startpaket ska bidra
till att lärarna känner sig bättre rustade att möta föräldrarna och uppleva att
samarbete med föräldrar stöder dem i deras arbete.
3.8 Medlemsvärvning
Förbundet gör en satsning för att ytterligare öka på antalet medlemsföreningar.
Målsättningen är att 95% av de svenska skolorna i Finland ska ha en Hem och Skola
förening som är medlem hos oss senast år 2014.
4.INFORMATION OCH INTRESSEBEVAKNING
4.1 Föreningsbrev
Förbundet håller kontakt med medlemsföreningarna genom medlemsbrev som
skickas till föreningarnas ordförande. En del av medlemsbreven kommer att
skickas elektroniskt.
4.2 Brev till skolorna
Förbundet informerar regelbundet medlemsföreningarnas skolor om vilka tjänster
vi kan bistå med. Skolorna har delvis samma medlemsförmåner som
medlemsföreningarna. Också breven till skolorna kommer att bli elektroniska.
4.3 Tidningen Hem&skola
Förbundets tidning Hem&skola utkommer med fyra nummer. Tidningen
distribueras via skolorna till elevernas föräldrar. Ca 1000 exemplar distribueras till
bibliotek och olika svenskspråkiga institutioner. Tidningen tar upp aktuella skoloch utbildningsfrågor och teman som kan intressera både föräldrar och personer
som jobbar med barn och unga. Upplagan är ca 38.000. Dessutom publiceras ett
specialnummer som riktar sig till förstaklassisters föräldrar. Tidningen utkommer i
4
augusti. Detta år kommer tidningen att distribueras till alla barn som inleder sin
skolgång i en svensk skola.
4.4 Webben
Förbundets hemsida är en viktig informationskanal. Allt material som publiceras
finns tillgängligt på webbplatsen. Förbundet finns också på Facebook. Innehållet
på webben kommer att utvecklas under året (se 3.6).
4.5 Mässor och informationstillfällen
Förbundet presenterar sin verksamhet på olika mässor och informationstillfällen.
En större satsning är EDUCA mässan i januari som riktar främst riktar sig till lärare
och övrig skolpersonal. Förbundet medverkar på mässan med en egen monter och
deltar som arrangör för den svenskspråkiga hörnan på mässan.
4.6 Intressebevakning
Förbundet fungerar ofta som remissinstans när det gäller frågor som berör både
skola, barn och unga. Ytterligare bevakar förbundet aktivt det som händer i
skolvärlden, ger uttalanden, skriver debattartiklar och deltar i den samhälleliga
diskussionen i frågor som berör förbundets verksamhetsområde.
Förbundsstyrelsen tar kontinuerligt ställning till vilka ärenden förbundet ska driva
som står i linje med förbundets syfte.
5. UTBILDNING
5.1 Regionala träffar
Som fortbildning, inspiration och för att ge de aktiva på fältet en möjlighet att
träffas ordnas regionala träffar i hela Svenskfinland. Styrelsemedlemmarna, som
också fungerar som regionala kontaktpersoner, arrangerar träffarna i samarbete
med kanslipersonalen.
5.2 Föreläsarnätverk
Som en medlemsförmån erbjuds föreningarna möjligheten att anlita en föreläsare
till föräldrakvällar. Förbundet upprätthåller ett föreläsarnätverk med sakkunniga
inom områden som på olika sätt berör barn, barns välmående och inlärning.
Målsättningen är att hitta nya intressanta teman och föreläsare som intresserar
dagens föräldrar.
5.3 Utbildning för lärare
Förbundets verksamhetsledare föreläser om samarbete med föräldrar för samtliga
blivande klasslärare och ämneslärare som får sin utbildning vid Åbo Akademi.
Också de studeranden som får sin utbildning vid Helsingfors Universitet tar del av
utbildningen.
5
I samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) ordnas kortare och längre
utbildningshelheter som tangerar samverkan mellan vårdnadshavare och lärare
samt elevernas välmående i skolan.
6. SAMARBETE
Förbundet arbetar i ett nära samarbete med ett flertal organisationer och
institutioner. Samarbete sker både inom landets gränser och på ett internationell
plan.
6.1 Nationellt samarbete
6.1.1 Hem och Skola dagen
År 2011 arrangeras den första nationella Hem och Skola dagen. Intresset för dagen
överträffade alla förväntningar. Denna tradition fortsätter och skall årligen locka
allt fler deltagare. Hem och Skola-dagen har som mål att främja partnerskapet mellan
skola och föräldrar. Målsättningen är att Hem och Skola-dagen ska förstärka
föräldrarnas viktiga roll som stöd för sina barns lärande och skolornas betydelse
för fostringsarbetet. Initiativtagare till dagen är Utbildningsstyrelsen, Finlands
rektorer, Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola.
6.1.2 Samarbete med Lisi Wahls stiftelse kring bokpaket och lägerskolstipendier
I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder Hem och Skola
skolorna en möjlighet att anhålla om bokpaket för eleverna i åk 5.
Modersmålslärarna i årskurserna 7-9 kan ansöka om bokpaket som innehåller
klassuppsättningar med skönlitteratur.
Skolorna, som har en förening som är medlem i förbundet, kan anhålla om
lägerskolstipendier som förbundet delar ut i samarbete med stiftelsen.
6.1.3 Skolbok.fi
Skolbok.fi är en virtuell marknadsplats där elever kan sälja och köpa begagnade
skolböcker. Sajten kommer att få ett nytt grafiskt utseende och tekniken skall
utvecklas under året. Sajten upprätthålls av förbundet i samarbete med Finlands
Svenska Skolungdomsförbund. Sajten är icke vinstbringande och gratis för
användaren.
6.1.4 Farfar i skolan
Farfar i skolan är ett finlandsvenskt samarbete mellan organisationer som vill hjälpa
skolorna att upptäcka och ta till vara den resurs som de äldre utgör. Arbetet
koordineras av Folhälsans förbund. Hem och Skola är medlem i referensgruppen
och i två regionala arbetsgrupper som utvecklar verksamheten. Målsättningen är
6
dels att erbjuda skolorna flera trygga vuxna och dels att erbjuda de äldre i
samhället möjligheten att finnas till hands för barn och unga i skolorna.
6.1.5 Koordineringsgruppen för Eftis- och klubbverksamheten
Förbundet är representerat i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten.
Gruppen ordnar utbildning och informerar om ärenden som berör
eftermiddagsvård och klubbverksamhet i Svenskfinland. Verksamheten
koordineras av Sydkustens landskapsförbund.
6.1.6 Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Förbundets verksamhetsledare sitter med i Resurscentrets styrelse. Förbundet
strävar till att sin verksamhet stöda Resurscentrets målsättning att skapa intresse
för matematik, naturvetenskap och teknik i skolorna så att elevernas valmöjligheter
i kommande utbildning breddas.
6.1.7 Koulukonserni-Skolkoncernen
OA J, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen Vanhempainliitto, Koulun
kerhokeskus, Koululiikuntaliitto och Förbundet Hem och Skola har bildat en
arbetsgrupp, Skolkoncernen, vars målsättning är att tillsammans bevaka frågor
som berör skolan och barn och ungas välmående i skolan. Gruppen träffas
regelbundet och kommer vid behov ut med gemensamma uttalanden och
gemensamt informationsmaterial.
6.1.8 Kampanjerna En nykter jul för barnens skull och Nykter- Solklart!
Förbundet kommer att delta i kampanjerna En nykter jul för barnens skull och
Nykter-Solklart. Kampanjerna koordineras av Raittiuden ystävät ry.
6.1.9 Kampanjen Ge mig tid-dagen
I samarbete med De ungas akademi, Svenska studiecentralen och Ung Martha
ordnas för fjärde gången i rad Ge mig tid- dagen. Kampanjen går ut på att
organisationerna uppmanar föräldrar och andra vuxna att stanna upp och ge några
timmar extra av sin tid till sitt eget barn eller något annat barn eller en ungdom i
sin närhet. Kampanjen har en egen hemsida, www.gemigtid.fi. Utöver det kommer
vi att ordna tre tillfällen som riktar sig till de vuxna. Målsättningen med dessa
tillfällen är att diskutera de ungas välmående och skapa diskussion kring vad de
vuxna kan göra för att vara ett gott stöd för de unga i vårt samhälle.
6.1.10 Övrigt samarbete
Förbundet samarbetar också i övrigt med olika organisationer inom
utbildningssektorn och den sociala sektorn i frågor som berör barn- och ungas
välmående. Det kan handla om t.ex. gemensamma uttalanden,
fortbildningstillfällen och seminarier.
7
6.2 Internationellt samarbete
6.2.1 NOKO- Nordiskt samarbete
NOKO-Nordisk kommitté är ett nätverk av grundskolans föräldraorganisationer i
de nordiska länderna. Samtliga medlemsländers ordförande träffas tre gånger per
år, på ett av dessa möten deltar verksamhetsledarna. Syftet är att tillsammans med
de nordiska kollegerna dryfta gemensamma frågeställningar och arbeta för
gemensamt uppställda mål som stöder elevens välmående i skolan. Hösten 2012
arrangeras en konferens i Köpenhamn där fokus ligger på föräldern som stöd i
barnets inlärning. Målgruppen för konferensen är föräldrar.
6.2.2 EPA-Europeiskt samarbete
Förbundet är adjungerande medlem i det europeiska nätverket European Parents
Association. EPA arbetar för att de europeiska föräldrarna ska få sin röst hörd i
beslut som fattas inom utbildningssektorn i Europa. Medlemmarna träffas årligen
på möten där aktuella frågor inom utbildning och barnens välfärd är på agendan.
6.3 Medlemskap
Förbundet är medlem i följande organisationer:
1. Penningautomatföreningen RAY
2. Finland social och hälsa rf
3. Svenska Folkskolans Vänner
4. Svenska studiecentralen
5. NOKO, Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden
6. EPA, European Parents Association
7. Kerhokeskus-Klubbcentralen
8. Lägerskolföreningen
9. Föreningen Pohjola-Norden
7. EKONOMI
Från Penningautomatföreningen, RAY, anhåller förbundet om 291 500 euro för
ordinarie verksamhet. Från Utbildningsstyrelsen anhåller förbundet om 55 000
euro för verksamheten. Förbundet anhåller utöver det om medel från olika
stiftelser och fonder.
7.1 Medlemsavgift
Medlemsavgiften till förbundet år 2012 är 0,50 euro per i skolan inskriven elev.
8
8. ORGANISATION
8.1 Styrelse
Förbundet leds av en regionalt representativ styrelse som sammanträder fem-sex
gånger per år. Styrelsen utser ett arbetsutskott, ett valberedningsutskott och ett
redaktionsråd.
8.2 Arbetsutskott
Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden och sköter löpande ekonomiska ärenden.
8.3 Valberedningsutskott
Valberedningsutskottet förbereder val vid årsmötet.
8.4 Redaktionsråd
Redaktionsrådet drar upp riktlinjer och strategier för tidningen Hem & skola och
planerar temanummer. Rådet består av ordförande, tidningens chefredaktör,
verksamhetsledaren, förbundets informatör och två utomstående redaktörer. Rådet
sammanträder fyra gånger per år.
8.5 Kansli
På kansliet arbetar en verksamhetsledare, en ekonom, en informatör och en
kanslisekreterare. En redaktör är anställd för att sköta förbundets tidning i
samarbete med informatören. Kansliet finns på Nylandsgatan 17 D i Helsingfors.
8.6 Årsmöte
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls före utgången av
aprilmånad. 2012 hålls mötet i Åbo i anslutning till den åboländska regionala
träffen.
9
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards