NBAK20, Basår: Kemi, 15 högskolepoäng

advertisement
 Fakultetsnämnd NBAK20, Basår: Kemi, 15 högskolepoäng Grundnivå NBAK20, Introduction to Natural Sciences: Chemistry, 15 higher education credits, basic level. 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för kemi 2007‐05‐30. Kursplanen gäller fr.o.m. 2007‐09‐01. Kursen ersätter kurs NBAK10. Institutionen för kemi ansvarar för kursen som ligger inom utbildningsområdet Naturvetenskap. 2. Inplacering Naturvetenskapligt basår. Kursen kan ej ingå i examen på högskolenivå. 3. Förkunskapskrav Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier fordras för denna kurs kunska‐
per i matematik motsvarande kurs C enligt gymnasieprogrammet med lägst betyget G. 4. Innehåll I kemi studeras ämnenas strukturer, egenskaper och deras reaktioner. – Delkurs A: Den allmänna kemin som motsvarar kemi A behandlar bl.a. allmänna begrepp och lagar inom kemin såsom kemisk bindning, syra‐basreaktioner och reduktions‐oxidationsförlopp. Flera avsnitt är beskrivande och handlar till ex‐
empel om icke‐metallernas egenskaper där kolföreningarnas stora variationsmöj‐
ligheter tas upp. Kemi A innehåller också avsnitt om energiomsättningen i ke‐
miska reaktioner och om reaktionskinetik. – Delkurs B: Kemi B innehåller till stor del avsnitt om den moderna biokemin, från biomolekyler i livets alfabet via ämnesomsättningen till nukleinsyror som är ar‐
vets molekyler. Andra avsnitt som får en framträdande roll i kemi B behandlar kemi i ett miljöperspektiv samt periodiska systemets grundämnen och deras egenskaper beskrivna med relativt stor utförlighet. Några avsnitt om kemisk jämvikt och ett projektarbete inriktat mot moderna kemiska tillämpningar ingår också.. 2 (3) 5. Mål Kursen avser att ge kunskaper inom ämnesområdet Kemi svarande mot de kunskaper som krävs i kemi för tillträde till de matematisk‐naturvetenskapliga utbildningspro‐
grammen vid Göteborgs universitet. Efter genomgången kurs skall den studerande: • förstå bakgrunden till de olika typerna av kemisk bindning, från ren kovalent över polär kovalent till ren jonbindning • kunna beskriva hur vätebindning speciellt mellan vattenmolekyler och molekyler som alkoholer och socker fungerar • kunna namnge ett antal enkla oorganiska och organiska föreningar • kunna skriva balanserade reaktionsformler för många reaktionstyper även red‐
oxreaktioner • kunna genomföra kemiska beräkningar av typerna beräkna pH, emk och enkla jämvikter • förstå begreppen syra och bas och kunna använda syrabaskonstanten • veta uppbyggnaden av galvaniska och elektrolytiska celler • känna till försurning av miljön och någon annan miljökemisk process • kunna identifiera vanliga funktionella grupper i organiska molekyler • veta vilka byggstenar som ingår i proteiner, kolhydrater, nukleotider och lipider • veta vilken funktion proteiner, kolhydrater, nukleotider och lipider har i kroppen • känna till de metaboliska processerna glykolysen, betaoxidationen, citronsyracy‐
keln och cellandningen och översiktligt veta vad som sker vid dessa 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista. 7. Former för bedömning Kunskapskontroll sker genom skriftliga tentamina och genom redovisningar. Olika ex‐
aminationsformer kan prövas efter samråd med studenterna. För godkänt på hela kur‐
sen krävs godkända resultat på såväl skriftliga tentamina som obligatoriska moment omfattande laborationer, redovisningar och projektarbete med skriftlig och muntlig presentation. Student som har underkänts två gånger på samma examination äger rätt till byte av examinator om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institu‐
tionen och skall vara skriftlig. 8. Betyg Skriftligt prov anordnas vid delkursernas slut. Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För studerande som ej blivit god‐
känd vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen. För att erhålla betyg över hel kurs krävs dessutom att ingående obligatoriska moment godkänts. Över hel kurs meddelas betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) på de teoretis‐
ka delarna och betygen Underkänd (U) och Godkänd (G) på laborationerna. Anmälan skall göras till kursansvarig senast en vecka efter kursstart om ECTS‐betyg önskas. 3 (3) 9. Kursvärdering Kursen utvärderas och resultaten blir föremål för diskussion mellan lärarna på kursen och representanter för studenterna. Minnesanteckningar från denna diskussion, till‐
sammans med skriftlig kursvärdering, rapporteras till studieexpeditionen för kemi där den är tillgänglig som allmän handling. 10. Övrigt 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards