Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje

advertisement
Riktlinjer för pedagögisk ömsörg i Nörrtalje kömmun
(Antagna i barn-och skolnämnden den 20121217)
PO ST ADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
PLUSGIRO
Box 803, 761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
0176-710 00
[email protected]
[email protected]
3 20 65-5
ORG ANISAT IO NSNUMMER
TELEFAX
WEBB
BANKG IRO
212000-0217
0176-717 70
norrtalje.se
451-7694
norrtalje.se
BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET
2 (6)
Innehållsförteckning
Pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun………………………………s. 3
Övergripande krav……………………………………………………..s. 3
Förutsättningar för att kunna bedriva pedagogisk omsorg…………….s. 4
Utveckling och lärande………………………………………………...s. 4
Tillsyn av fristående verksamheter…………………………………….s. 5
Lagar, förordningar, riktlinjer som reglerar pedagogisk omsorg………s.6
3 (6)
Pedagogisk omsorg och de olika verksamhetsformerna som
ingår
Verksamhet på dagtid
Pedagogisk omsorg som en verksamhetsform är till skillnad mot förskola
och fritidshem en verksamhet som ska bedrivas i hemmiljö, då förskola och
fritidshem är öppna.
Det kan vara Norrtälje kommun som bedriver sådan verksamhet eller en
enskild huvudman.
Pedagogisk omsorg kan drivas i olika former t.ex. som familjedaghem,
flerfamiljslösningar eller att den ansvarige för verksamheten har anställd
personal i sitt hem.
Det är barn- och skolnämndens arbetsutskott som fattar beslut om rätt till
bidrag för sådan verksamhet.
Nattomsorg
Det är omsorg på tider då förskola och fritidshem är stängda och sådan
verksamhet kan bedrivas både hemmiljö och i t.ex. en förskola.
Öppen förskola och öppen fritidsklubb
Det är två verksamhetsformer som ingår i begreppet annan pedagogisk
verksamhet och sådan verksamhet kan bedrivas i särskild lokal som är
lämpad för ändamålet.
Övergripande krav på sådan verksamhet
För pedagogisk omsorg gäller inte förskolans eller grundskolans läroplaner.
En verksamhet ska dock låta läroplanen för förskolan vara vägledande för
innehållet i det pedagogiska arbetet.
Det centrala i pedagogisk omsorg ska vara att utforma verksamheten med
FN:s konvention om barnets rättigheter som utgångspunkt. Det innebär att
varje sådan verksamhet måste känna till vilka rättigheter barn har och hur de
ska omsätta rättigheterna i sin verksamhet.
Det är vanligt att den som bedriver pedagogisk omsorg arbetar helt ensam
med en grupp av barn och då är det särskilt viktigt att ha kunskap om
4 (6)
barnkonventionen och om arbetet med att motverka diskriminering och
kränkande behandling.
Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande samt främja
allsidiga kontakter och social gemenskap.
Verksamheten ska också vara öppen för alla de barn som har rätt till sådan
verksamhet. Det innebär att personer i pedagogisk omsorg även måste ha
kompetens att ge omsorg till barn som har behov av extra stöd i sin
utveckling.
Förutsättningar för att kunna bedriva pedagogisk omsorg
För att få bedriva pedagogisk omsorg ska den som beviljas rätt till bidrag
eller får en anställning i kommunen ha en utbildning med inriktning mot
barn eller ha erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar som ska finnas i
verksamheten.
Det är viktigt att sådan kompetens finns hos den som ska arbeta inom
pedagogisk omsorg, så varje barns utveckling och lärande kan stimuleras.
Personalen ska ha goda kunskaper i det svenska språket.
En s.k. vandelsprövning kommer att göras på den som ansöker om bidrag för
att starta fristående pedagogisk omsorg.
Egna barn
Det är möjligt att ha sina egna barn i verksamheten om man minst tar emot
lika många andra barn i verksamheten. Man kan dock inte erhålla högre
bidrag för sina egna barn än för de andra barn man tar emot.
Gruppens storlek
I Norrtälje kommun kan den som arbetar ensam erbjuda plats i sin
verksamhet till 5-7 barn. Om den pedagogiska omsorgen har anställd
personal kan fler barn erbjudas plats.
Tystnadsplikt och anmälningsplikt
Varje person som arbetar i pedagogisk omsorg ska känna till
sekretesslagstiftningen, vad skollagen anger om tystnadsplikt samt
skyldigheten att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa.
Registerkontroll
Den som bedriver pedagogisk omsorg ska lämna in ett aktuellt utdrag ur
belastningsregistret. Om en huvudman har anställd personal är det
huvudmannens ansvar att ta in sådant utdrag.
5 (6)
Utveckling och lärande
Den som arbetar i pedagogisk omsorg måste utgå i sin planering från att barn
lär sig under alla delar av dagen. Personalen ska stimulera och utmana
barnen till lärande och det förutsätter att det finns tillgång till material och
redskap som inbjuder barnen till att utforska, lära och leka. Det ska finnas
utarbetade former för barns delaktighet och inflytande och verksamheten ska
utgå ifrån barnens intressen, behov och åsikter.
Verksamheten ska också utformas så att den också stimulerar barnens
språkutveckling och det är det svenska språket som alla barn ska ha tillgång
till.
Norrtälje kommun är även ett finskt förvaltningsområde och då innebär det
särskilda bestämmelser för det minoritetsspråket. Det innebär att finska
språket skulle kunna erbjudas till barn i pedagogisk omsorg om behov finns
av sådan verksamhet.
Kvalitet
Huvudmannen är ansvarig för att systematiskt arbeta med uppföljning och
utvärdering av den pedagogiska verksamheten.
Tillsyn av fristående verksamheter
Norrtälje kommun har ett tillsynsansvar för de verksamheter inom
pedagogisk omsorg som bedrivs av en fristående huvudman. Över
kommunens egna verksamheter har Skolinspektionen tillsynsansvar.
Tillsynens omfattning beskrivs i dokumentet ”Riktlinjer för tillsyn och annan
myndighetsutövning som barn- och skolnämnden godkänner och beviljar rätt
till bidrag för”. Dokumentet finns publicerat på kommunens hemsida.
Tillsynen syftar till att granska att verksamheten bedrivs under säkra former
och att god pedagogisk verksamhet erbjuds till barnen. Om brister
uppmärksammas vid en tillsyn har kommunen möjlighet att sanktionera
verksamheten att åtgärda en sådan brist.
Varje verksamhet har också en skyldighet att lämna ut handlingar till
kommunen för att tillsynen ska kunna utföras samt att årligen sammanfatta
och utvärdera sin egen verksamhet.
6 (6)
Lagar, förordningar, riktlinjer som reglerar pedagogisk omsorg
Skollagen (2010:800)
Läroplanen för förskolan Lpfö-98, reviderad 2010
Allmänna råd för pedagogisk omsorg
FN:s konvention om barnets rättigheter
Socialtjänstlagen (2001:453)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag i Norrtälje Kommun
Regler för placering i Norrtälje Kommun
Regler för utbetalning av grundpeng i Norrtälje Kommun
Rutiner för tillsyn och annan myndighetsutövning i Norrtälje Kommun
Download