alignmentplanering-biologi-skogen-htak4

advertisement
Pedagogisk planering NO Biologi Skogen HT 2016, Årskurs 4, Cecilia Seiman
Syfte och långsiktigt
mål
Eleven ska utveckla sin
förmåga att
-använda kunskaper i
biologi för att granska
information, kommunicera
och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet,
-genomföra systematiska
undersökningar i biologi,
och
-använda biologins
begrepp, modeller och
teorier för att beskriva och
förklara biologiska
samband i
människokroppen, naturen
och samhället.
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och
diskutera enkla frågor som
rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet
genom att ställa frågor och
framföra och bemöta
åsikter på ett sätt som för
samtalen och
diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar
dem.
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och använder
då olika källor och för
välutvecklade resonemang
om informationen och
källornas användbarhet.
Eleven kan använda
informationen i
diskussioner och för att
skapa texter och andra
framställningar med god
anpassning till
sammanhanget.
Eleven kan genomföra
enkla fältstudier och andra
undersökningar utifrån
givna planeringar och även
formulera enkla
frågeställningar och
Konkreta mål
Du ska kunna
-samtala om hur växter,
djur och samband i
naturen påverkas och
förändras av hur
människan utnyttjar
skogen.
-förklara vad som menas
med lövskog, barrskog och
blandskog samt kunna
förklara några likheter och
skillnader mellan dem.
-ge exempel på vad
människan använder
skogen till.
-förklara vad som menas
med allemansrätten.
-namnen på några växter,
djur och svampar
-berätta om hur löv och
döda djur bryts ner i
naturen.
-ge exempel på
näringskedjor i skogen.
-förklara vad som händer i
fotosyntesen.
Centralt innehåll
Natur och samhälle
-Människans beroende av
och påverkan på naturen
och vad detta innebär för
en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till
exempel nedbrytning,
pollinering och rening av
vatten och luft.
-Djurs, växters och andra
organismers liv.
Fotosyntes, förbränning
och ekologiska samband
och vilken betydelse
kunskaper om detta har,
till exempel för jordbruk
och fiske.
Ekosystem i närmiljön,
samband mellan olika
organismer och namn på
vanligt förekommande
arter. Samband mellan
organismer och den icke
levande miljön.
-Naturen som resurs för
rekreation och upplevelser
och vilket ansvar vi har när
vi nyttjar den.
Undervisning
Vi kommer att arbeta med
skogen.
Vi kommer att:
- läsa i boken Koll på NO
för årskurs 4
- samtala
- se film som handlar om
naturen
- skriva
- göra undersökningar i
naturen
- dokumentera
- delta i Höstförsöket 2016
Vi kommer att arbeta:
- gemensamt i hela klassen
- I grupp/par
- enskilt
Under arbetet kommer du
att få öva på att:
-samtala om hur växter,
djur och samband i
naturen påverkas och
förändras när människan
utnyttjar skogen.
-samtala om ekologiska
samband i naturen såsom
näringskedjor, nedbrytning
och fotosyntes.
-berätta om hur löv och
Bedömningssituation
Formativt
-Samtal
-Dokumentation av ditt
träd
-NO-arbetsblad
Summativt
-Muntligt samtal om hur
växter, djur och samband i
naturen påverkas och
förändras när människan
utnyttjar skogen.
-Muntligt samtal där du
visar att du förstår
ekologiska samband i
naturen såsom
näringskedjor, nedbrytning
och fotosyntes.
-Skriftligt och/eller
muntligt genom att du
visar att du kan namnen på
träd, bär, svampar,
rovdjur, bytesdjur och kan
ge exempel på någon
näringskedja.
Dokumentationen av din
undersökning av ditt träd.
Pedagogisk planering NO Biologi Skogen HT 2016, Årskurs 4, Cecilia Seiman
planeringar som det går
-förklara varför lövträden
att arbeta systematiskt
fäller sina blad på hösten
utifrån.
och varför löven ändrar
färg.
I arbetet använder eleven
utrustning på ett säkert,
-förklara varför barrträden
ändamålsenligt och
behåller sina barr på
effektivt sätt. Eleven kan
vintern.
jämföra sina och andras
resultat och för då
-genomföra och
välutvecklade resonemang dokumentera en enkel
om likheter och skillnader
undersökning av ett
och vad de kan bero på
lövträd och samtala kring
samt ger förslag som kan
resultaten.
förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven
välutvecklade
dokumentationer av sina
undersökningar i text och
bild.
Eleven har mycket goda
kunskaper om biologiska
sammanhang och visar det
genom att förklara och
visa på samband inom
dessa och något
gemensamt drag med god
användning av biologins
begrepp.
Eleven kan också förklara
och visa på mönster hos
människors beroende av
och påverkan på naturen,
och gör då kopplingar till
döda djur bryts ner i
naturen.
- känna igen och kunna
namnen på olika träd,
bytesdjur, rovdjur,
svampar och bär.
-använda dig av ord och
begrepp i samtal
- förklara olika
näringskedjor i skogen.
-förklara vad som händer i
fotosyntesen.
-förklara varför lövträden
fäller sina löv på hösten,
varför löven ändrar färg
och varför barrträden
behåller sina barr på
vintern.
- söka information i texter
utifrån givna frågor.
- genomföra
undersökningar av ett
lövträd i Höstförsöket
2016.
- dokumentera dina
undersökningar
- söka information om det
träd som du undersöker
Pedagogisk planering NO Biologi Skogen HT 2016, Årskurs 4, Cecilia Seiman
organismers liv och
ekologiska samband.
- presentera information
och fakta du tar reda på
om ditt träd skriftligt
och/eller muntligt.
-samtala om skillnader och
likheter mellan olika
trädundersökningar i
klassen.
Download