Boken som sammanfattar

advertisement
Kloster
• 
• 
• 
• 
DenheligeBenedictusavNursia(dca550)
MonteCassino
Regler.Gemenskapiavskildhet.Tidegärden
Oraetlabora!
•  Eremiter(Öst)
Östrom
•  MiHenav500-taletförenarÖstromVästrom
medsigochkejsarenssäteblirdäreNer
Ravenna.
•  JusPnianus(d565):Codexiuriscivilis
•  Liturgin(ikonostas)
•  HagiaSofia
•  Stridenomikoner(726-845):ikonoklasm–
•  Tillbedjan(latreia)ellervördnad(duleia)
Muhammed
ca570-632
•  •  ca570MuhammedfödsiMekka.
•  610DeförstauppenbarelsernaigroHanHira
•  ca610Blirislamiskprofet
•  ca613BörjaröppetaHspridaislamsbudskap
622 FlyktochemigraPon(hijra)PllMedina(Yathrib)
•  Tvåsönersomdogunga,fleradöHrarmenvikPgast
varFaPmavarifrånallaäHlingarnastammar
Islam(underkastelse)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ÄngelnGabriel
DenarabiskaPderäkningenstartarår622
630intarMuhammedMekka
FaPmagiNersigmedMuhammedskusinAli
ShiatAli(shiamuslimer):Imamer
Sunnimuslimer(sunni=normerandesed)
Enligtdenna:MuhammedssvärfarAbuBakr
denförstekalifen
Femgrundpelare
Koranen(suror)
•  1.EnendagudochMuhammedärprofet
•  2.Tidebönerna(vändmotMekka):gryningen,
middag,eNermiddag,kvällochnaH
•  3.Allmoser
•  4.Fastaundermånadenramadan
•  5.VallfärdenPllMekka
Islam
• 
• 
• 
• 
• 
Sharia(lagen)ärcentral
Umma(församling,gemenskap,samhälle)
Tolkningavlagen
RäHstradiPon:Fiqh
Ulama(skriNlärda)
Arabernasexpansion
Shiterochsunner
•  Jihad
•  Sufism
•  Adab(Hariunal-Rashid)Tusenochenna+
•  Al-Razi(Rhazes)Bokensomsammanfa+ar.
•  Alkemi(Geber)
•  AlKindi(800-talet)
•  AlHaitham(omkr1000)intromission
•  Algebra
•  Al-Khwarizmi(800-t)UmarKhayyam(o1100)
• 
• 
• 
• 
• 
IbnSina(Avicenna)(omkr1000)
MedicinensräHesnöre(CanonMedicinae)
essen1aresp.existen1a
Mutazila
Al-Ghazali(sent1000-tal)Filosofernas
sammanbro+
SpliHring
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Mamluker
FaPmiderikalifatetKairo
KalifatiCordoba(umayyaderna)
Al-Andalus
IbnRushed(Averroes)(1100-talet)
Sammanbro+etssammanbro+
Ingenskapelseexnihilo!
Dendubblasanningen
IbnKhaldoun(1300-talet)
Karolingiskrenässans
•  KarldenstorekrönsiRomPllkejsare800
essenParesp.existenPa
Enrenässansavvad?
• 
• 
• 
• 
EHnyHAtenellerRom
AlkuinfrånYork
Skolor
Karolingiskminuskel
Karolingiskminuskel
JohannesScotusErigena(ca850)
•  ”Ingeninträderihimmelriketutankunskaperi
filosofi”.
•  ”NegaPvteologi”
•  MysPcism
Download