Datum
2010-10-08
Konsekvenstrappa - Bergfotens skola
Skolan skall fostra eleverna till samhällsdugliga medborgare står det i skollagen. När en elev
uppträder ohövligt, kränkande, störande eller på annat sätt bryter mot klassens eller skolans regler,
är det viktigt att beteendet följs upp med lämplig åtgärd för att det inte skall upprepas. Nedan följer
en beskrivning av åtgärder som sätts in vid olämpligt beteende. Oftast räcker en tillsägelse men vid
behov så går vi vidare med trappans åtgärder.
Olika situationer kan motivera att steg hoppas över eller kommer i annan ordning.
Konsekvenstrappan är kopplad till skolans Likabehandlingsplan.
1. Direkt tillsägelse på platsen – inblandad vuxen tillrättavisar eleven.
2. Allvarssamtal i enskilt rum – elev och mentor/inblandad vuxen
(helst två vuxna). Dokumenteras.
Mentor/ansvarig vuxen kontaktar föräldrarna och informerar om vad som
hänt.
3. Samtal i skolan – med föräldrar, elev, mentor/ansvarig vuxen samt ev. ytterligare
pedagog från arbetslaget. Vid detta samtal kan även biträdande rektor delta. Samtalet
dokumenteras.
4. Handlingsplan/Åtgärdsprogram upprättas för att bryta felaktiga beteenden.
Tid för uppföljningssamtal bokas med elev och föräldrar.
5. Anmälan till elevvårdsteamet (EVT), som består av rektor, biträdande rektor,
elevvårdssamordnare och skolhälsovård.
Utarbetad av Värdegrundsgruppen
Tyresö kommun
Nybodabergets förskolor och skolor
Bergfotens skola
Ht 2010