Brev

advertisement
Datum
2010-10-08
Konsekvenstrappa - Bergfotens skola
Skolan skall fostra eleverna till samhällsdugliga medborgare står det i skollagen. När en elev
uppträder ohövligt, kränkande, störande eller på annat sätt bryter mot klassens eller skolans regler,
är det viktigt att beteendet följs upp med lämplig åtgärd för att det inte skall upprepas. Nedan följer
en beskrivning av åtgärder som sätts in vid olämpligt beteende. Oftast räcker en tillsägelse men vid
behov så går vi vidare med trappans åtgärder.
Olika situationer kan motivera att steg hoppas över eller kommer i annan ordning.
Konsekvenstrappan är kopplad till skolans Likabehandlingsplan.
1. Direkt tillsägelse på platsen – inblandad vuxen tillrättavisar eleven.
2. Allvarssamtal i enskilt rum – elev och mentor/inblandad vuxen
(helst två vuxna). Dokumenteras.
Mentor/ansvarig vuxen kontaktar föräldrarna och informerar om vad som
hänt.
3. Samtal i skolan – med föräldrar, elev, mentor/ansvarig vuxen samt ev. ytterligare
pedagog från arbetslaget. Vid detta samtal kan även biträdande rektor delta. Samtalet
dokumenteras.
4. Handlingsplan/Åtgärdsprogram upprättas för att bryta felaktiga beteenden.
Tid för uppföljningssamtal bokas med elev och föräldrar.
5. Anmälan till elevvårdsteamet (EVT), som består av rektor, biträdande rektor,
elevvårdssamordnare och skolhälsovård.
Utarbetad av Värdegrundsgruppen
Tyresö kommun
Nybodabergets förskolor och skolor
Bergfotens skola
Ht 2010
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards