Utvecklingssamtal – underlag för lärare

Utvecklingssamtal
Information till dig som elev
o
Under utvecklingssamtalet för du en dialog med din mentor kring din studiesituation och
din sociala situation i skolan samt hur din kunskapsutveckling på bästa sätt kan stödjas.
När du är under 18 år inbjuds vårdnadshavare / god man att delta.
o
Syftet med utvecklingssamtalet är att:



Du ska utveckla din förståelse för egna mål och egna arbetssätt, samt bli
medveten om din egen utveckling för att öka ditt ansvar, inflytande och
motivation.
Din mentor ska lära känna dina behov och din situation
Underlätta kommunikation mellan skolan och hemmet.
Obs! Detta är inget samtal för betygsprognoser. Samtal kring det för du med respektive
ämneslärare.
o
Så här går utvecklingssamtalet till:

Samtal sker två gånger per läsår och avsatt längd är ca 20-30 minuter.

Inför samtalet får du ett förberedelsematerial av din mentor. Detta ska du fylla i
och reflektera kring i förväg, för att du ska vara väl förberedd till samtalet.

Samtalet utgår ifrån din individuella studieplan, dina förberedelser och din och
mentors helhetsbild av din studiesituation. Dina synpunkter är viktiga, och att du
berättar hur du själv arbetar för att det ska fungera bra och vad du behöver hjälp
och stöd i.

Inbjudan till utvecklingssamtalet sker skriftligt och innehåller välkomstbrev och
förberedelsematerial. Mentor ansvarar för att studieplan och närvarorapport
finns vid utvecklingssamtal.

Du och din mentor upprättar tillsammans mål för dina fortsatta studier. Mentor
behåller måldokumentet och ni följer upp det vid nästa samtal.

Vid det avslutande samtalet i din sista årskurs tar du själv ansvar för
måldokumentet där du formulerat dina framtidsplaner.