likabehandlingsplan för osbecksgymnasiet

advertisement
LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR OSBECKSGYMNASIET
Syfte

att främja alla elevers lika rättigheter

att motverka all diskriminering eller missgynnande särbehandling p g a:
kön
etnisk tillhörighet
religion/trosuppfattning
sexualitet
könsöverskridande identitet eller uttryck
funktionshinder
ålder

att motverka trakasserier, samt varje form av bemötande som kränker
elevens värdighet

att motverka repressalier, t ex hot och bötning
Mål
På Osbecksgymnasiet ska ingen utsättas för kränkande behandling. Elever och
personal visar ömsesidig respekt, där alla är delaktiga och tar ansvar för
varandra, för skolarbetet och för miljön. Alla ska känna sig trygga och respektera
varandras olikheter.
Ansvar
Alla som arbetar eller studerar på Osbecksgymnasiet har ett ansvar för att skapa
god miljö. Personal, elever eller föräldrar som upptäcker eller misstänker
kränkningar, ska ta kontakt med mentor, rektor eller elevhälsoteam.
Rutiner
Kränkning mellan elever
Steg 1
Den drabbade tar kontakt med mentor eller annan personal som eleven känner
förtroende för.
Steg 2
Mentor/personal tar kontakt med rektor och planerar för utredning och åtgärd.
Skolkurator, specialpedagog och skolsköterska informeras.
Steg 3
Samtal hålls med inblandade elever och föräldrar, om eleven inte är myndig.
Steg 4
Rektor tar beslut om eventuell åtgärd.
Steg 5
Uppföljning görs alltid av rektor eller av annan person som rektor utsett.
Kränkning mellan personal och elev
Steg 1
Eleven tar kontakt med rektor personligen eller med stöd av annan person som
eleven har förtroende för.
Steg 2
Rektor utreder och åtgärdar.
Steg 3
Rektor gör uppföljning.
Download