Inbjudan - Högskolan i Gävle

advertisement
Sida 1 av 3
Utvecklingssamtal
Utdrag ur Samverkansavtal vid Högskolan i Gävle1, § 5
”Utvecklingssamtal mellan närmsta chef och varje medarbetare ska genomföras årligen.
Utvecklingssamtalet ska genomföras separat från lönesamtalet. I utvecklingssamtalet ska
såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter på
individnivå behandlas. En långsiktig plan för medarbetarens kompetensutveckling utarbetas
och dokumenteras och uppföljning sker av genomförd kompetensutveckling.
Utvecklingssamtalet ska dokumenteras genom genomförande chefs försorg och delges
medarbetaren.”
===============================================================
Utvecklingssamtal ska dels ses som en del i samverkanstanken där man som arbetstagare ska
ha möjlighet att påverka verksamhetens utformning och den egna arbetsmiljön och dels ge
arbetstagare och arbetsgivare grund för utveckling av arbetstagarens kompetens och
arbetsuppgifter.
Utvecklingssamtalet är ett planerat och förberett samtal som utgår från i förväg kända
frågeområden. Samtalet bör genomföras i en ostörd och helst neutral miljö. Det som
framkommer vid utvecklingssamtalet ska inte föras vidare om inte arbetstagare och chef
kommer fram till att vissa delar kan tas upp i andra sammanhang.
Noteringar förda vid utvecklingssamtal
……………………..
datum
mellan …………………………………….. och …………………………………………….
Befattning: ………………………………………………………….
Året som gått - summering och reflektioner
Hur ser din arbetssituation ut idag - innehållet i arbetet under året enligt föregående års
överenskommelse:
Förbättringsområden
1
Diarienr 20-1023/10
Sida 2 av 3
Trivsel och arbetsglädje
Balans mellan arbete och fritid
Fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Vilka utmaningar ser du under det kommande året?
Vad skulle du vilja prioritera i ditt arbete?
Dina utvecklingsplaner och kompetensplaner
Kort sikt, aktiviteter/åtgärder
Längre sikt, planer
Arbetssituationen på avdelningen/akademin
Hur upplever du att arbetet fungerar inom ämnesgruppen/avdelningen/akademin?
Kommunikation, möten
Förbättringsområden
Verksamhetsmål
Hur upplever du att du bidrar till verksamhetens mål – HiG:s, akademins och avdelningens?
Utbildning, forskning och samverkan
Övriga frågor
Hur upplevde du vårt samtal?
Sida 3 av 3
Överenskomna viljeinriktningar/åtgärder
Vem ska göra vad?
Avstämningstidpunkt?
…………………………………………
Chef
När ska det vara klart?
…………………………………………
Arbetstagare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards