Ämnesprov i engelska för årskurs 9

Projektet Nationella prov i främmande språk/IPS
Göteborgs universitet
Ämnesprov i engelska för årskurs 9
Anpassning för elever med funktionsnedsättning
Frågan om anpassning i samband med genomförande av nationella prov är ständigt aktuell
och av stor vikt på olika nivåer. För den enskilda eleven handlar det om rätten att få visa vad
hon eller han faktiskt kan, för lärarna gäller det att vara medvetna om och förhålla sig till vad
som kan, bör och inte bör göras vid anpassning, och för rektor handlar det om att ha det
yttersta ansvaret för att den anpassning som görs sker på rätt sätt. På nationell nivå är
anpassningsfrågan framför allt viktig ur jämförbarhets- och likvärdighetssynpunkt.
Provens syfte
Nationella prov erbjuder lärare stöd när slutbetyg ska sättas och syftar till att göra
betygsättningen rättvis och jämförbar på nationell nivå. Proven utvecklas och prövas ut med
stor noggrannhet och under standardiserade och kontrollerade former. Grundläggande är att
proven används på avsett sätt och att elevernas prestationer/kunskaper bedöms på ett så
tillförlitligt och likvärdigt sätt som möjligt. Det innebär att det/de mål som en viss provdel är
utvecklad för att pröva också är det som faktiskt blir prövat samt att bedömningen av
elevernas prestationer sker enligt givna anvisningar.
Anpassning och ansvar
För elever med någon typ av funktionsnedsättning, som medför att de inte kan genomföra en
viss uppgift på det avsedda sättet, görs sådan anpassning att det inte uppstår hinder för
bedömningen av en viss färdighet. Det krävs inte att elevens funktionsnedsättning är
diagnosticerad för att anpassning ska kunna göras. Ett beslut om anpassning fattas lokalt av
dem som besitter kunskapen om elevens förhållanden, dvs. lärare och rektor i kommunikation
med elev och vårdnadshavare. Viktigt i sammanhanget är att eleven är van vid den typ av
anpassning man avser göra, så att inte sättet på vilket den sker i stället riskerar att bli ett
störande inslag i provsituationen.
Under rubriken Specifik information om anpassning avseende ämnesprovet i engelska nedan
beskrivs ett antal konkreta möjligheter till anpassning vid olika typer av funktionsnedsättning.
Dessa åtgärder avser anpassningar som kan underlätta för enskilda elever att genomföra
provet utan att det som prövas blir förändrat.
Vilka anpassningar görs?
Sedan 2006 har det i lärarenkäten till ämnesprovet i engelska funnits en fråga om vilka
anpassningar som görs och för hur många elever. Svaren visar att den vanligaste åtgärden är
utökad provtid, men det är också vanligt att eleverna får genomföra provet eller delar av
provet enskilt eller i mindre grupp tillsammans med speciallärare, specialpedagog eller
motsvarande. Lärarna nämner särskilt att detta sker för att eleverna behöver lugn och ro.
Andra åtgärder är att elever får skriva sina svar och/eller sin uppsats på dator samt att
instruktioner och/eller frågor och svarsalternativ (framför allt till hörförståelseuppgifter) läses
högt. Möjligheten att dela upp provet på olika tillfällen verkar endast utnyttjas i mycket liten
omfattning. Ett relativt litet antal lärare beskriver att de har förlängt skrivpauser för enskilda
elever genom att stanna cd:n vid uppspelningen av hörförståelseuppgifter.
1
Ämnesprov i engelska för årskurs 9
Projektet Nationella prov i främmande språk/IPS
Göteborgs universitet
Anpassningar som förändrar det som faktiskt prövas
Åtgärderna som beskrivs ovan anses inte förändra det som faktiskt prövas och påverkar inte
heller bedömningen nämnvärt i förhållande till givna anvisningar. Det gör däremot upprepade
uppspelningar av hörförståelsedelar utöver den upprepning som redan från början ingår i vissa
delar, samt uppläsning av text i den del av provet som är avsedd att pröva elevers
läsförståelse.
Lärarenkäterna visar att åtgärden att spela om hela eller delar av cd:n visserligen förekommer,
men att den är förhållandevis ovanlig. Detsamma gäller emellertid inte uppläsning av text/er,
vilket verkar vara minst lika vanligt förekommande som att elever får genomföra provet i en
mindre grupp. Samtidigt kan det också konstateras att detta är en åtgärd som det råder stor
osäkerhet kring, vilket visar sig årligen både i lärarenkäter och vid kontakter med lärare,
specialpedagoger och rektorer. Det gäller här allt från undran över om man som lärare
överhuvudtaget får läsa upp texter för elever, till ett starkt krav på att text i provet borde
finnas inläst på cd, så som är fallet i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i
årskurs 9.
Hur påverkas bedömningen?
När en text som är avsedd att pröva elevers läsförståelse läses upp, används inte uppgiften på
det avsedda sättet, och det som provdelen är utvecklad för att pröva är inte längre det som till
fullo faktiskt prövas. Detta får konsekvenser både för bedömning och för provresultat.
Studier av läsförståelse och lyssningsstöd
Det som har beskrivits ovan är ett dilemma som man brottas med i provsammanhang på
många håll runt om i världen, och en del studier har genomförts för att undersöka vad som
händer när det som prövas i samband med att lyssningsstöd erbjuds vid läsning, i stället för
läsförståelse, blir en mera generell receptiv förmåga. Resultaten av dessa studier är inte
entydiga och ger i sin tur upphov till många nya frågor. Dessa handlar bland annat om hur
lyssningsstödet ska vara utformat. Ska läraren läsa upp texten, och hur ska instruktionerna
kring detta i så fall se ut? Hur många gånger ska texten läsas upp – en gång i sin helhet eller i
mindre stycken? Ska texten finnas i ett format så att eleverna själva har möjlighet att anpassa
avlyssningen efter individuella behov? Och vad händer i så fall i relation till likvärdighet och
jämförbarhet? Även i Sverige har frågan studerats och analyser pågår av de resultat som
framkommit.
Specifik information om anpassning avseende ämnesprovet i engelska
Anpassning vid genomförandet av proven för elev med funktionsnedsättning bör föregås av
omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad proven prövar och elevens förutsättningar.
Eleven ska, i god tid före proven, få information om hur anpassning vid prov eventuellt
påverkar bedömningen av respektive prov. Det är betydelsefullt att eleven förstår provets
syfte och vad som ska prövas i provet. Kunskap om elevens funktionsnedsättning, om
konsekvenser av anpassning vid prov och om provens krav- och betygsgränser är av stor vikt
för att kunna bedöma provresultatet.
2
Ämnesprov i engelska för årskurs 9
Projektet Nationella prov i främmande språk/IPS
Göteborgs universitet
Möjliga anpassningsåtgärder
Nedanstående är inte att betrakta som en uttömmande lista över anpassningsåtgärder. Andra
typer av anpassning kan komma i fråga, men grundläggande är att all anpassning kopplas
direkt till elevens funktionsnedsättning.
Part A
•
•
•
Utökad provtid
Uppläsning av instruktioner och uppgifter
Döva elever kan genomföra provet på dator med hjälp av chattfunktion
Part B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utökad provtid
Genomförande av provet i avskildhet
Kopior på färgat papper
Förstorad text
Uppläsning av instruktioner och uppgifter
Möjlighet att skriva svar på dator
Möjlighet att läsa upp svar eller besvara vissa frågor muntligt. Uppgifter där språklig
korrekthet krävs måste dock besvaras skriftligt, eftersom ett muntligt svar inte ger
tillräckligt underlag för bedömning
Förlängning av pauser för att besvara frågor i Part B 2
Uppdelning av Part B så att B 1 och B 2 genomförs på olika dagar
Elev med hörselnedsättning kan få manus till Part B 2 uppläst (finns i häftet
Bedömningsanvisningar Part B) eller få använda hörhjälpmedel
Angående uppläsning av text som är avsedd att pröva elevers läsförståelse, se ovan under
rubriken Anpassningar som förändrar det som faktiskt prövas.
Part C
•
•
•
Genomförande av provet i avskildhet
Möjlighet att skriva text på dator och eventuellt bearbeta den egna texten med hjälp av
talsyntes
Elev kan ges tillfälle att läsa upp sin text för läraren, som därmed kan få en mer
allsidig bild av elevens förmåga att uttrycka sig kring det valda temat. Bedömningen
måste dock avse den skrivna texten i relation till de långsiktiga målen och
kunskapskraven
Provmaterialet kan beställas i punktskrift, textview etc. För beställning av anpassade prov,
kontakta Liber Distribution, Tommy Mobrin (08-690 94 90, fax 08-690 90 04).
Observera att provmaterial inte får överföras till digitalt format i samband med anpassning,
eftersom det då finns risk för spridning bl.a. via Internet och mobiltelefoner. Se Skolverkets
brev om hantering till lärare och rektorer (2011-08-01). Brevet går även att ladda ner från
www.skolverket.se > Prov & bedömning > Nationella prov > Om nationella prov >
Beställning.
För ytterligare belysning av frågor kring anpassning hänvisas till www.skolverket.se > Prov &
bedömning > Anpassning
3
Ämnesprov i engelska för årskurs 9