Exempel på relationsskapande aktiviteter
Aktivitet för att ta fram förhållningssätt utifrån kärnvärdet inkluderande
Att symbolisera känslan av utanförskap – att inte få vara med. En övning som kan
genomföras i åldersintegrerade grupper i arbetslaget under en halvdag eller ett par
timmar.
Material: A5 papper, vattenfärg, vattenbehållare och penslar.
De didaktiska frågorna vad, hur och varför?
Vad: Eleverna får i sina åldersintegrerade grupper samtala om känslan av
utanförskap – att inte få vara med. Detta ska utmynna i en kreativ bild.
Hur: Pedagogen ansvarar för att sätta igång en diskussion utifrån följande frågor:
Hur tror ni att det känns för att någon att känns sig utanför, att inte få vara med?
Varför får inte alla vara med jämt? På vilka andra sätt kan man visa att man inte är
välkommen? Hur känns det att bli inbjuden, att få vara med? Hur kan man göra när
man ser att någon är utanför?
Efter diskussionen kring ovanstående frågor målar eleverna enskilt en bild utifrån
känslan som utanförskap bringar. Var tydlig med att det inte finns något rätt eller fel,
man kan bildligt uttrycka sin känsla på många olika sätt.
Varför: Vi vill genom diskussion kring begreppet utanförskap synliggöra, för
eleverna, hur utanförskap kan kännas, upplevas och behandlas. Vi vill öppna upp en
dialog mellan pedagog-elev, elev-elev samt pedagog-pedagog. Vi tror att öppenhet
kring ett vanligt dilemma kan leda till en förbättrad situation samt en ökad insikt och
förståelse för andra människors känslor. Att kreativt få skapa en bild av sina känslor
möjliggör elevers olika typer av lärande genom olika sinnen.
Koppling till uppdraget och målen i läroplanen:
Lgr 11
Normer och värden
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling,
samt medverkar till att hjälpa andra människor.

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen.
Ämne: Bild
Syfte ur kursplan 1-3:
 Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Centralt innehåll ur kursplan år 1-3
Vittra Sälen  Sälentorget 5  101 24 STOCKHOLM 
Telefon 0771-191090  epost [email protected]  www.vittra.se/salen
Bildframställning
 Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Ämne: SO
Syfte ur kursplan 1-3:
 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
utifrån etiska begrepp och modeller.
Centralt innehåll 1-3
 Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i
sportsammanhang.
Ämne: Svenska
Syfte ur kursplan 1-3:
 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll 1-3:
 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för
olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Vittra Sälen  Sälentorget 5  101 24 STOCKHOLM 
Telefon 0771-191090  epost [email protected]  www.vittra.se/salen