Här växer människor och kunskap - Strukturtorget

Här växer människor och kunskap
Välkommen till
oss på Vittra Sälen
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Kvällens program
Här ger du hållpunkter för kvällens program
Kl 19.00-20.00
Kl 18-18.30
 Rundtur i skolan
Vittra som helhet
Vår skola
Kl 18.30-19.00
Elevpresentationer
Frågor
Här växer människor och kunskap
Kort fakta om vår förskola/grundskola
Personal och organisation
Upplevda resultat
xx medarbetare
Rekommendationsgrad
xxx barn och elever
NKI värde
För- och grundskola
NMI värde
Formella resultat
Meritvärden åk 9
Behörighet till gymnasiet
Här växer människor och kunskap
Det här är Vittra
…om kraften i glada och nyfikna barn
Här växer människor och kunskap
Vår vision:
”Ett starkt civilt samhälle med medvetna och
ansvarstagande medborgare som gör
självständiga val”
Här växer människor och kunskap
Vår idé:
”Att bidra till ökade livschanser genom
utbildning och lärande”
Här växer människor och kunskap
Vår drivkraft:
”Vi tror på kraften i glada och nyfikna ungar –
det är den bästa grunden för ett livslångt
lärande”
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
 Trygghet och gemenskap – en del av Vittrakulturen
 Engagerade lärare och pedagoger
 Höga kunskapsresultat
 Individuell utvecklingsplan utifrån hela barnet
 Personlig utveckling som en viktig del av lärandet
 Samtida undervisning för struktur och sammanhang
 Lärmiljö för kreativitet och studiero
 Systematiskt kvalitetsarbete
Här växer människor och kunskap
Trygghet och gemenskap – en del av Vittrakulturen
Barn som är trygga i sig själva lär sig mer. Därför har vi en kultur på skolan som präglas av
trygghet och god gemenskap med gemensamma förhållningssätt och spelregler.
 Ger barnet tilltro till sin egen förmåga
 Bidrar till en god självkänsla
 Ger mod att våga stå upp för sina åsikter
 Ger mod att våga stå upp för andra
Här växer människor och kunskap
Engagerade lärare och pedagoger
Våra engagerade lärare och pedagoger är stommen i vår verksamhet. Det är tack vare dem
som vi har nöjda elever och föräldrar. Hos oss har varje barn en ansvarspedagog som:
 Ser hela elevens situation och utveckling
 Har en nära pedagogisk relation med
barnet
 Har en tät dialog med dig som förälder
Här växer människor och kunskap
Höga kunskapsresultat
Vi har höga förväntningar på att alla elever ska nå sina mål och vi ger oss inte förrän alla har
lyckats. Därför har vi:
 Täta kunskapsuppföljningar, varje kvartal
 Tydliga kunskapsmål för varje barn, med delmål
som skapar motivation
 Kunskapsuppföljning även i de lägre årskurserna i
skolan
 Dokumentation av ditt barns utveckling i
Schoolsoft
Här växer människor och kunskap
Individuell utvecklingsplan utifrån hela barnet
Vi ser hela barnet och till varje elevs individuella utveckling. Därför har varje barn en årlig
plan med mål inom tre områden: kunskap, lärande och personlig utveckling.

Kunskap; kunskapskraven i läroplanen

Lärande; att utvärdera, reflektera och förstå

Personlig utveckling; mål för personlig utveckling som får
barnet att växa som människa

I Vittraboken följer vi tillsammans utvecklingen löpande
Här växer människor och kunskap
Personlig utveckling som en viktig del av lärandet
På Vittra får ditt barn utrymme att prova sig fram. Att lyckas och misslyckas. Att utvärdera,
reflektera och förstå. Att bli medveten om sina styrkor och utvecklingsområden, att växa som
människa.
 Barnet/eleven blir medveten om sig själv
och vågar och vill utmanas
 Varje år summerar vi barnets sociala
utveckling i ett Vittraomdöme
Här växer människor och kunskap
Samtida undervisning för struktur och sammanhang
Struktur skapar trygghet och fokus; att veta vad man ska göra, och varför man ska göra det.
Undervisningen sätts i ett sammanhang för att ge djupare förståelse och ett lustfyllt lärande.
 Dagen inleds med en samling. Där vi går igenom dagen samt tar
upp och läser om aktuella händelser. Diskuterar och återberättar
 På lektionerna arbetar vi ofta med uppgifter där flera ämnen ingår
och knyter dem till aktuella händelser. Det väcker nyfikenhet,
intresse och fördjupar kunskaperna
 Varje dag stannar vi upp för en gemensam reflektion. Vad har jag
lärt mig? Vad tar jag med mig till nästa dag?
Här växer människor och kunskap
Lärmiljö för kreativitet och studiero
Vår lärmiljö utgår från barnen och elevernas behov och är anpassad till olika lärsituationer.
Därför har vi en varierande lärmiljö, där alla barn och elever får möjlighet att komma till sin
rätt.
 Vi lär oss på olika sätt och därför har vi olika
miljöer för gemenskap, kreativitet och
studiero
 En fysisk och digital lärmiljö som är i framkant
som stödjer och förbättrar måluppfyllelsen
 En bra balans mellan öppna ytor och slutna
rum, den är vacker, flexibel och funktionell
Här växer människor och kunskap
Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper oss säkerställa att våra barn och elever får en
utbildning av hög kvalitet.
 Våra årliga enkätundersökningar som vi
gör på hösten och våren ger oss en god
bild av vad vi behöver förbättra/utveckla
 Vi följer upp elevernas kunskapsresultat
varje kvartal för att kunna vidta rätt
åtgärder så att alla når målen
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Mer ingående presentation av vår skola
Här beskriver du fakta om din skola exempelvis kan det vara bra att lyfta:
Xx pedagoger
Xx Förstelärare
Elevhälsoteam
Xxx elever
Fritidshem
Elevråd- skolråd
Fotbollsplan med konstgräs
Hemlagad mat/aktivt matråd
Xx datorer och Ipads
Skolkör
Traditioner
Hur gör man skolvalet
Här växer människor och kunskap
En dag hos oss på Vittra Sälen
Här beskriver du som rektor hur en vanlig dag ser ut på din skola.
Fritids öppnar 07.00 och stänger kl 18.00
Kl 08.10 går alla elever till resp. hemvist med ansvarspedagog för daglig samling
osv
Här växer människor och kunskap
Kvalitet/Betyg
Här beskriver du som rektor de viktigaste kvalitetsresultaten.
Här växer människor och kunskap
Möten och information för dig som förälder
Här beskriver du som rektor vilka kontaktytor som ni erbjuder.
Veckobrev
Föräldramöten
IUP-samtal
Hemsida
Schoolsoft
Facebook
osv
Här växer människor och kunskap
Vittra är en del i AcadeMedia,
Nordens största
utbildningskoncern.
26 skolor i hela landet.
7500 elever.
Här växer människor och kunskap
Slutbild på skolan
Här kan du välja att lägga bild på skolan som avslutning på presentationen, alternativt ta bort
denna sida ur presentationen och använda nästa bild som “slutbild”.
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap