Facit Problem 1: Uttryck och ekvationer 101) a) 16h + 13s b

advertisement
Facit
Problem 1: Uttryck och ekvationer
101)
a) 16h + 13s
b) Inköp = 16h + 13s
Kostnad = 16  5000 + 13  3000 = 119 000 kr.
102)
a) x = (17 + 15) / 4 = 8
b) 14x - 10x = 200
4x = 200
x = 200/4 = 50
Öva och läs vidare: Kapitel 3 i Holmström/Smedhamre. Svaren hittar du längst bak i
boken.
Problem 2: Storheter och enheter
201) Antag att vi vill beskriva olika egenskaper hos en koppartråd. Hur lång är den?
Vilken tvärsnittsarea har den? Hur mycket väger den? För att besvara dessa frågor
behöver vi göra mätningar. Sådana egenskaper som är mätbara, kallas för fysikaliska
storheter. En storhet kan även användas för att beskriva ett förlopp, t ex hur lång tid det
tar för koppartråden att falla till golvet. Andra egenskaper koppartråden har är dess färg
men denna egenskap är inte kvantitativ (mätbar) utan kvalitativ och beskrivs därför inte
som en storhet.
202)
Storhet
Enhet
Längd
Tid
Massa
Materialmängd
temperatur
Elektrisk ström
Ljusstyrka
1 meter (m)
1 s (s)
1 kilogram (kg)
1 mol
1 kelvin (K)
1 ampere
1 candela (cd)
Öva och läs vidare: Kapitel 2 om storheter och enheter i Ergo Fysik. Svaren finner du
längt bak i boken. OBS! alla svaren i uppgift 202 finns inte i kapitlet, men söker ni på
”SI-systemet” på Internet finner ni mer detaljerad information om varje grundenhet! Gör
detta och läs på.
Problem 3: Kraft
Tyngdkraften drar alltid rakt ned. Normalkraften från bordet mot hörapparaten är nästan
lika stor som tyngdkraften, men något mindre pga. lutningen på taket. Friktionskraften är
liten i det här fallet.
Öva och läs vidare: Kapitel 4 om kraft i Ergo fysik. Svaren hittar du längst bak i boken.
Problem 4: Utläsning av grafer
a) Efter 4 minuter har jag kommit 3km. Det kan skrivas som 3000 meter och 4 x 60
sekunder.
Min medelhastighet i m/s är då 3000 / 240 = 12,5 m/s
b) Vid fem minuter sker ingen förändring i sträcka, jag står still och har hastigheten 0
m/s.
c) Enligt utläsning i diagrammet har det gått två minuter när jag kommit 1,5 km, alltså
borde klockan vara 7:02.
Öva och läs vidare: Kapitel 5 om funktioner i Holmström/Smedhamre och kapitel 3 om
rörelse i Ergo fysik A. Svaren hittar du längst bak i boken.
Problem 5: Arbete och energi
Arbetet är kraften gånger sträckan. Kraften i det här fallet är 67  9.82 N. Sträckan som är
intressant är den jag faktiskt går, alltså 20 meter (från stugan till platån).
Arbetet jag utför blir alltså 67  9,82  20 = 13159 Nm.
Märk att jag frågar efter arbetet jag utför och inte vilken lägesenergi jag får. Viss skillnad
även om formlerna ser liknande ut. Enheten skiljer.
Öva och läs vidare: Kapitel 5 om arbete och energi i Ergo Fysik.
Problem 6: Tryck
Det enklaste sättet att minska trycket i flaskan är att kyla ner flaskan, och därmed också
gasen. Ur formeln kan man också se att trycket hade minskat om man ökade volymen på
flaskan, men det är ju inte det lättaste…
Ur ideala gaslagen:
p  kT / V
Öva och läs vidare: Kapitel 6 om termofysik i Ergo Fysik.
Svaren hittar du längst bak i boken.
Problem 7: Statistik
701) Gruppens sammanlagda ålder = (7  30) + (15  25) = 585
Gruppens medelålder är alltså = 585/22 = 26.6 år
702) Ja, medelpriset = 5800 kr. Medianen = 5900 kr.
Öva och läs vidare: Kapitel 6 i Holmström/Smedhamre. Svaren hittar du längst bak i
boken.
Problem 8: Ström och spänning
I en växelspänningskälla byts polariteten hela tiden med en viss frekvens, så det som var
plus blir minus och sedan plus igen osv. Detta gör att strömmen också byter riktning i
kretsen. Växelspänning är det vi har i våra vanliga vägguttag. Då är spänningen 220 Volt
och frekvensen som polariteten ändras med är 50 Hz.
Med en likspänningskälla är polariteten alltid densamma och strömmen går alltid åt
samma håll. Exempel på en likspänningskälla är ett batteri.
Öva och läs vidare: Kapitel 7 om elektricitet i Ergo fysik. Sök gärna på Internet också för
mer specifika definitioner.
Problem 9: Elektriska kretsar
901) Resistorer, kondensatorer, spolar, transistorer, dioder…det finns många svar på den
här frågan!
902)
a) Lamporna är seriekopplade. Det betyder att samma ström flyter genom alla lampor.
Om en lampa går sönder bryts strömmen och alla lampor påverkas.
b)
För att komma undan detta problem kan man
parallellkoppla lamporna. Då får de egen
strömförsörjning. Nackdelen är att varje liten lampa
måste ha en
tråd dragen till strömkällan vilket både blir produktionsmässigt
svårare samt dyrare. Nu för tiden finns dock sådana ljusslingor att få tag i.
Öva och läs vidare: Kapitel 7 om serie- och parallellkoppling i Ergo Fysik. Sök även
gärna på ”elektriska komponenter” på Internet. Det finns en uppsjö av dessa med mycket
bra beskrivning!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards