Insulinbehandling av diabetes mellitus i nya nationella riktlinjerna

advertisement
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling av diabetes mellitus
i nya nationella riktlinjerna
Anna Hedlén
Kliniken för medicin och geriatrik
Lindesbergs lasarett
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Intensivbehandling
ƒ Prio 1 vid typ 1 diabetes och nyupptäckt typ 2 diabetes
ƒ Prio 5 vid typ 2 med längre duration
ƒ Målet bör utformas från en individuell bedömning av
nytta/risk
ƒ Typ1, typ 2, diabetesduration, förekomst av
senkomplikationer, frekvens av svåra hypoglukemier,
förväntad återstående livslängd
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Behandlingsmål
ƒ HbA1c 5-6% ? fP-glu ? Postprandiella värden ?
ƒ Frihet från symtom på hyper/hypoglukemi ?
ƒ Glöm inte övriga riskfaktorer !
ƒ Var tydlig inför patienten men även övrig
sjukvårdspersonal !
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Progressiv sjukdom
ƒ 10 års duration – nära 50% av patienterna har
insulinbehandling
ƒ Olika kombinationer: med eller utan tablettbeh, NPHinsulin i en-dos, mix-insulin i två-dos, måltidsinsulin med
eller utan NPH-insulin
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Tillägg till tablettbehandling om patienten inte har njursvikt
ƒ Kombination Metformin och NPH-insulin till natten är
säkert (liten risk för hypoglukemi)
ƒ Samma minskning av HbA1c som långverkande analoger
ƒ Vanligast förekommande kombinationen
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Mix-insulin i två-dos ett alternativ i kombination med
tabletter men även som enda behandling hos äldre
ƒ Måltidsinsulin och NPH-insulin ställer stora krav på
patienten men är ett alternativ som är tänkbart vid tex
njursvikt och/eller höga krav på god metabol kontroll
ƒ Sk assisterad egenvård hjälp vid insulinbehandling
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Nackdelar:
ƒ Effekt på livskvalité ej studerat tillräckligt
ƒ Behandlingskostnad för långverkande analoger är dubbelt
så hög som för NPH-insulin
ƒ Otillräckligt underlag för att bedöma kostnadseffektivitet
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Rekommendationer: sjukvården bör
ƒ Vid insulinbehandling av typ 2 diabetes välja NPH-insulin,
kombinationsinsulin eller måltidsinsulin med eller utan
NPH-insulin som förstahandsval (prio 3)
ƒ Välja långverkande insulinanaloger om behandling med
NPH-insulin givit upprepade hypoglukemier (prio 3)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Hälso- och sjukvården bör inte
ƒ Välja långverkande insulinanaloger som förstahandsval
(prio 9)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Insulinbehandling vid typ 2 diabetes
ƒ Ekonomiska konsekvenser:
ƒ Diabetesvården skulle kunna frigöra resurser
motsvarande knappt 49 miljoner kronor om förskrivningen
av långverkande insulinanaloger minskade till 10% av
DDD i st f nuvarande 25% (2008)
ƒ Kan vara kostnadseffektivt, för samhället, hos patienter i
eget boende om det medför färre hembesök
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Lantus, Levemir och Insulatard över tiden
Örebro län
450 000
450 000
400 000
400 000
350 000
350 000
300 000
300 000
250 000
250 000
200 000
200 000
150 000
150 000
100 000
100 000
50 000
50 000
0
0
DDD
INSULATARD
Läkemedelskommittén
Örebro läns landsting
LEVEMIR
LANTUS
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Lantus, Levemir och Insulatard över tiden
Örebro län
3 500 000
3 500 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
0
0
Kronor
INSULATARD
Läkemedelskommittén
Örebro läns landsting
LEVEMIR
LANTUS
Download