Ersättningsrättigheter för diabetesläkemedel: för kännedom Bästa

advertisement
Ersättningsrättigheter för diabetesläkemedel: för kännedom
Bästa mottagare
Det kommer att ske ändringar i ersättningarna för diabetesläkemedel vid ingången av 2017.
Ändringarna kräver inga åtgärder av dig.
Ersättningsnivån för alla andra diabetesläkemedel än insulin sjunker. Ersättningen är i
fortsättningen 65 %. Detta betyder att du själv betalar 35 % av läkemedlets pris från 1.1.2017.
Ersättningsnivån för insulinpreparat ändras inte. Ersättningen är alltjämt 100 %. Du betalar själv
en självrisk på 4,50 euro för insulinpreparat såsom hittills.
Ersättningsrättigheter
Vi har beviljat dig följande nya ersättningsrättigheter med vilka du får ersättning för
diabetesläkemedel från 1.1.2017:


103. Diabetes, insulinbehandling
215. Diabetes, annan än insulinbehandling
Om du har gällande ersättningsrätt 160 har vi också beviljat dig ersättningsrätt 285. Exenatid och
liraglutid.
Du får ersättning för läkemedlen när du har betalat hela initialsjälvrisken, som är 50 euro per
kalenderår. Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år
då en person fyller 19 år.
Ytterligare information
När du köper läkemedel får apoteket uppdaterade uppgifter om dina ersättningsrättigheter i etjänsten för förfrågningar om läkemedelsersättningar.
Du får ett nytt FPA-kort per post 2017. Du kan se dina ersättningsrättigheter i FPA:s e-tjänst,
www.fpa.fi.
Närmare information om förändringarna finns på följande sida.
Med vänlig hälsning
Folkpensionsanstalten
Närmare information om den ändrade lagstiftningen gällande ersättningsnivåerna för diabetesläkemedel
Alla andra diabetesläkemedel än insulinpreparat överförs till den lägre specialersättningsklassen
1.1.2017. Ändringen är en del av de inbesparingar på sammanlagt 150 miljoner euro som enligt
regeringsprogrammet måste göras i läkemedelsersättningarna.
Ändringen genomförs så att statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder
bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel
med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent (25/2013)
ändras 1.1.2017. Enligt förordningen bibehålls insulinbehandling i den högre
specialersättningsklassen (100 %). Behandling av diabetes med andra än insulinpreparat hör till
den lägre ersättningsklassen (65 %).
Folkpensionsanstalten (FPA) har beviljat dig de nya ersättningsrättigheter som ändringen kräver.
Nya ersättningsrättigheter
De nya ersättningsrättigheter som ändringarna kräver har beviljats utifrån de gällande
ersättningsrättigheter som du har för närvarande.
Gällande ersättningsrätt
103. Diabetes
Ny ersättningsrätt 1.1.2017
103. Diabetes, insulinbehandling och
215. Diabetes, annan än insulinbehandling
160. Exenatid och liraglutid
285. Exenatid och liraglutid
Download