Läkemedel och amning

advertisement
December 2014
Produktion och distribution
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
står för teknisk lösning, koppling till produktsortimentet,
presentation och distribution. Medicinskt ansvarig för
textinnehållet är Klinisk farmakologi, Karolinska
universitetssjukhuset, Stockholm.
Mer information
Kontakta [email protected] eller besök
http://www.janusinfo.se/amning
Läkemedel och amning
Ett beslutsstöd för läkare
och sjukvårdspersonal
Läkemedel och amning är en tjänst med
generella rekommendationer för om amning
kan ske medan modern genomgår läkemedelsbehandling. Tjänsten kan därigenom underlätta
läkemedelsanvändning för modern under
amningsperioden och samtidigt bidra till barnets
säkerhet.
Hur innehållet tas fram
Läkemedel och amning innehåller kommersiellt obunden
läkemedelsinformation och innehållet är framtaget och
bearbetat enligt en standardiserad arbetsprocess. Ett antal
definierade litteraturkällor söks igenom varvid informationen
värderas och sammanställs enligt strukturen klassificering,
rekommendation, bakgrund och referenser.
Förskrivaren får stöd vid läkemedelsval
Förskrivaren kan snabbt söka fram om amning kan ske
eller om modern bör avstå från att amma. Tjänsten ger
en kort rekommendation med bakgrundsdokumentation.
Texterna skrivs av farmaceuter och läkare och godkänns av
specialistläkare i klinisk farmakologi.
De flesta av de vanliga läkemedlen på den svenska
marknaden ingår. Läkemedlen är sökbara på substans- eller preparatnamn. Texterna är indelade i klassificeringsgrader (1-3)1 samt efter vilken dokumentation
som finns (0-2). Bedömningen tar i vissa fall hänsyn till
läkemedelsformen. Rekommendationerna kan alltså vara
olika för samma substans beroende på om det är
systemisk eller lokal behandling.
1
1: Förenligt med amning
2: Särskilda överväganden och/eller med förbehåll 3: Amning avråds.
Uppdateras kvartalsvis
Det medicinska informationsinnehållet om substanserna
uppdateras kvartalsvis. Aktuellt produktsortiment för de i
tjänsten förekommande substanserna uppdateras löpande
mot SIL (Svensk informationsdatabas för läkemedel).
Både på webben och i journalsystemen
Läkemedel och amning nås via webbplatsen Janusinfo:
http://www.janusinfo.se/amning.
De journalsystem som har beslutsstödet Janusfönster
integrerat kommer att få tillgång till Läkemedel och amning
via Janusfönsters knapprad.
Download