Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för

advertisement
 Linköpings universitet 581 83 Linköping Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010‐470 06 37 BESLUT 2014‐02‐24 Reg. Nr. 411‐17782‐13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010‐470 03 00 Org nr 202100‐6487 www.uhr.se
Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys vid Linköpings universitet Ärendet Linköpings universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys (Dnr: LiU‐
2013‐02014). Linköpings universitet vill utöver kraven i områdesbehörighet 1 använda lägst betyget godkänt i engelska B eller engelska 6, eller motsvarande, som behörighetskrav. Linköpings universitet ställer som krav på särskild behörighet, för tillträde till kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys, områdesbehörighet A1 eller 1. De sökande som är behöriga från nya gymnasieskolan (Gy11) uppfyller i och med sin gymnasieexamen engelska 6 i sin grundläggande behörighet. Eftersom områdesbehörighet 1 endast kräver grundläggande behörighet i engelska (engelska A) vill universitet ställa det högre kravet engelska B eller engelska 6 för sökande som saknar gymnasieexamen. Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014. Linköpings universitet har haft tillstånd, från och med höstterminen 2010 till och med antagningen till höstterminen 2013, att utöver områdesbehörighet 1 kräva lägst godkänt betyg i engelska B, eller motsvarande. Med anledning av att tillståndet gått ut ansöker Linköpings universitet om förnyat tillstånd. Linköpings universitets ansökan består av ansökan, en komplettering, kursplan samt kursinformation och litteraturlista för Negotiation and Conflict/Samförstånd och konflikt, 15 högskolepoäng. Sida 1 (4) Lärosätets motivering och beskrivning Linköpings universitet anför i sin ansökan att erfarenheten från kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys är att studenter med svaga kunskaper i engelska språket får problem både med att tillgodogöra sig litteratur på engelska och att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar och seminarier. I en komplettering, efter förfrågan av Universitets‐ och högskolerådet, beskriver lärosätet mer utförligt varför kravet på engelska B är nödvändigt för att studenterna ska klara studierna på kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys. Programmet har en hel del kurslitteratur på engelska redan från termin 1 och under hela programmet. Under fjärde terminen finns en kurs som ges på engelska om det finns internationella studenter: Welfare and Society, 7,5 högskolepoäng. Under den femte terminen läser studenterna Negotiation and Conflict, 15 högskolepoäng. Lärosätet framför att kursen helt ges på engelska och att seminarieledare och gästlärare är engelsktalande. Kursen har även, förutom vanlig engelsk litteratur, många forskarrapporter på engelska. Dessa upplevs som svåra för många av de studerande att ta till sig. Många av de studerande har svårt för att uttrycka sig på engelska och blir således tysta, så seminarierna blir på en helt annan nivå än om de är på svenska. Också de studerande som idag har engelska B som förkunskaper har enligt Linköpings universitet svårt att tillgodogöra sig litteraturen på engelska samt att genomföra seminarier på engelska. Lärosätet menar att detta problem skulle förvärras om lärosätet inte fick fortsatt tillstånd att kräva Engelska B. I den kursplan lärosätet bifogat framgår det att om internationella utbytesstudenter medverkar i kursen Negotiation and Conflict/Samförstånd och konflikt ges föreläsningar och vissa seminarier på engelska. Examinationen sker på engelska eller i den mån det är möjligt på svenska. I kursbeskrivningen framgår att kurslitteraturen är på engelska. Universitetet lyfter också att programmet håller på att genomgå en revidering där det arbetas fram fler kurser på engelska och där fler övande moment kommer att införas på engelska för att stärka studenternas kunskaper för senare studier inom programmet. Sida 2 (4) Universitets‐ och högskolerådets bedömning De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl kan Universitets‐ och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (UHRFS 2013:2). För behörighet till kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys vill Linköpings universitet använda språkkravet engelska B eller engelska 6. De sökande som uppfyller det särskilda behörighetskravet genom områdesbehörighet A1 har engelska 6 medan de vars särskilda behörighet anges i områdesbehörighet 1, inte nödvändigtvis har förkunskaper motsvarande engelska B eller engelska 6. Universitets‐ och högskolerådet konstaterar att en begränsad del av utbildningen ges på engelska. Linköpings universitet har i en komplettering uppgett att en kurs på programmet, Negotiation and Conflict/Samförstånd och konflikt, 15 högskolepoäng, är helt på engelska. Det framgår inte av kursplanen att kursen alltid ges uteslutande på engelska men det framgår att föreläsningar och vissa seminarier ges på engelska om internationella utbytesstudenter medverkar i kursen. Det framgår också i kursinformationen att studenterna inte kan garanteras att göra vissa examinationsmoment på svenska och att litteraturen är på engelska. Universitets‐ och högskolerådet tolkar lärosätets beskrivning av kursen som att den i vart fall ges i huvudsak på engelska. Universitetet uppger också att det finns en hel del kurslitteratur på engelska under hela programmet samt att kursen Welfare and Society, 7,5 högskolepoäng, ges på engelska när det finns internationella studenter. Universitets‐ och högskolerådet lägger stor vikt vid lärosätets beskrivning av att även studenter med engelska B har problem att tillgodogöra sig litteraturen på engelska samt att genomföra seminarier på engelska. Universitets‐ och högskolerådets uppfattning är att Linköpings universitet på ett tillfredställande sätt visat att kravet på engelska B eller engelska 6, eller motsvarande, är ett nödvändigt förkunskapskrav för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys. Sida 3 (4) Universitets‐ och högskolerådets beslut Universitets‐ och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § högskoleförordningen, att bifalla Linköpings universitets ansökan om att utöver områdesbehörighet 1 använda lägst betyget godkänt i engelska B eller engelska 6, eller motsvarande, som särskilt behörighetskrav för tillträde till kandidatprogrammet i Samhälls‐ och kulturanalys. Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2014 och tills vidare. Universitets‐ och högskolerådet kan dock besluta att följa upp ärendet. Om universitetet vill ändra i de beviljade kraven ska en ny ansökan skickas till Universitets‐ och högskolerådet. Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Maria Linna Angestav efter föredragning av utredaren Frida Lundberg. Maria Linna Angestav Avdelningschef Frida Lundberg Utredare Sida 4 (4) 
Download