2016-01-27 Organisation Syfte och mål Beslut och

advertisement
2016‐01‐27
Organisation
Syfte och mål
Beslut och motivering
Länkens kamratförbund
Stödja distriktsföreningarnas Ansökan beviljas enligt verksamhet. Arrangera utvärderingsprincip med aktiviteter i distriktets regi. medlemskoeffcient och kriterievärde
Informera om Länkens verksamhet och policy. Bistå kommunernas sociala sektorer där de har nytta av föreningarnas medlemmar vad gäller nattvandringar, informationsträffar med kommunerna Södra Sveriges länkråd
Att samordna och tillvarata länkrörelsens och sällskapens gemensamma intressefrågor.
Att vara kontaktorgan gentemot De Fria Sällskapen Länkarnas Samordningsorganisation och olika myndigheter
Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med medlemskoeffcient och kriterievärde
Budget 2016: 3 700 000 kr
Summa bidrag Summa Förslag beviljat som ansöks om beviljat bidrag 2016
2016
bidrag 2015
85 000
75 000
75000
134 000
75 000
75000
Södra distriktet av Rikslänkarna Att för de anslutna medlemmarna i Skåne ta ansvar för och hjälpa till med information, utbildning och möten kring missbruksproblematiken. Att stödja missbrukare i att vara nykter och följa t.ex. 7‐
punktsprogram.
S:t Lukas, Lund
Verksamheten bygger på en kristen och psykodynamisk grundsyn med inriktining på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Erbjuder mötesplatser för människor som önskar delta i samtal om livsnära frågor samt även vara huvudman för en eller flera psykoterapimottagningar med anställda legitimerade psykoterapeuter.
Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med medlemskoeffcient och kriterievärde
80 000
75 000
75000
Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med medlemskoeffcient och kriterievärde
40 000
25 000
25000
S:t Lukas, Helsingborg
Ansökan beviljas enligt Verksamheten bygger på en kristen och psykodynamisk utvärderingsprincip med grundsyn med inriktining på medlemskoeffcient och kriterievärde
hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Erbjuder mötesplatser för människor som önskar delta i samtal om livsnära frågor samt även vara huvudman för en eller flera psykoterapimottagningar med anställda legitimerade psykoterapeuter.
55 000
25 000
25000
S:t Lukas, Malmö
Ansökan beviljas enligt Verksamheten bygger på en utvärderingsprincip med kristen och psykodynamisk medlemskoeffcient och kriterievärde
grundsyn med inriktining på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Erbjuder mötesplatser för människor som önskar delta i samtal om livsnära frågor samt även vara huvudman för en eller flera psykoterapimottagningar med anställda legitimerade psykoterapeuter.
50 000
25 000
25000
S:t Lukas, Kristianstad
Ansökan beviljas enligt Verksamheten bygger på en kristen och psykodynamisk utvärderingsprincip med grundsyn med inriktining på medlemskoeffcient och kriterievärde
hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Erbjuder mötesplatser för människor som önskar delta i samtal om livsnära frågor samt även vara huvudman för en eller flera psykoterapimottagningar med anställda legitimerade psykoterapeuter.
50 000
25 000
25 000
S:t Lukas Ängelholm
Att arrangera programkvällar Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med med föreläsningar om framförallt psykisk ohälsa samt medlemskoeffcient och kriterievärde
ansvara för en psykoterapimottagning
30 000
25 000
25 000
Fryshuset, Malmö
United Sisters har här som syfte Ansökan beviljas enligt och mål att skapa trygga rum utvärderingsprincip med medlemskoeffcient och kriterievärde. för självreflektion, bygga gemenskap, väcka opinion och Föreningen driver ett angeläget projekt i linje med hälso‐ och sjukvårdsnämndens stödja flickor/unga kvinnor i satsning på barn och ungas psykiska utsatta situationer. hälsa.
Verksamheten här riktar sig direkt till flickor/unga kvinnor i åldern 12‐20 år. Verksamheten vänder sig med utbildning till vuxna eller andra som möter denna grupp.
672 000
200 000
200 000
Prova, Landskrona
Föreningens syfte är att hjälpa unga vuxna med psykiska problem och som står utanför arbetsmarknaden, att arbeta med sig själva med bestämt mål mot arbete eller studier.
400 000
0
0
Ansökan avslås. Söker också bidra frånAllmänna arvsfonde och Folkuniversitetet. Lunds Universitet är huvudman.
Ansökan beviljas enligt Riksförbundet SPES Skånekrets Att vara utvärderingsprincip med närståendeorganisation, utveckla stöd för närstående. medlemskoeffcient och kriterievärde
Att minska antalet självmord och självmordsförsök genom att höja kunskapsnivån om suicidprevention, öka samverkan på hälsohögskolor, polis, lärarhögskolor, media, delta i konferenser på nationell och regional nivå. Samarbeta med de närståendeorganisationer som SPES är medlem i. Stimulera aktivt deltagandei regionala och lokala samrådsgrupper. Öka synligheten. Uppmärksamma världssuicidpreventionsdagen. Vara telefonjour.
Diakonicentralen, Lund
Erbjuda hemlösa lämplig hälso‐ Ansökan beviljas enligt och sjukvård
utvärderingsprincip med medlemskoeffcient och kriterievärde. 75 000
37 500
37 500
443 000
349 000
349 000
PRO Skåne
Ansökan beviljas enligt Att tillvarata de äldres rätt i utvärderingsprincip med samhället
Bedriva förebyggande friskvård medlemskoeffcient och kriterievärde. Bedriva utbildning
Bedriva studier genom studieförbund
1 000 000
848 000
925 200
SPF Skånedistriktet
Ansökan beviljas enligt Ta tillvara, främja och verka för utvärderingsprincip med medlemmars intressen medlemskoeffcient och kriterievärde. och levnadsvillkor. Stimulera friskvård, god livskvalitet, en aktiv livsstil genom stöd, service och utbildning till medlemmarna samt lokalföreningar.
900 000
686 000
748 800
Ansökan beviljas enligt RPG Riksförbundet PensionärsgeAtt sprida information om samhället. utvärderingsprincip med Att skapa samhällsengagemang medlemskoeffcient och kriterievärde. och stimulera sanhällsdebatten genom insatser för äldres rättigheter och möjligheter. Att hjälpa äldre att förebygga ohälsa och olyckor. Att driva programverksamhet med kulturella aktiviteter, litteraturcirklar, livsåskådning, data, matlagning, motion i olika former, sång och musik, kultur‐ och historieresor i Sverige och Europa.
30 000
26 400
30 000
Ansökan beviljas enligt SPRF Sveriges Pensionärers RiksfSveriges Pensionärers utvärderingsprincip med Riksförbund SPRF är en medlemskoeffcient och kriterievärde. partipolitiskt och religöst obunden ideell organisation, som företräder medlemmarna och för deras talan i gemensamma intressefrågor. Förbundet är öppet för alla pensionärer/seniorer samt deras anhöriga. Organisationen verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män och motverkar all form av diskriminering. SPRF vill främja medlemmarnas aktiviteter inom kultur och fritid. Verka för att medlemmarna kontinuerligt får information om äldreboende, sjukvård och vilka möjligheter till stödfunktioner som finns inom dessa områden.
70 000
58 300
70 000
SKPF, Skåne
Ansökan beviljas enligt SKPF distrikt Skåne avser att utvärderingsprincip med främja studier och upplysningsverksamhet för sina medlemskoeffcient och kriterievärde. medlemmar. Samt även genomföra studiecirklar i hur man ska förebygga olyckor och brott i hemmet. 300 000
292 600
300 000
Skånes brukarförening
Ansökan beviljas enligt Att vara röstbärare åt utvärderingsprincip med människor med LARO‐
medlemskoeffcient och kriterievärde. behandling, att vara dessa personers intresseorganisation och stötta dem genom olika kamratstödjande insatser.
Att, där så förekommer, motverka stigmatisering och diskriminering mot våra medlemmar och vårt kollektiv.
Att förmedla och tillvarata ett brukarperspektiv.
Att sprida kunskap om HC/HIV, verka för en nollvision mot narkotikadödlighet, stötta och hjälpa även aktiva narkotikaberoende människor.
200 000
37 500
37 500
510 000
200 000
500 000
Uppsökande verksamhet och Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med information kring behandling för snarkningar och medlemskoeffcient och kriterievärde. sömnapné. Ordna medlemsmöten med föreläsare.
Kontakt med Region Skåne för att hålla sig ajour med den medicinska utvecklingen. 45 000
25 000
25 000
Riksföreningen Osteoporotiker i En patientförening för personer Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med som fått diagnosen osteoporos. Syftet är medlemskoeffcient och kriterievärde. att kunskapsförmedla information kring sjukdomen osteoporos samt arbeta preventivt för personer i alla åldrar.
100 000
25 000
25 000
RFSL Rådgivningen, Malmö
Syftet är att värna om hbt‐
personers välmående och förebygga ohälsa. Målet är att erbjuda tillgång till psykosocialt stöd till utsatta hbt‐personer för att de ska bryta isolering och utsatthet. Tidigare då verksamheten fått hiv/sti medel så har stödet riktat sig till hela hbt‐gruppen men nu avgränsas stödet till kvinnor som har sex med kvinnor.
Apnéföreningen Syd
RFSL rådgivning i Malmö har sedan 2012 från Region Skåne och hälso‐ och sjukvårdsnämnden erhållit särskilda medel till en samtalsmottagning riktad till kvinnor som har sex med kvinnor samt till transpersoner. Inom ramen för föreningsbidragen beviljas medel utifrån allmänna riktlinjer för bidrag. Ansökan för kostnader för projekt hanteras i särskild ordning.
Psoriasisföreningen
Courage Ideell förening
Summa bidrag
Ansökan beviljas enligt utvärderingsprincip med Aktiviteter såsom medlemskoeffcient och kriterievärde. vattengymnastik, föreläsningar, Tidigare föreningsbidrag har använts för studiecirklar, information till ljusbehandlingarna, vilka nu ingår i IOP.
allmänheten, regelbunden social gemenskap. Stöd och hjälp till självhjälp
Bidragsansökan avslås med motiveringen att angett syfte inte överensstämmer med riktlinjerna
400 000
1 722 000
102 000
200 000
0
0
5869000
4857300
3700000
Download