Ändringar gjorda i Riktlinjer

advertisement
2007-05-10
Dnr SÄN 2007/149
Ändringar gjorda i Riktlinjer
Insatser till personer med funktionshinder
– Sid. 10: Det står inte längre att riktlinjerna gäller för personer upp till 65 år, eftersom
Länsstyrelsen uppfattade det som att personer över 65 år inte kan beviljas dessa insatser. I
stället står det nu att riktlinjerna ska tillämpas inom socialtjänstens enhet Handikapp och
psykiatri.
– Sid. 10: Under insatser enligt LSS står det att alla insatser enligt LSS kan beviljas, förutom
daglig verksamhet. En hänvisning finns till riktlinjerna för LSS-insatser, som börjar på sid. 16.
Ytterligare hänvisningar till riktlinjerna för LSS-insatser finns på sid. 11, 14 och 15. Anledningen
till ändringen är att vi tidigare bara exemplifierade de LSS-insatser som är vanligast
förekommande för personer med psykiska funktionshinder. Detta ansåg inte Länsstyrelsen var
tillfredsställande, eftersom personer med psykiska funktionshinder kan beviljas alla LSSinsatser, förutom daglig verksamhet.
– Sid. 21: Under rubriken korttidstillsyn för skolungdom över 12 år har meningen; För barn och
ungdomar i bostad med särskild service ska behovet tillgodoses inom ramen för
boendeinsatsen, tagits bort.
Under insatsen Familjehem har orden, ska i första hand, tagits bort.
- Sid. 22: Under rubriken Gruppbostad har meningen; De som bor i gruppbostad eller i bostad
med särskild service ska få sina behov av ledsagning tillgodosedda genom boendets personal,
tagits bort. Ordet semester har ändrats till rekreation och miljöombyte.
– Sid. 20: Meningarna som under rubrikerna, ledsagning, avlösning och korttidsvistelse
beskriver hur många timmar alternativt dygn som beviljas har tagits bort.
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\875094257.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 92 65
070-431 92 65
08-718 90 22
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
Sabina Gunnartz
2 (2)
Download