Rekommendationer från Report of the Social Impact Investment

advertisement
 Rekommendationer från Report of the Social Impact Investment Task Force till G8
Ämnesområde
Entreprenörskap med samhällseffekt
Den första biljonen
Rekommendationer
Ge bidrag och stöd till organisationer
inom den sociala sektorn som skapar
möjligheter att bygga upp den egna
kapaciteten.
Skapa juridiska organisationsformer eller
bestämmelser som skyddar den uttalade
samhällsnyttan hos företagen.
Ta bort regler som hindrar organisationer
inom civila samhället från att generera
intäkter.
Öka samhällsentreprenörers tillgång till
kapital, även på idéstadium, nyformade
verksamheter och tillväxtkapital.
Bredda utformningen av resultatbaserad
upphandling från offentlig sektor.
Introducera regulatoriska och
skattemässiga incitament för impact
investing
Utvidga ansvarsfrågorna hos stiftelse- och
pensionsfonds-förvaltare samt styrelser att
tillåta impact investing
Stötta utvecklingen av specialiserade
intermediärer som hanterar impact
investment kapital och utvecklar impact
investing produkter och tjänster.
Gör impact investing produkter
tillgängliga för detaljhandeln, pensioner
och sparare.
Etablera en grossist med kapital ämnat
för att driva utvecklingen inom impact
investing sektorn genom att utveckla
specialiserade investeringsintermediärer.
Utforska möjligheten att finansiera
grossisten med tillgångar som står utan
fordringsägare, ex. efter dödsbon.
Stiftelser och filantroper avsätter en
procent av sitt kapital eller förmögenhet
Mötesplats Social Innovation | Malmö högskola, 205 06 Malmö
socialinnovation.se
Den tredje dimensionen
Bistånd
för impact investing.
Stötta ett gemensamt redovisningssystem
för effekt som innefattar befintliga
initiativ från GRI, SASB, GIIN, EU och
GIIRS.
Publicera data som kommunicerar de
sammanlagda kostnaderna för att
adressera olika sociala frågor.
Stötta standardiserad mätning av sociala
effekter att visas tillsammans finansiell
rapportering.
Stiftelser kan bistå med kapital för att
stötta idéburna verksamheter att bygga
upp intern kapacitet för att mäta effekten
Regeringen integrerar effektmätning i sina
rapporterings- och avtals-krav.
Stötta samordning och samverkan mellan
DFIs och deras organ inom den privata
sektorn för att främja impact investing.
Utforska impact fonder med syfte att
stötta små och medelstora företag och de
som fokuserar på marginaliserade
målgrupper.
Tillåt institut för biståndsfinansiering att
öka insatser inom impact investing.
Utforska inrättandet av en
finansieringsfacilitet för impact investing
med fokus på att ge nystartade företag
riskkapital.
Inspirera regeringar att undersöka hur
Social impact bonds och Development
impact bonds kan bidra till effektivitet
och effekt i leveransen av
samhällstjänster.
Utforska skapandet av en övergripande
fond ”DIB Sociala Effekter fond” för att
betala för framgångsrika DIBS.
Översatt och sammanställd av Mötesplats Social Innovation inom ramen för vårt Fokusområde
Finansiering och Effektmätning. Läs hela rapporten här.
Mötesplats Social Innovation | Malmö högskola, 205 06 Malmö
socialinnovation.se
Download