(uppdat 2012-08-14) Programstudenter Studenter som läser minst

advertisement
Regler för studier på Korteboskolan
(uppdat 2012-08-14)
Programstudenter
Studenter som läser minst halvfart betraktas normalt som programstudenter. De betalar då terminsavgifter, inte de högre avgifterna för
fristående kurser. De förväntas då också bidra till skolans gemenskap,
andakter, mötesgrupper och församlingsbesök/insamlingar. Undantagna
från dessa åtaganden kan vara studenter som redan fullbordat en utbildning på skolan och läser kompletterande ämnen eller andra som har
särskilda skäl att vara befriade från en del av åtagandena.
Närvaro
För att få godkänt i ett ämne krävs minst 80% närvaro på lektionerna.
Om en student av någon speciell anledning har ett lägre deltagande än
80% kan läraren ge extra uppgifter för att komplettera studentens
kunskaper.
Tentamina
Om särskilda skäl finns för att en student ej kunnat delta i tentamina
eller ej kunnat lämna in sina uppgifter i tid måste denne informera
aktuell lärare om situationen och anhålla om extra tid. Överenskommelse
ska då träffas om nya tidsramar och de uppgifter som ska fullgöras för
att ämnet ska kunna betygsättas.
Regler för
fortsatta studier/
Examination
För att få gå vidare från en årskurs till nästa krävs att alla uppgifter
för det föregående läsåret är inlämnade senast 15 augusti samma
år och att aktuella lärare bedömer att ett godkänt arbete är gjort.
Samma regler gäller för studenter som skall gå vidare till avgångsklasserna.
Skolan kommer skapa förutsättningar för att avslutande tentamina och
projektarbeten inte blir övermäktiga mot slutet av terminen. SAM:s
avsikt är att själavårdslinjen stängs i samband med skolans
avslutningsgudstjänst i juni 2012. Detta betyder att det inte finns
utrymme för sena inlämningar så att bedömning inte kan göras i tid. I
princip gäller för TL 4 att de som deltar i avslutningsgudstjänsten har
fullgjort samtliga sina kurser.
Tillgodoräknande
D:\265314512.doc
Studenter som gjort motsvarande delar av utbildningen vid andra skolor
kan tillgodoräknas dessa studier. Den som gjort praktik innan utbildningen
kan också få detta tillgodoräknat men allt tillgodoräknande sker efter
prövning och beslut av Korteboskolans ledning. Studenter som önskar bli
ordinerade som pastorer i Svenska Alliansmissionen gäller att huvuddelen
av praktiken ska ha gjorts i en SAM-ansluten församling.
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards