Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26

advertisement
Kulturnämnden
Västra Götalandsregionen
Box 764
451 26 Uddevalla
Ansökan om projektstöd
Musik i Forsvik är en ideell förening som startade sin verksamhet våren 2004. Före starten av
den ideella föreningen hade ett gäng entusiaster redan 2002 inför en fullsatt salong genomfört
en konsert med 2100 Big Band från Göteborg och nu, fem år efteråt, kan vi fira
femårsjubileum.
Vår vision att vidareutveckla den unika miljö vi finner i Forsvik till ett brett kulturellt centrum
ligger fast. Uniciteten i vår satsning är att ta till vara på den unika industri- och arbetarmiljö
som redan finns och till det lägga en tyngd i att möjliggöra för nya unga förmågor att få en
scen att visa upp sig på. Genomgående drag i visionen är att visa arbetarmiljön från gångna
sekler, där musiken leder tillbaka till bygden och folket genom folkmusik, blues och jazz samt
vidare till industrialismens modernare musikspråk.
Vi vill också sätta den norra delen av regionen på kartan genom att i den miljö som finns i
Forsvik skapa en naturlig arena för musikarrangemang. Genom Kulturnämndens satsning på
teater i Forsvik så finns utrymmet för musik genom att satsa på arrangemang under några av
de sommarmåndagar som är tillgängliga. I och med att teaterverksamheten inte spelar på
måndagar så finns utrymmet för musik.
Under det gångna året ändrade vi vår speldag till måndag eftersom utbudet från Musik på
Billingen, kyrkoprogram runt om i Skaraborg främst hade sina speldagar på söndagskvällar.
Ett drag som publikmässigt var lyckosamt.
De parter som stött verksamheten under de år vi har varit igång, förutom de första åren, har
varit Karlsborg Turism AB, Forsviks Varv, Forsviks industriminnen, ABF Västra Götaland,
Musik i Väst, Mål 2 projektet Upplevelseområdet Göta Kanal Väst samt de ideellt arbetande
musikvännerna. Den allra viktigaste partnern kommer sist – publiken som under senaste året
ökat från 500 (2005) till 770 detta år. Utomhusarrangemangen i Karlsborg är då oräknade. Det
kan synas vara små tal, men vår publik och våra artister talar med värme om den miljö och
akustik de vistas i under konserten vilket gör att vi känner stor tillfredsställelse. Vi märker
också att information om vår verksamhet börjar spridas i ringar runt omkring den norra delen
av regionen och vi får fler och fler konsertdeltagare från kommuner lite längre bort som
kommer och besöker våra konserter.
Under 2006 genomfördes 6 stycken konserter. Vi tog sikte på vår vision och kunde erbjuda
publiken allt från storbandsjazz till kammarmusik.
Detta år firar vi femårsjubileum och vi vill att det skall synas på många sätt i Forsvik
sommaren 2007. Ett inslag som är nytt under året är satsningen på sommarteatern i Forsvik
där Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och Snickarteatern i Tibro inleder ett samarbete på
lång sikt där sommarsäsongen för teatern ligger i Forsvik och där höst och vintersäsong
återfinns i Tibro.
Musik i Forsvik kommer att tillsammans med Snickarteatern marknadsföra våra kulturinsatser
under en gemensam rubrik ”Kultursommar i Forsvik”. Vi har tidigare talat om en helhet och
en gemensam marknadsföring för att kraftfullt kunna nå ut till vår publik och tillsammans
med företagare i Forsvik vill vi arrangera möjligheten att köpa färdiga paket för vår
kultursommar i Forsvik med musik, teater, inträde till Industriminnet och Erik Nordevall. Allt
sker i samarbete med småföretagarna i Forsvik, intresseföreningen Forsvik, Karlsborgs
Turism AB och tillsammans skapar vi den helhet vi eftersträvat under många år.
Samarbetet med Snickarteatern utvecklas och fördjupas, Göta Kanalbolaget firar i år 175 års
jubileum, hjulångarbygget Erik Nordevall fortsätter dra besökare till orten och vi firar vårt
femårsjubileum.
2007 blir ett minnesvärt år i Forsviks historia med alla dessa arrangemang som följer med i
spåren av de aktiviteter som beskrivits ovan. Genom en samlad marknadsföring stärker vi
bilden av den mötesplats Forsvik är sommartid och med den locka fler besökare till Forsvik.
Målet för vår del är att nå ytterligare besökare till sommaren. Vi eftersträvar kontinuitet med
kvalitet och fortsätter knyta samarbetspartners till oss. Åmåls bluesförening är numera en av
våra samarbetspartners och fler blir det. Gemensamt för alla arrangemang under året är att dra
publik till den upplevelseinriktade verksamhet vi alla bedriver.
Med stöd av ovanstående ansöker vi om ett bidrag ifrån Kulturnämnden på 100 000 kronor för
att genomföra 2007 års musiksatsning i Forsvik.
Forsvik 2007-03-13
För den ideella föreningen Musik i Forsvik
Tomas Rosenlundh
Ordförande
Download