Så här snabbar vi på integrationen

advertisement
Så här snabbar vi på integrationen
På uppdrag av Svenska ESF-rådet Jonas Hugosson, Kontigo Ab
Utmaningar för ökad integration
Avsaknad av
kontakter
Endast 500 individer har
arbete under asylprocessen
Utbildning och
svenskkunskaper
Knappt 1/3 är i arbete eller
studier efter etablering
Arbete och
egenförsörjning
Höga krav på
arbetsmarknaden
9-11 år innan 50 % av
utrikes födda kvinnor är i
sysselsättning
Diskriminering på
arbetsmarknaden
Störst sysselsättningsgap
mellan utrikes födda och
inrikes födda i EU
3-7 år innan 50 % av
utrikes födda män är i
sysselsättning
Utmaningar i de insatser som genomförs
Bristande
individanpassning
Bristande lokal/
regional anpassning
Bristande myndighetsoch aktörssamverkan
• En bristande individanpassning gör
det svårare att skapa goda resultat
för alla
• Stora skillnader i deltagande och
utfall av arbetsmarknadsinsatser
mellan kvinnor och män
• Mörkertal vad gäller personer med
funktionsnedsättning inom
etablering
Utmaningar i de insatser som genomförs
Bristande
individanpassning
Bristande lokal/
regional anpassning
Bristande myndighetsoch aktörssamverkan
• Näringslivsstruktur och
kompetensförsörjningsbehov
varierar mellan olika regioner och
kommuner
• Etableringsreformen syftade till en
större enhetlighet
• Regelverk och praxis kring
exempelvis offentlig upphandling
begränsar möjligheterna
Utmaningar i de insatser som genomförs
Bristande
individanpassning
Bristande lokal/
regional anpassning
Bristande myndighetsoch aktörssamverkan
• Effektiv samverkan mellan aktörer
en viktig fråga för att snabba på
integrationsprocessen
• Graden av samverkan mellan
myndigheter/aktörer varierar mellan
olika kommuner
• Arbetsgivare och civilsamhälle bör
involveras
Hur lyckas vi med integrationen?
Kunskap om målgruppens
behov
Individanpassade insatser
Lokal och regional
samordning
Vi måste öka kunskapen om
varierade behov och
förutsättningar – vi är alla
olika:
Omsätt kunskapen om
individers behov och
förutsättningar i
individanpassade insatser
• Kön, könsidentitet, ålder,
funktionsnedsättning,
sexualitet, etnicitet
…för att fler ska kunna delta
och för att uppnå bättre
resultat
Myndigheter, civilsamhälle och
näringsliv behöver samverka
för att synliggöra och bemöta
individen hela vägen från
ankomst till arbete
• Utbildningsbakgrund och
yrkeserfarenhet
Vi har inte lyckats styra om
systemet mot
individanpassning
Här kan resurser och lärande
från ESF göra skillnad och
bidra till systempåverkan
Matcha individens kompetens
och talang med arbetsgivares
behov och
samhällsengagemang
ESF har goda erfarenheter
från samverkansprojekt kring
unga med fokus på
individanpassning
Vi kan inte vänta på den nationella
samordningen!
Genom ESF kan vi:
• adressera utmaningarna i praktiken
• inom ramen för samverkansprojekt,
• inom olika branscher och anpassat till olika
regionala förhållanden,
• samt utifrån individers olika behov och
förutsättningar
• för ett minskat utanförskap och för att säkra
den långsiktiga kompetensförsörjningen
Tack för att ni lyssnade!
Jonas Hugosson
[email protected]
Download