L E D A R E – N Y H E T E R

advertisement
NYHETER
LEDARE
LEDARE–NYHETER
RFV prövar praxis kring
aktivitets ersättning
Riksförsäkringsverket, RFV,
vill att länsrätten avgör vilka
aktiviteter som kan ingå i aktivitetsersättningen. Ett aktuellt fall som prövas för att hitta
praxis rör en 19-årig man som
tränar friidrott. Försäkringskassan i Uppsala gav mannen ersättning för resor, gymkort och
kostnader i samband med trä-
ningsläger. Riksförsäkringsverket överklagade eftersom de anser att syftet med aktiviteterna är att mannen ska förbättra
sig inom sin idrottsgren. Syftet
med aktiviteterna borde vara
att öka arbetsförmågan, anser
RFV.
(Nyhetsbyrån ikapp)
Funktionshindrade och
assistenter ratar kommunen
Både de som har personlig assistans och assistenterna själva
tycker att det är bättre med alternativa assistansanordnare än
kommunala.
– Jag trodde inte att det
skulle vara så stor skillnad.
Samtliga större alternativa assistansanordnare anses vara
bättre än kommunen, säger
Magnus Roos som presenterar
sitt resultat i en uppsats.
Enar Nordenfelt, verksamhetsledare på Göteborgskooperativet för Independent Living,
GIL, är inte förvånad över resultatet.
– Vi har ett närmare samarbete och relation med både assistentberättigade och assistenter, säger han.
(Nyhetsbyrån ikapp)
EU mot diskriminering
Som en del av EU:s handlingsprogram har man startat en
kampanj i hela EU för att informera om medborgarnas rätttigheter och skyldigheter med
anledning av direktiven mot
diskriminering.
I broschyren ”Nya möjligheter att bekämpa diskriminering” går man igenom alla möjliga frågor och fakta om EU:s
lagstiftning.
Den EU-lagstiftning som
antogs 2000 ska ha genomförts 2003, men när det gäller bestämmelserna om funk-
tionshinder och ålder får medlemsstaterna ytterligare tid till
2006 på sig.
För mångfald mot diskriminering är slagordet för kampanjen. För att stödja lagändringen har EU också påbörjat ett
handlingsprogram som löper
till 2006.
Programmet finansierar undersökningar och nätverk där
erfarenhetsutbyte av goda exempel är viktiga ingredienser.
En webbplats finns för mer
information;
www.stop-discrimination.info
Öppning för höjt tak
i högkostnadsskyddet
Ordförande
Lena Öhrsvik
4
REUMATIKERTIDNINGEN 4 – 2004
Lars Engqvist öppnar för att
höja taket i högkostnadsskyddet. I en intervju i Dagens
Medicin säger han att han kan
tänka sig att diskutera en höjning i samband med diskussionen inför 2005 och 2006 om
sjukvårdens långsiktiga finan-
siering.
Tankar om att införa en viss
avgift även ovanför taket som
bl a Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson har väckt
avvisar Lars Engqvist med att
den drabbar kroniskt sjuka.
Vita blodkroppars vandring förklarad
Crafoordpriset i polyartrit 2004 går till två inflammations-forskare. Eugene C. Butcher, Stanford University, USA och Timothy A. Springer,
Harvard Medical School, USA får dela på knappt
5 miljoner kronor.
Motiveringen lyder ”för deras studier av de
molekylära mekanismerna bakom migrationen
av vita blodkroppar vid hälsa och sjukdom”.
Inflammationsprocesser spelar
en betydelsefull roll för både
sjukdom och hälsa. Deras karaktär och svårighetsgrad påverkar läkningsprocessen vid
skador, men också sjukdomar som infektioner, allergier,
hjärtinfarkt och reumatism.
De vita blodkropparna är
viktiga för inflammationsprocesser. De rekryteras från blodbanan och angriper bakterier
och andra mikroorganismer i
sjukdomshärden så att vävnaderna kan läka och fortsätta sin
normala funktion. Brist på vita
blodkroppar kan leda till allvarliga och ofta livshotande infektioner.
Å andra sidan kan överdriven inflammation i sig själv
leda till skada och sjukdom.
Det är därför ytterst väsentligt
att förstå de vita
blodkropparnas
vandringsmönster, och de mo- Eugene C. Butcher
Timothy A. Springer
lekylära interaktioner som leder
dem till sitt mål.
lagt en annan grupp av vidhäftÅrets Crafoordpris tilldelas
ningsmolekyler i blodkropparforskare som på ett banbrytannas cellmembran, s.k. integride sätt klargjort mekanismerner. Dessa består av två klasna bakom hur vita blodkroppar ser av subenheter, vilka kan
kan lämna blodkärlen och träda kombineras på olika sätt för att
ut i den sjuka vävnaden.
bygga proteiner med olika speEugene Butcher har idencifika egenskaper.
tifierat flera viktiga proteiner,
De mekanismer som priss.k. selektiner, som sitter bund- tagarna kartlagt är intressanna i blodkropparnas cellmemta måltavlor för medicinsk bebran. Dessa proteiner binder
handling av sjukdomar där vita
sig specifikt till kolhydratkedblodkroppar angriper vävnader,
jor som finns på blodkärlens yta som t.ex. reumatiska sjukdooch reglerar blodkroppens römar eller MS.
relser mot målet.
Långt framskridna försök till
Timothy Springer har kartbehandling pågår.
Östrogen rekommenderas
inte längre mot benskörhet
Läkemedelsverket och andra
europeiska myndigheter har
ändrat rekommendationerna
om östrogentillskott för att
motverka benskörhet.
Östrogen betraktades tidigare som förstahandsval men
nu säger myndigheterna att det
bara kan ses som andrahandsval
för kvinnor i riskzonen för benskörhet och som inte tål andra
läkemedel.
Bakgrunden är flera studier
som visat negativa effekter av
långtidsbehandling med östrogen till kvinnor under och efter
klimakteriet. Bland annat har
en ökad risk för bröstcancer vid
långtidsbehandling uppmärksammat. Tidigare förhoppningar om skydd för hjärtat har inte
heller infriats.
Gamar lever farligt
Indiens gamar har på tio år nästan utrotats. Orsaken är ett
antiinflammatoriskt läkemedel
till husdjur.
Gamar som åt de döda djuren
dog av svår inflammation som
de inte hade motståndskraft
emot.
Pris för
reumatikervänlig
produkt
Högskolestudenterna Charlotte
Wikström och Camilla Ström
har fått stipendium från Halmstad kommun, ett stipendium
för sitt examensarbete på utvecklingsingenjörsprogrammet.
De tilldelades 8000 kronor
för att de utvecklat en produkt
som underlättar för reumatiker
och andra att använda astmamedicin.
Sofia, 13, har
dragit in sin första
miljon
Hon är bara 13 år och har redan
dragit in sin första miljon. Sofia
Lindberg i Karlskoga ler nöjt
och säger att hon hoppas att
pengarna ska göra nytta.
Nu är det inte så att Sofia
är något underbarn på Börsen
men hon har lånat ut sitt ansikte till Reumatikerfonden, vars
foldrar syns på bl a vårdcentraler och där man kan läsa hennes
handskrivna brev som uppmanar till att stödja forskningen
kring reumatism.
Kampanjen som startade för
drygt ett år sedan har redan
dragit in en miljon kronor till
forskningen.
REUMATIKERTIDNINGEN 4 – 2004
5
Download