lycka – swb

advertisement
DEN MODERNA HOMO ECONOMICUS
Strävar efter nytta/lycka
Konsumtion ett medel – tillfredsställa behov
 Maslow
 Omväxling, spänning, nyfikenhet, möjlighet…
Förutsättningar
 Inköp o användning av varor/tjänster
 Tid
 Kunskap, personliga förutsättningar
 Socialt kapital
 ”Samhället”
o Utbud
o Infrastruktur
o Frihet, öppenhet
Problem
 Ökad valmängd – gör de rätta valen!
 Målkonflikter
 Informationsöverflöd
”Lösningar”
 Normer, vanor
 Signaleringar
 Kognitiv dissonans
Burenstam-Linder, Frank: Ekorrhjul – varför?
”Frivillig avhållssamhet”…
LYCKA – SWB
Ekonomi, psykologi, filosofi
 Hur mäta?
 Faktorer bakom – vad gör folk lyckliga?
Lycka genom aktiviteter – jmfr Becker
Aktiviteter kräver resurser, ”förutsättningar”








Inkomst
Realkapital
Tid
Kunskap, intellektuell förmåga
Fysisk förmåga
Sociala tillgångar
Frihet
Samhällsstruktur, infrastruktur
Mått
Max U utifrån preferenser, säger inget om nyttonivån
SWB – välbefinnande enl egen bedömning
SWBi = r(h)
h ”verklig” SWB
SWBit = α + β1X1it + β2X2it +…+βnXnit + εit
Regressionsanalys – skatta storlekar på β, hur mycket betyder storleken på Xj
för storleken på SWB (kardinal skala)
Logit/probit: Hur påverkar Xj sannolikheten att någon har SWB 10
Alternativa/kompletterande lyckomått, olika skalor
PÅVERKANDE FAKTORER
Inkomst
Positivt, men avtagande samband






Kausalitet
Dolda faktorer
Relativ inkomst – egen, andras
Adaption
Strävan, aspiration
Jmfr andra länder
Personliga egenskaper
Ålder
 U-format samband
Genus
 Kvinnor högre…trivs bättre på jobbet
Etnicitet
 Vita högre än svarta, hispanics ännu högre
Personlighet
 Oklart
Sociala egenskaper
Utbildning
 Positivt samband, ev omvänt U
 Dolda faktorer
 Samvariation – inkomst, hälsa
Hälsa
 Starka positiva effekter, fysisk o psykisk hälsa
 Kausalitet?
 Adaption
Typ av jobb
 Tillfälliga jobb negativt
 Fackligt medlemskap positivt
 Eget företagande (om rik) positivt
Arbetslöshet




Negativ effekt, 10-15%
Kausalitet
Män, medelålders mer negativt
Ingen adaption
Tidsanvändning
Tid i arbete
 Ev positivt med längre arbetstid (negativt med deltid), ev omvänt U
 Frivillig eller beordrad övertid?
Pendling
 Negativ effekt
Omvårdnad
 Negativ effekt
 Övergång till o från vårdroll negativt
 Åtagande begränsande
Socialt engagemang
 Medlemskap i organisationer positivt
 Genomsnittligt medlemskap
 Bowling alone?
Motion, träning
 Trädgårdsarbete
 Outforskat
Religiösa aktiviteter
 Regelbundet positivt
 Hur ofta?
Attityder mot sig själv/andra
Attityd mot egna omständigheter
 Nuvarande/kommande förhållanden
Tillit
 Social trust (till andra) positivt
 Tillit till institutioner
Politisk inställning
 För demokrati o marknad positivt
 Arbetslös, inflation värre för höger
 Inkomstskillnader värre för vänster
Religion
 Religiösa positivt
 Försäkring mot andra olyckor
Relationer





Vara ensam negativt
Regelbunden sex med samma partner positivt
Samma för sambos
Kvinnliga singlar ev lyckligare än gifta
Skilda mindre lyckliga även före äktenskapet
Barn
 Icke signifikant effekt på lycka, positiv effekt på livstillfredsställelse
 Övriga faktorer dåliga → barn förstärker dem
Träffa familj o vänner
 Positivt, särskilt för äldre
Samhällsförhållanden
Inkomstskillnader
 Positivt el negativt?
 Referensgrupp
 Tolkning
Arbetslöshetsnivå
 Negativ effekt
Inflation
 Negativt
 Inte lika illa som arbetslöshet
Välfärdssystem
 Pos med arbetslöshetsersättningar
Demokrati
 Högt deltagande positivt (processen)?
Klimat
 Föroreningar negativt
Säkerhet
 Osäkerhet negativt
Urbanisering
 Bra på landet…
Svårigheter
Hur fastställa kausaliteten?
”Dolda samband”
Hur kvantifiera variabler – proxy-variabler
Tillämpningar
 Testa diskriminering
o Etnisk: ju fler från etnisk minoritet, desto lägre tillfredsställelse o
högre lön
o Ju mer traditionellt samh desto lägre kvinnolöner men högre SWB
 Statliga begränsningar → SWB↑ (tobaksskatt, förlängd obl utbildning)
 Är löneskillnader endast kompenserande?
 Ger utbildning, äktenskap, inkomst, hälsa, socialt umgänge högre SWB
eller är det tvärtom?
Tillförlitliga mått?
Samband mellan SWB och fysiologiska mätningar
Samband med omgivandes bedömningar
Dagsformens betydelse?
Nostalgieffekten
Sammanfattning
Mycket mätande, statistiska samband – avsaknad av teoretiska kopplingar
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards