Eu projekt 2012
Leonardo da Vinci
praktik och utbyten
”Healthcare in the regular homes of
elderly”
Projekt fakta
• Eu-program: Leonardo da Vinci, praktik och utbyten
• Projekttid: maj 2012 - juni 2014
• Beviljad ansökan: 20 deltagare under 2v/1v
• Deltagare: 5st/team (ssk,usk,sg,at,chef)
• Partners: Danmark-Århus och Kroatien-Karlovac
• Ekonomiskt bidrag: tot.317 000kr/15 800kr per person (logi, resa,
förberedelser och administrativa kostnader)
• Projektorganisation: Styrgrupp, referensgrupp & projektledning
• Projektledning: Olika roller
Syfte och mål
• Syfte: Med nya erfarenheter och kreativa lösningar utveckla
verksamheten inför kommande samhällsförändringar.
• Huvudmål: personlig-, yrkes- och kompetensutveckling för
deltagarna.
• Delmål: Förnyade och effektiva arbetsmetoder inom hemsjukvård.
• Uppdrag:
- Teamutveckling
- Kommunikation
- Förhållningssätt
- Demensstöd
- Hygienarbete
- Hälsogenomgångar
- Palliativ vård
- Stroke
• Social styrelsens riktlinjer för ”God vård”
Tidsplan för erfarenhetsutbyte inom EU
Universitets- och högskolerådets (UHR) bedömning av
projektet
”Mycket bra rapport som beskriver ett mycket väl
genomfört projekt. Projektmålen om kompetensutveckling
genom internationalisering hos medarbetare i
äldreomsorgens hemsjukvård uppnåddes och rapporten ger
en tydlig bild av ett projekt med genomtänkt upplägg,
utmärkt genomförande och resultat, inte minst genom
spridningsaktiviteterna. Nöjda deltagare vittnar om ett stort
stöd i sin professionella såväl personliga utveckling”
Solsidan
Vår kommun
Projekt
Pågående & avslutade projekt
Leonardo da Vinci, mobility
Danmark
ÅRHUS
Århus är en kommun i regionen Midtjylland och
har drygt 315 000 invånare. Kommunen är
indelad i nio magistrat (förvaltningar). Sundhed
og Omsorg har cirka 7000 anställda och är indelat
i tre områden.
Århus fem ledord som sätter sin prägel
på hela Århus vård- och
omsorgsförvaltning
Exempel på delar som ingår i
strategin kring ledorden
• Grip vardagen
• Kompetensstege, lön under
utbildning (usk)
• Anhörigstöd och
frivillighetsorganisation
• Andra utförare på kringuppgifter ex.
hjälpmedelstransporter,
apoteksärenden, lab.insatser
• Maten, stor satsning på dietister 9st
• Välfärdsteknologin
Spoltoaletter installeras på alla toaletter.
Motivering: Öka aktiviteten till toaletträning - minska behovet av inkontinenshjälpmedel och med det minska urinvägsinfektioner
och antibiotikabehandlingar, vilket förhoppningsvis leder till färre multiresistenta bakterier.
Personalens arbetsmiljö (undvika tunga lyft).
Träning, träning, ingen är för gammal för att träna!
En dansk dam tränade på ”sitt gym”
på ett vårdboende
Kroatien