Neuroförbundets integritetspolicy

advertisement
Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter
Neuroförbundet riksförbund, Box 49084, 100 28 Stockholm,
organisationsnummer 802002-3605, är personuppgiftsansvarig för våra register.
Registret används både på riksförbundet och i lokalföreningarna när det gäller
medlemsregistret och endast av riksförbundet när det gäller givar- och
prenumerationsregistret. De som har behörighet och tillgång till registren hanteras av
personuppgiftsbiträden. Det kan förekomma att lokalföreningarna också har ett eget
medlemsregister och då är lokalföreningen personuppgiftsansvarig för det medlemsregistret.
Omfattning
För att hantera informationen till dig, så registerhåller vi information rörande medlemskap,
gåvogivande, anslag till forskning (publiceras på vår hemsida, samt i årsredovisningen),
kontaktärenden med våra diagnosstödjare och/eller våra rättsombud, artikelbeställningar i vår
butik och prenumerationer av tidning/e-nyhetsbrev samt övrig kontakt med oss där det
förväntas återkoppling till dig från Neuroförbundet. I de fall där du anger en fysisk postadress,
personnummersätter Neuroförbundet registret för att få adressändringar och avslut/borttag av
avlidna från registret och detta sker genom uppdateringar mot folkbokföringen (SPAR)
veckovis.
Personuppgifter du lämnar använder vi för att kunna hantera beställda tjänster och produkter
och för egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och
marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Neuroförbundets verksamhet.
Neuroförbundet för inte dina kontaktuppgifter vidare, endast för att kunna fullfölja vårt
åtagande att t.ex. sända ut vår tidning, givarbrev eller medlemsavi förs dina kontaktuppgifter
vidare, men då till samarbetspart som förbundit sin hantering av detta via ett
personuppgiftsbiträdesavtal, exempelvis ett tryckeri eller IT-leverantör.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå
tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; tillvarata
Neuroförbundets rättsliga intressen, eller upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma
bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
Vår målsättning är att inte registrera omyndiga barn i vårt register. Undantaget de som med
förälders medgivande är medlemmar i förbundet. Vi riktar inte marknadsföringsaktiviteter eller
insamlingskampanjer till personer under 18 år. OBS! I fall där barn innehar mobiltelefon, där
föräldern står som innehavare av abonnemanget, är det viktigt att notera att det är svårt för
Neuroförbundet att utläsa huruvida innehavaren av mobiltelefonen är under 18 år. Det går
alltid bra att kontakta oss för att spärra utskick för ett visst mobiltelefonnummer.
Neuroförbundet ansvarar för personuppgifter som hålls i våra egna system och på vår egen
webbplats.
Man har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade som medlem och/eller givare hos
Neuroförbundet. Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter,
om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i
vårt register. Du har rätt att, kostnadsfritt en gång per kalenderår, erhålla ett sådant utdrag.
Box 49084 100 28 Stockholm • Besök S:t Eriksgatan 44 • Tel 08-677 70 10 • e-post [email protected]
Gåvor Swish, till nr 90 10 075 • pg 90 10 07-5 • bg 901-0075 • hemsida neuroforbundet.se
Sida 1 av 5
Förändringar i integritetspolicyn så publiceras dessa på vår webbsida. Vid ev större
förändringar i policyn, informerar vi om detta i våra nyhetsbrev. Om du inte godtar
förändringarna är du välkommen att kontakta oss för avslut/spärr.
Vilka personuppgifter registrerar vi?
Medlemmar
När du anmäler eller registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter
finns med och behandlas i Neuroförbundets medlemsregister.
I anmälan finns det möjlighet att ange uppgifter om intressediagnos, egen eller närståendes.
Uppgifterna är frivilliga och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sprida information till
rätt medlemsgrupp. De är alltså helt och hållet för förbundets och lokalföreningarnas interna
bruk.
Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer,
mobilnummer, e-post, intressediagnos (när det uppges), egen diagnos (när det uppges).
Bankkontonummer registreras endast för att hantera eventuell månadsbetalning av
medlemskapet via autogiro.
Givare
När du anmäler att du vill skänka eller då du skänker en gåva, lägger upp en ”egen insamling”
samtycker du till att personuppgifterna finns med och behandlas i Neuroförbundets
givarregister. Detta under förutsättning att du inte valt att skänka gåvan anonymt, vilket kan
göras på vår gåvosida på internet, alternativt att du uppger det via telefon eller meddelar oss
på annat sätt.
Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer,
mobilnummer, e-post samt specifika uppgifter om gåvan, exempelvis skänkt belopp,
betaldatum, vilken kampanj gåvan skänktes till och liknande, samt i förekommande fall vid
minnes-/högtidsgåva uppgifter om den avlidne/jubilaren och hälsningstext.
Bankkontonummer registreras endast för att hantera eventuellt månadsgivande via autogiro.
Prenumeranter
När du anmäler eller registrerar dig att du vill ha en prenumeration av vår tidning Reflex
samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Neuroförbundets
medlemsregister.
Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer (när
det uppges), mobilnummer (när det uppges), e-post (när det uppges).
Box 49084 100 28 Stockholm • Besök S:t Eriksgatan 44 • Tel 08-677 70 10 • e-post [email protected]
Gåvor Swish, till nr 90 10 075 • pg 90 10 07-5 • bg 901-0075 • hemsida neuroforbundet.se
Sida 2 av 5
Hur använder vi personuppgifter?
Medlem
Neuroförbundet använder personuppgifterna till kallelser, avisering av medlemsavgift,
medlemstidningen Reflex och annan information, utskick om det som rör vår verksamhet samt
medlemserbjudanden.
Som ny medlem i Neuroförbundet får du ett medlemserbjudande om en olycksfallsförsäkring
där de 2 första månaderna är gratis. Aon Sweden AB förmedlar försäkringen och Trygg Hansa
är försäkringsbolag. För att nya medlemmar ska få detta erbjudande tas en fil ut på nya
medlemmar som överförs via FTP till Aon Sweden AB en gång i månaden. I filen ingår också
medlemmar som inte är kvar som medlem i Neuroförbundet eftersom de inte får ha kvar
olycksfallsförsäkringen och ska då avslutas hos Aon Sweden AB. Uppgifter som filen innehåller
är medlemsnummer, namn, adress, personnummer, när man blev medlem, information om
medlemskap som har avslutats antingen pga utträde eller är avliden samt utträdesdatum.
Givare
Neuroförbundet använder personuppgifterna för ekonomisk uppföljning, för att exempelvis
kunna administrera gåvobeloppet för ändamålet (verksamhet,
rehabilitering/rekreationsaktiviteter och/eller utdelning till forskning). Vidare används
uppgifterna för att fortsatt kunna sända uppföljande utskick för att engagera till fortsatt
gåvogivande, exempelvis genom givarbrev eller på annat sätt engagera till fortsatt stöd
genom gåvogivande. Exempel på detta kan vara telemarketing för att fråga om givande via
autogiro och utskick av nyhetsbrev via e-post samt till autogirogivare utskick av vår tidning
Reflex. Det går alltid bra att kontakta oss för att avsäga sig utskick eller vidare kontakt om man
ej önskar information kring fortsatt gåvogivande.
Prenumeranter
Neuroförbundet använder personuppgifterna för att administrera och skicka ut tidningen
Reflex som distribueras av tryckeri.
Säkerhet
Personuppgiftsbiträden (styrelser och anställda) som använder registret har fått skriva under en
blankett som fastställer att personuppgifter om medlemmar eller givare i registret inte får
lämnas ut till tredje part. Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt att de
som har behörighet fortfarande arbetar med registret och om inte så stängs behörigheten
omgående. I de fall där vi samarbetar med exempelvis tryckeri för distribution av utskick, har vi
skrivit ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att uppgifterna endast får användas till att
fullfölja uppdraget att sända ut utskicket och att de därefter ska raderas/förstöras.
Lagringstid
Neuroförbundet behåller uppgifter max 3 år bakåt i tiden. Har personen inte varit aktiv under
dessa tre år rensas samtliga uppgifter bort. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi
måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en
juridisk process.
Box 49084 100 28 Stockholm • Besök S:t Eriksgatan 44 • Tel 08-677 70 10 • e-post [email protected]
Gåvor Swish, till nr 90 10 075 • pg 90 10 07-5 • bg 901-0075 • hemsida neuroforbundet.se
Sida 3 av 5
Radering av uppgifter
Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register och då detta anmäls till oss genomför
vi detta med omedelbar verkan, med hänsyn tagen till huruvida vi behöver slutföra vissa
åtgärder innan uppgifterna raderas, såsom eventuell slutfakturering, kreditering eller liknande.
OBS! Om du begär radering av dina personuppgifter, så har vi ingen möjlighet att kontrollera
att du blir kontaktad i framtiden om vi exempelvis köper in adresser för ett kampanjutskick. Om
du istället väljer att låta dina personuppgifter finnas kvar i vårt register, men till Neuroförbundet
begär att få avstå all eventuell kommunikation från oss, så kontrollerar vi alltid, innan
kampanjutskick, mot vårt eget spärregister och kan då se till att du inte får något utskick. Efter
de ovan angivna tre åren, rensas dock uppgifterna under förutsättning att ingen aktivitet skett
från din sida. Även i detta fall, går det inte att förhindra att framtida köpta utskick kan komma
att ske om vi exempelvis köper in adresser för en kampanj. Detta pga att dina uppgifter inte
längre finns i vårt register att kontrollera mot. Vill du vara helt säker på att aldrig erhålla utskick i
fall som detta, så måste du begära spärr för adresserad direktreklam. Det gör du via Swedma’s
hemsida:
http://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation/
Denna spärrtjänst är en extern tjänst som tillhandahålls genom Swedma och ligger utanför
Neuroförbundets kontroll. Neuroförbundet förbinder sig till att alltid kontrollera köpta
kampanjer mot detta spärregister, för att du inte ska erhålla utskick om du valt att spärra mot
det. Spärren mot adresserad direktreklam spärra då all form av adresserad direktreklam från alla
företag och organisationer, inte enbart Neuroförbundet.
Box 49084 100 28 Stockholm • Besök S:t Eriksgatan 44 • Tel 08-677 70 10 • e-post [email protected]
Gåvor Swish, till nr 90 10 075 • pg 90 10 07-5 • bg 901-0075 • hemsida neuroforbundet.se
Sida 4 av 5
Användning av cookies
Genom att använda webbplatsen och Neuroförbundts tjänster samtycker du till att Neuroförbundet
lagrar så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att
sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.
Neuroförbundet använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen.
Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält
för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.
Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Neuroförbundet
innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är
mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress
eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.
För att underlätta för dig att sprida information från Neuroförbundets webbplats i sociala nätverk som
Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts-kakor i din
webbläsare.
Neuroförbundet samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om vilka webbläsare som
besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så
kallad "intressebaserad annonsering".
De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare
kan du dock välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor.
Om du beslutar dig för att blockera Neuroförbundets cookies kan webbplatsens funktionalitet
begränsas.
Box 49084 100 28 Stockholm • Besök S:t Eriksgatan 44 • Tel 08-677 70 10 • e-post [email protected]
Gåvor Swish, till nr 90 10 075 • pg 90 10 07-5 • bg 901-0075 • hemsida neuroforbundet.se
Sida 5 av 5
Download