Islamofobil _korrekturläst_ Elvir dt1002 kl1200 2

advertisement
-
-
-
Man
är
att
sid 3
en
terrorister, rebeller och frihetskämpar runt
konstruera
ofördelaktig bild av muslimer som ”de
om i världen legitimerar med sin tro på
andra”;*
islam;*
Man håller hela gruppen ansvarig för
-
Man anser att ”välintegrerade muslimer” är
enskilda muslimers agerande;
enbart de muslimer som öppet förkastar
Man är benägen att tro att diktatur och
islam;
terrorism
-
benägen
sid 2
i
s.k.
muslimska
länder
är
-
Man ser diskriminering av muslimer som
föreskrivna av religionen islam;
”ett
nödvändigt
Man känner oro inför statistiken som talar
integrationsprocess.
ont”
i
en
lyckad
om hög nativitet bland muslimer;
INNEHÅLL:
-
Svettningar och lätta skakningar är mest
Integrat 0,5 mg; Educationmix 0,2 mg;
vanliga
MEGA-kunskap mineral 0,5 mg;
muslimsk kvinna finns i närheten eller visas
Erfarenhetskalori 0,2 mg; Open-mind
på bild.
vitamin 0, 2 mg; Multi-kulti vitamin 0,2 mg;
Naturelicus 0,2 mg;
vid
tillfällen
då
en
Symptom under fas 3 – 50 % chans för
tillfrisknande; Dos: 5 tabletter.
beslöjad
-
Hjärtklappning i samband med diskussion
om
nytt
moskébygge
är
vanligt
förekommande. Den virusdrabbade känner
Symptom under fas 2 – 65 % chans för
tillfrisknande; Dos: 3 tabletter.
-
en stark lust att engagera sig i en rörelse
mot moskébyggen för att kunna ”bevara
Man uppfattar kulturer som fasta enheter
Sverige svenskt”;
PREPARATET ÄR AVSETT FÖR OMOGNA VUXNA
som går att separera och rangordna. Den
OCH ÄR EJ REKOMMENDERAT FÖR BARN!
”västerländska” kulturen står högst på
assimilerade och ekonomiskt integrerade i
skalan och den ”muslimska” lägst;*
syfte att förstöra enhet och renhet inifrån
ANVÄNDS VID UPPVISNING AV
NEDANSTÅENDE ISLAMOFOBISKA ELLER
MUSLIMHATISKA SYMPTOM:
Symptom under fas 1 – 95 % chans för
tillfrisknande; Dos: 2 tabletter.
-
-
anser
att
det
-
genom att sko sig på samhället som de
av
underlägsna hos en enskildnedanstående
individ beror på islamfobiska eller egentligen saknar lojalitet till;*
Man ser den muslimska gruppen som en
-
Man
talar
gärna
och
ofta
om
att
invandringen från muslimska länder måste
Man har en idealbild av sig själv. Man är
stoppas innan det är försent;
-
Man anser att en återkolonisering av
separera ideal och praktik samt att se de
muslimska länder är ett effektivt sätt att
egna
civilisera dessa samhällen;
idéernas
kulturella och
religiösa
kontext;*
homogen etnisk grupp;*
-
religion, kultur eller folkmentalitet;*
oförmögen att se sin egen mångfald, att
Man har svårt att skilja mellan begreppen
Man anser att många muslimer är på ytan
annorlunda
ochuppvisning
Används vid
förutbestämda egenskaper pga. av dennes
kultur, tradition och religion;
-
Man
-
Man avkräver ett kollektivt ansvar från
svenska muslimer
från illdåd
som
* ”Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet”, Otterbeck & Bevelander, 2006,
Forum För Levande Historia 2006
-
Man anser att muslimer har en dold agenda
om att föra ett heligt krig mot västvärlden
och mot demokratin.
sid 4
OBSERVERA
sid 5
muslimhatare
eller
islamofob
plötsligt
Det är inte ovanligt att de drabbade förnekar
förvandlas till en muslimsk extremist. Helt
hatets och fobins existens. Därför är det viktigt
enkelt för att båda typerna av extremister
att patienten innan påbörjad behandling kan
(trots deras kontraster) är lika farliga för
erkänna att han eller hon har ett problem.
samhället. Om du är osäker på doseringen
Enligt många som drabbats av viruset hatar
kontakta närmsta antidiskrimineringsbyrå.
man inte muslimer
– utan ”kritiserar enbart
islam”. Det finns alltså en oförmåga att förstå
BIVERKNINGAR
Det
som en homogen och kulturskapande ident itet.
muslimhatare eller islamofob plötsligt får
Patienten låter begreppet ”muslim” ersätta
muslimska vänner och i värsta fall börjar fasta
begreppet ”ras” för att på ett legitimt sätt
under den muslimska fastemånaden Ramadan.
kunna bedriva hets mot folkgrupp.*
En del kan börja tycka att halal-mat är god.
inte
omöjligt
att
en
Östersund
inbiten
Sundsvall
Uppsala
Karlstad Örebro
FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
ANVÄNDNING
ovan
är
Umeå
att man ofta uppfattar begreppet ”muslim”
Utöver
Luleå
Kista
Eskilstuna
beskrivna
doseringen
kan
läkemedlet användas vid akuta besvär så som
Förvaras i en frisk
miljö och ett svalt
Norrköping
Trollhättan
samhällsklimat!
Visby
vid åsyn av en beslöjad kvinna, muslimskt
böneutrop eller vid invigning av en ny moské.
BÄST FÖRE: Innan det är för sent.
Kalmar
Karlskrona
Rätt användning och dosering kan leda till att
Helsingborg
patienten börjar tycka att även hat mot andra
grupper, så som funktionshindrade, romer,
muslimhatiska symptom:
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
judar, kristna, homosexuella, transpersoner
VID AKUTA BESVÄR , BIVERKNINGAR ELLER
m.fl. är förkastligt.
VID ÖVERDOS
Överdos
av
Islamofobil
kan
orsaka
att
patienten förväxlar extremismens inriktning.
Överdoseringen kan leda till att en extrem
www.adbsverige.se
INTRESSE FÖR INKÖP AV PREPARATET SAMT
SAMTALSTERAPI VÄND DIG TILL NÄRMSTA
ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅ ELLER BESÖK
Ansvarig preparatutvecklare
WWW.ADBSVERIGE.SE
vid
Byrån För Lika Rättigheter:
Ida Dzanovic, 2009
* ”Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet”, Otterbeck & Bevelander, 2006, Forum För Levande Historia 2006
Download